Poslední příspěvky

 • Vliv orientace výztuže na porušování vláknových kompozitů 

  Autor: Ondruška Samuel; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Kadlec Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Táto bakalárska práca je zameraná na skúmanie spojitosti medzi orientáciou vláken a porušovaním vláknových kompozitov. V literárnej časti sú popísané všeobecné vlastnosti kompozitných materiálov, výroba a základy ich ...
 • Vliv podmínek přípravy vzorků z polymerních prášků 

  Autor: Jindra Jakub; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Vacková Taťana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem teploty přípravy vzorků z polymerních prášků na jejich výsledné mechanické vlastnosti. Teoretická část popisuje základní charakteristiky polymerních materiálů - krystalizaci, morfologii ...
 • Analýza tvařitelnosti uhlíkových ocelí 

  Autor: Ducháč Alfred; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Dvořák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-14)
  Tato práce se zabývá problematikou hlubokotažných ocelí. Obsahuje informace o základním rozdělení ocelí používané v automobilovém průmyslu a jejich zkoušení. Experimentální část řeší porovnání dvou materiálových šarží oceli ...
 • Vlastnosti kompozitu z polymléčné kyseliny a přírodních vláken 

  Autor: Havránek Tomáš; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Němeček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou kompozitních materiálů z polymléčné kyseliny a přírodních vláken. V teoretické části jsou popsány vlastnosti a druhy vybraných kompozitních materiálů a je charakterizován ...
 • Vliv úpravy povrchu polymerního prášku na pevnost spoje mezi kovem a plastem 

  Autor: Sezemský Jan; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Špatenka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Tato práce se zabývá vlivem plazmové úpravy polyethylenového prášku na změnu pevnosti spoje kov - plast a změnu jeho vlastností. V praktické části jsou porovnávány vzorky tvořené neupraveným a plazmově upraveným slinutým ...
 • Materiálové charakteristiky hliníkových odlitků v tlaku 

  Autor: Krátká Michaela; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Maráz Kornel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením mechanických vlastností hliníkových odlitků. Hlavním cílem této práce je určení vlastností slitiny AlSi9Cu3(Fe) v tlaku. Dále se práce zabývá vlastnostmi v tahu a strukturou ...
 • Opotřebení břitů povlakovaných nástrojů pro lékařské aplikace 

  Autor: Brzoň Jakub; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Dolejší Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou lékařských nástrojů. V teoretické části je uvedena problematika provádění lékařských úkonů, vhodných materiálů pro výrobu lékařských nástrojů a metody povlakování. V experimentální ...
 • Vliv vstupního materiálu na kvalitu výrobků 

  Autor: Pecháček Jiří; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Francírek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Práce se zabývá vlivem vstupního materiálu vícenásobné extruze na kvalitu výsledného produktu. Dále problematikou výroby tvarově podobných kelímků, které jsou z pohledu výroby i kvality bezproblémové (OK) a problémové ...
 • Vliv mikrostruktury polotovaru na mechanické vlastnosti slitin Al-Mg-Si pro automobilový průmysl 

  Autor: Kružík Jan; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Starka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Diplomová práce se zabývá vlivem mikrostruktury polotovaru na mechanické vlastnosti slitin Al-Mg-Si používaných v automobilovém průmyslu. Obsah práce je rozdělen do dvou částí. Teoretická část se zabývá výrobou hliníku a ...
 • Porovnání oxidických vrstev připravených různými metodami na titanu a jeho slitinách 

  Autor: Darebník Adam; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Hnilica František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby a charakterizace tenké oxidické vrstvy na povrchu čistého titanu, slitiny Ti6Al4V a slitiny Ti39Nb. Uvedená vrstva na povrchu titanu a jeho slitin zajišťuje výraznou ...
 • Hodnocení změn povrchu lékařských nástrojů při opakovaném sterilizačním procesu 

  Autor: Krausová Michaela; Vedoucí práce: Cvrček Ladislav; Oponent práce: Denk František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Bakalářská práce se zabýva problematikou materiálů, které se používají pro výrobu lékařských nástrojů. Zaměřuje se na korozivzdorné oceli a jejich povrchové úpravy, včetně dějů. Dále jsou představeny děje, které probíhají ...
 • Řešení adheze u kompozitů s polymerní matricí 

  Autor: Vasil Tomáš; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Habr Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
  Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice adheze v kompozitních materiálech s polymerní matricí. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy v oblasti kompozitního inženýrství a současně nabízí přehled ...
 • Žáruvzdorné oceli pro energetický průmysl 

  Autor: Šumský Ladislav; Vedoucí práce: Hájková Pavlína; Oponent práce: Horník Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou žáruvzdorných ocelí, které jsou používány v energetickém průmyslu při teplotách 800 až 1100 °C. Jedná se o feritické, austenitické, duplexní (austeniticko-feritické) oceli a žáruvzdorné ...
 • Zkoušení materiálu instrumentovanou vnikací zkouškou 

  Autor: Čermáková Veronika; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Pešlová Františka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
  Diplomová práce se v úvodní teoretické části zabývá charakteristikou tvrdosti, rozdělením a historickým vývojem metod měření tvrdosti. Dále je charakterizována instrumentovaná vnikací zkouška tvrdosti a faktory, které tuto ...
 • Vliv tepelného zpracování na strukturu kovových materiálů vyrobených 3D tiskem 

  Autor: Šulc Jakub; Vedoucí práce: Cvrček Ladislav; Oponent práce: Čejka Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Cílem bakalářské práce je posoudit vliv tepelného zpracování na strukturu kovového materiálu vyrobeného 3D tiskem. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o metodách aditivních technologií a jejich aplikací. Dále ...
 • Možnosti aplikace metody DSC 

  Autor: Mazáčová Veronika; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Mára Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi aplikace diferenciální skenovací kalorimetrie DSC na hodnocení vlastností polymerů. Tato termoanalytická metoda nachází široké uplatnění při ověřování jakosti polymerních materiálů, ...
 • Vliv parametrů tepelného zpracování na popouštěcí křivky nástrojové oceli X210Cr12 

  Autor: Kuksenko Yana; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Priknerová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
  V rámci předložené diplomové práce byly zjištěny popouštěcí křivky pro nástrojovou ocel pro práci za studena X210Cr12. Byl sledován vliv parametrů tepelného zpracováni, konkrétně kaleni ve vakuu z teploty 1020 ?C a vliv ...
 • Dopování titanových materiálů dusíkem 

  Autor: Augulis Marek; Vedoucí práce: Tolde Zdeněk; Oponent práce: Hájková Pavlína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
  Práce se zabývá vypracováním postupu dopování titanových materiálů dusíkem a následně měřením i vyhodnocením tribologických vlastností vzorků připravených za použití různých dávek dusíku a lišících se teplot žíhání. Zárověň ...
 • Perspektivní materiály pro svarové a návarové spoje odolné abrazivnímu opotřebení 

  Autor: Křivánek Jakub; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Hlavatý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  První část práce se zabývá perspektivními materiály používanými v oblasti navařování, zejména pak ve vazbě na mechanismy a projevy abrazivního opotřebení. V experimentální části jsou pak vybrány a zkoumány návary na bázi ...
 • Iontová nitridace povlaku chromu naneseného metodou PVD 

  Autor: Havlíková Martina; Vedoucí práce: Krum Stanislav; Oponent práce: Horník Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením struktury, nanotvrdosti, hloubky průniku dusíku a adheze povlaků na bázi chromu a dusíku vytvořenými magnetronovým naprašováním s následnou iontovou nitridací. Práce je součástí ...

Zobrazit další