Collections in this community

Recent Submissions

 • Rozbor a návrh přípravy precipitačního modelu tepelně aktivované precipitace pro progresivní austenitickou ocel 

  Author: Lukáš Nevstával; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá přiblížením problematiky precipitace v progresivní austenitické oceli SUPER 304H se zaměřením na precipitaci sigma fáze. Cílem této práce je položit základy pro návrh zjednodušeného ...
 • Matematická analýza dat z precipitace sigma fáze v progresivní oceli SUPER 304H 

  Author: Vojtěch Dedek; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Předmětem této práce je analýza dat precipitace sigma fáze v oceli SUPER 304H a ověření na základě porovnání s pořízenými snímky, zdali je analýza vhodná k popisu precipitace sigma fáze anebo není. Data použitá pro analýzu ...
 • Mechanické vlastnosti zápustkového výkovku vrtulového listu 

  Author: František Kalianko; Supervisor: Cejp Jiří; Opponent: Matyska Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Bakalářská práce zhodnocuje současnou výrobu výkovků vrtulových listů. V teoretické části pojednává o hliníkových slitinách používaných v letectví, zabývá se moderními, perspektivními slitinami a jejich tepelném zpracování. ...
 • Hodnocení kvality tvrdoměrných deštiček 

  Author: Jan Potůček; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Bakalářská práce zkoumá kvalitu tvrdoměrných destiček. Teoretická část se v první kapitole zabývá samotným měřením tvrdosti podle Brinella, Rockwella, Vickerse a Knoopa. V další kapitole je rozebráno tepelné zpracování ...
 • Strukturní analýza odlitků z niklové slitiny B1914 

  Author: Vojtěch Princ; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Siegl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Předmětem této práce je strukturní analýza odlitků ze slitiny niklu B1914. Teoretická část je z počátku zaměřena na vlastnosti niklu a jeho slitiny. V další části práce je rešerše orientována na niklové superslitiny, ...
 • Povrchové kalení vybraných litých slitin železa 

  Author: Jan Stoudek; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Mores Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Tato Bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou litin, jejich základním rozdělením, vlastnostmi, možnostmi zlepšení jejich vlastností prostřednictvím dalšího tepelného zpracování. V praktické části se ...
 • Hodnocení kvality opravných svarových spojů z austenitické vysokolegované oceli určené pro nadkritickou uhelnou energetiku 

  Author: Filip Müller; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Junek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato práce pojednává o vybraných možnostech hodnocení kvality opravných svarových spojů z austenitické vysokolegované oceli určené pro nadkritickou uhelnou energetiku. Bakalářská práce se zaměřuje na dvě oceli. Zaobírá se ...
 • Materiály pro 3D kompozity 

  Author: Václav Voltr; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Jeníková Zdeňka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem 3D tisku kompozitních materiálů. Teoretická část je zaměřena na obecné informace o kompozitních materiálech, jsou zde srovnány mechanické a fyzikální vlastnosti vybraných vláken. ...
 • Vliv dlouhodobého žíhání při teplotě 850 °C na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti niklové slitiny IN939 

  Author: Marek Masopust; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Čmakal Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Práce se zaměřuje na studium vývoje mikrostruktury niklové slitiny IN939 v čase při dlouhodobém teplotním žíhání při teplotě 850°C. Teoretická část obsahuje obecný přehled a rešerši v oblasti niklových superslitin, jejich ...
 • Vliv aditiv na mechanické vlastnosti polyurethanu 

  Author: Marek Hrdlička; Supervisor: Krum Stanislav; Opponent: Daněk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato bakalářská práce řeší problematiku zamrzání ledu na povrchu materiálů na bázi polyuretanového kaučuku, a především jeho adhezi k povrchu. Cílem práce bylo vytvoření povrchu s nízkou adhezí k ledu, jehož vlastnosti by ...
 • Strukturní charakteristiky slitiny 6082 v podmínkách kování 

  Author: Ondřej Krejčí; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Očenášek Vladivoj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Hlavním tématem bakalářské práce je analýza strukturních charakteristik polotovarů vyrobených metodou horizontálního kontinuálního lití (HCM) a jejich změn za působení různých vlivů - jednostupňové nebo vícestupňové deformace ...
 • Vliv aditiv na mechanické vlastnosti epoxidové pryskyřice 

  Author: Ondřej Blecha; Supervisor: Krum Stanislav; Opponent: Rohan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato bakalářská práce se věnuje vlivu aditiv na mechanické a icephobic vlastnosti epoxidové pryskyřice v bulkové formě. Teoretická část se zabývá zejména principy ledofobnosti, charakterizuje epoxidovou pryskyřici a dále ...
 • Vliv parametrů tepelného zpracování na strukturu a vlastnosti nástrojové oceli 1.2709 připravené 3D tiskem 

  Author: Jan Walter; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Roudnická Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Diplomová práce hodnotí vliv postupu a prostředí tepelného zpracování na mechanické vlastnosti a strukturu 3D tištěné nástrojové oceli 1.2709. V rámci práce zkoumané vzorky byly připravené pomocí technologie selective laser ...
 • Vodivé plasty pro vstřikování přímovyhřívatelných dílů 

  Author: Jakub Vošta; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Maršík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá tématem elektricky vodivých polymerů a kompozitů s polymerní matricí. Práce popisuje navrženou metodiku měření pro záznam elektrických vlastností a odečet teploty. V další části popisuje vliv ...
 • Studium struktury a vlastností 3D tištěné slitiny AlSi10Mg 

  Author: Tomáš Barták; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Hudec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Práce se zabývá vlivem parametrů žíhání ke snížení pnutí na vlastnosti a strukturu slitiny AlSi10Mg připravené 3D tiskem, konkrétně metodou Selective Laser Melting (SLM). V porovnání s výchozím stavem as built byly sledovány ...
 • Závislost mechanických vlastností výrobku na parametrech procesu rotačního spékání 

  Author: Antonín Železný; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Nováček Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce se zabývá problematikou zpracování polyethylenu pomocí metody rotačního natavování. Hlavním tématem je závislost mechanických vlastností výrobku na zvolených procesních parametrech. V rámci teoretické části je ...
 • Návrh a verifikace parametrů procesu plasmové nitridace u nástrojové oceli X37CrMoV5-1 

  Author: Pavla Kubaská; Supervisor: Beneš Libor; Opponent: Lukáč Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Předložená diplomová práce se zabývá návrhem parametrů procesu plazmové nitridace u nástrojové oceli X37CrMoV5-1, tak aby při procesu plazmové nitridace nevznikala v difuzní vrstvě tzv. bílá ε fáze, a byl splněn požadavek ...
 • 3D tisk kompozitních materiálů 

  Author: Martin Michalík; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Mlčůch Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato diplomová práce pojednává o problematice 3D tisku kompozitů s polymerní matricí. V teoretické části jsou uvedeny možnosti tisku kompozitních materiálů s polymerní matricí. Experimentální část se zabývá výrobou ...
 • Polymerní kompozity s vláknovou a tkaninovou výztuží 

  Author: Ondřej Polák; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Bobek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce se zabývá přípravou kompozitů s termoplastickou matricí. V praktické části jsou pak vyrobeny a porovnány vzorky s uhlíkovými vlákny, kevlarovou a čedičovou tkaninou. Vzorky jsou podrobeny tahové zkoušce, zkoušce ...
 • Porovnání metod měření adheze ledu ve smyku 

  Author: Petr Králíček; Supervisor: Krum Stanislav; Opponent: Rohan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním metod měření adheze ledu ve smyku. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V teoretické části jsou popsány základní parametry, jako například teplota nebo smáčivost ...

View more