Now showing items 1-20 of 88

  • 3D tisk kompozitních materiálů 

   Author: Martin Michalík; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Mlčůch Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice 3D tisku kompozitů s polymerní matricí. V teoretické části jsou uvedeny možnosti tisku kompozitních materiálů s polymerní matricí. Experimentální část se zabývá výrobou ...
  • 3D tisk kompozitů s termoplastickou matricí 

   Author: Petr Šifalda; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Zoubek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Obsahem této diplomové práce je návrh konstrukčního řešení a výroba speciální filamentové 3D tiskárny na kompozitní materiály s termoplastickou matricí vyztuženou dlouhým vyztužujícím vláknem. V teoretické části se práce ...
  • Analýza vlastností kombinace PVD povlaků a keramiky pro funkčně gradované materiály 

   Author: Tondl David; Supervisor: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Degradace vybraných součástí podvozku závodního vozu FABIA S2000 z Al slitin 

   Author: Malík Jan; Supervisor: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Experimentální studium zbytkové životnosti vysokotlakých plynovodních potrubí 

   Author: Kec Jan; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Sís Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-02)
   Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem zbytkové životnosti plynovodního potrubí DN 300, u něhož byl detekován výskyt defektů typu trhlin, přičemž podle předběžných nedestruktivních zkoušek se jednalo o ...
  • Heterogenní svarové spoje nových žáropevných ocelí pro vysokoparametrické elektrárny 

   Author: Ducháček Petr; Supervisor: Janovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení adheze ledu k povlakům na bázi fluoropolymerů 

   Author: Sarah Duníková; Supervisor: Krum Stanislav; Opponent: Daněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocováním adhezní síly ledu k vybraným materiálům, s hlavním zaměřením na fluoropolymerový povlak ECTFE. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část je věnována ...
  • Hodnocení adheze ve svařovaných spojích kov-plast 

   Author: Weberová Zuzana; Supervisor: Vacková Taťana; Opponent: Bartoš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit metodu pro hodnocení adheze ve svařovaných spojích kov-plast, která bude zahrnuta do výzkumu povrchových úprav pro zlepšení adheze mezi kovy a plasty. Hlavní požadavky na ...
  • Hodnocení mechanických vlastností při statickém a proměnlivém zatěžování niklové superslitiny Inconel 718 připravené pokročilou technologií DMLS 

   Author: Adam Poloch; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Kučerová Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením mechanických vlastností niklové superslitiny Inconel 718 vyrobené pomocí 3D tisku technologií DMLS. V teoretické části jsou nastíněny základní informace o technologiích 3D tisku kovových ...
  • Hodnocení smáčivosti povlaků na bázi Cr nanesených metodou PVD 

   Author: Martina Havlíková; Supervisor: Krum Stanislav; Opponent: Daněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením smáčivosti, povrchové morfologie, drsnosti a tloušťky povlaků Cr a povlaků Cr s následným povlakem DLC. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány metody fyzikální ...
  • Hodnocení struktury a mechanických vlastností 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na parametrech tepelného zpracování 

   Author: Eliška Galčíková; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Předložená diplomová práce hodnotí vliv tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg. U vzorků vyrobených metodou tavení v práškovém loži byly porovnávány 4 režimy žíhání, při ...
  • Hodnocení záběhové fáze tribologických povlaků 

   Author: Matěj Buřil; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Sláčík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Diplomová práce se zabývá záběhovým procesem, opotřebením a koeficientem tření DLC vrstev. V teoretické části se věnuje problematice tribologie jako celku se zaměřením na mazané a suché DLC kontakty. V praktické části se ...
  • Hodnocení životnosti vybraných nástrojů pro tváření za studena 

   Author: Moravcová Nikola; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Bartoň Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Diplomová práce je zaměřena na hodnocení životnosti vybraných nástrojových ocelí pro práci za studena. Jako nástroj pro hodnocení životnosti bylo vybráno měření opotřebení. Předmětem zkoumání byly konvenční metalurgií ...
  • Homogenita PVD povlaků na tvarově složitých součástech 

   Author: Lucie Škorpíková; Supervisor: Krum Stanislav; Opponent: Dolejší Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Diplomová práce se zabývá problematikou povlaků, jež se aplikují na chirurgické přípravky. Zaměřuje se na homogenitu biokompatibilních povlaků, deponovaných na korozivzdornou ocel 1.4542. V experimentální části byly na ...
  • Hrubozrnost a odpevňovací procesy v podmínkách výroby elektrárenských rotorů 

   Author: Mušutová Veronika; Supervisor: Zuna Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Indukční a laserové povrchové kalení izotermicky zpracovaných litin 

   Author: Veronika Mazáčová; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Diplomová práce se zabývá indukčním a laserovým povrchovým kalením izotermicky zpracovaných litin. Byly hodnoceny laserem kalené litiny typu ADI, indukčně kalené litiny typu SiMo a indukčně i laserově kalené litiny AGI. U ...
  • Kompozity s termoplastickou matricí 

   Author: Filip Jeník; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Bobek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Diplomová práce pojednává o problematice kompozitních materiálů s termoplastickou matricí. Je provedeno srovnání s matricí reaktoplastickou, jsou shrnuty jejich výhody a nevýhody. Experimentální část se zabývá výrobou ...
  • Kvalifikace kompozitního materiálu pro použití na letounu kategorie FAR23 

   Author: Průša Tomáš; Supervisor: Jeníková Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kvalifikovaný odhad doby životnosti parovodů 

   Author: Rund Martin; Supervisor: Janovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Mikrocelulární vstřikovací lisování 

   Author: Tomáš Havránek; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Krebs Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato diplomová práce je zaměřena na popis technologie vstřikovacího lisování mikrocelulárních pěn. V teoretické části jsou popsány polymerní pěny, proces vzniku celulární struktury a technologie vstřikovacího lisování se ...