Recent Submissions

 • Mikrocelulární vstřikovací lisování 

  Author: Tomáš Havránek; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Krebs Stefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis technologie vstřikovacího lisování mikrocelulárních pěn. V teoretické části jsou popsány polymerní pěny, proces vzniku celulární struktury a technologie vstřikovacího lisování se ...
 • Problematika 3D tisku 

  Author: Jiří Marek; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Cerman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Diplomová práce zpracovává v teoretické části rešerši na téma 3D tisk a technologii FDM (Fused Deposition Modeling) její proces výroby, problémy, které mohou při tisku nastat a základní materiály používané při této ...
 • Studium vlivu bublin na pevnost polymerů 

  Author: Hrant Avagjan; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Skočilas Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Diplomová práce se zabývá problematikou bublin v polymerních materiálech. V práci je zdůrazněn vývoj plastů a jejich aplikace. Dále je v práci kladen důraz na vysvětlení problematiky mechanických vlastností polymerů a ...
 • Hodnocení záběhové fáze tribologických povlaků 

  Author: Matěj Buřil; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Sláčík Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Diplomová práce se zabývá záběhovým procesem, opotřebením a koeficientem tření DLC vrstev. V teoretické části se věnuje problematice tribologie jako celku se zaměřením na mazané a suché DLC kontakty. V praktické části se ...
 • Vliv cyklických změn teploty na vlastnosti kompozitu 

  Author: Alen Šaćirović; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Hampl Norbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Diplomová práce se zabývá vlivem cyklických změn teploty na vlastnosti kompozitu. V první části byl popsán materiál použitý k výrobě vzorků (prepreg), který se používá v praxi pro panely karosérií závodních rallye i DTM ...
 • Tribologické povlaky pro ortopedické implantáty 

  Author: Michaela Krausová; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Vítů Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Diplomová práce se zabývá problematikou materiálů a povlaků, které se používají pro výrobu ortopedických implantátů. Zaměřuje se na vlastnosti používaných materiálů, povlaků a jejich opotřebení. Dále jsou představeny ...
 • Zlepšení vlastností povrchů slitiny CoCrMo oxidací a nitridací 

  Author: Tomáš Jánský; Supervisor: Starý Vladimír; Opponent: Hnilica František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou povrchových úprav pro zlepšení vlastností (zejména otěruvzdornosti) povrchů slitiny CoCrMo, která se hojně využívá v biomedicínském průmyslu. Teoretická část popisuje mechanismy ...
 • Rotační tváření plastů 

  Author: Jan Sezemský; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Železný Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Diplomová práce pojednává o tvorbě vícevrstvých vzorků připravovaných rotačním tvářením, jenž následně budou základem pro výrobu sendvičových materiálů. Byly testovány dva základní druhy vzorků. Třívrstvé polyethylenové a ...
 • Vyhodnocování vrstev titanových slitin dopovaných dusíkem 

  Author: Jakub Jindra; Supervisor: Tolde Zdeněk; Opponent: Mikšovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato diplomová práce se věnuje vypracování postupu dopování titanových materiálů dusíkem a následně vyhodnocením povrchové vrstvy substrátu z hlediska výskytu povrchových defektů. Teoretická část popisuje základní informace ...
 • Hodnocení smáčivosti povlaků na bázi Cr nanesených metodou PVD 

  Author: Martina Havlíková; Supervisor: Krum Stanislav; Opponent: Daněk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením smáčivosti, povrchové morfologie, drsnosti a tloušťky povlaků Cr a povlaků Cr s následným povlakem DLC. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány metody fyzikální ...
 • Vliv opakované deformace na rekrystalizaci Al slitiny 6082 

  Author: Tom Procházka; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Starka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato diplomová práce se věnuje vlivu opakované deformace na rekrystalizaci Al slitiny 6082. Byly porovnávány dva odlišně vyrobené polotovary - lisovaný polotovar a HCM (horizontální kontinuální lití). V práci byla hodnocena ...
 • Návrh a ověření tepelného zpracování pro odstranění zkřehnutí oceli SUPER 304H způsobeného precipitací sigma fáze 

  Author: Lucie Pilsová; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Cílem diplomové práce je navrhnout tepelné zpracování pro odstranění nežádoucí sigma fáze precipitující v materiálu během jeho provozu na energetických blocích nebo při teplotní expozici. Jako příklad exponovaného materiálu ...
 • Hodnocení mechanických vlastností při statickém a proměnlivém zatěžování niklové superslitiny Inconel 718 připravené pokročilou technologií DMLS 

  Author: Adam Poloch; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Kučerová Ludmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Diplomová práce se zabývá hodnocením mechanických vlastností niklové superslitiny Inconel 718 vyrobené pomocí 3D tisku technologií DMLS. V teoretické části jsou nastíněny základní informace o technologiích 3D tisku kovových ...
 • Vliv způsobu výroby na strukturu a vlastnosti slitiny AlSi10Mg 

  Author: Tomáš Barták; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Kec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Bakalářská práce se věnuje slitině AlSi10Mg a vlivu způsobu výroby na její vlastnosti, (pevnost, mez kluzu, tažnost, porozita a struktura). Pro porovnání byly experimenty provedeny na vzorcích pro tahovou zkoušku s kruhovým ...
 • Vliv teplotní zátěže na mikrostrukturu a vlastnosti Ni slitiny IN713LC 

  Author: Petr Holub; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Čmakal Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Cílem této bakalářské práce je posouzení vlivu tepelného zpracování superslitiny IN713LC, na její vlastnosti a mikrostrukturu. Byly provedeny tahové zkoušky v intervalu teplot 700-1050 °C a měření tvrdosti na všech typech ...
 • Lepené spoje při víceosém zatěžování 

  Author: Matúš Priščák; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Bakalárska práca sa zaoberá testovaním tupého skoseného adhézneho spoja metódou biaxiálneho zaťažovania pomocou ťahovej skúšky a vytvorením pevnostného kritéria pre adhézny spoj. Práca sa ďalej zaoberá numerickou analýzou ...
 • Sendvičové materiály 

  Author: Daniel Hemer; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Cerman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sendvičových materiálů. Teoretická část pojednává o sendvičových konstrukcích, kde je rozebrána otázka samotného složení a výrobních možností těchto panelů. Současně jsou zde ...
 • Ca/P bioaktivní povlaky na titanových slitinách 

  Author: Tomáš Krupka; Supervisor: Tolde Zdeněk; Opponent: Vlčák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Bakalářská práce na téma Ca/P bioaktivní povlaky na titanových slitinách shrnuje současné poznání v oblasti bioaktivních materiálů, zejména titanových slitin. A jejich úpravy povrchů a využití povrchových vrstev pro dosažení ...
 • Tribologické vlastnosti 3D biokompatibilní CoCrW slitiny a jejich ovlivnění nanesením DLC povlaku 

  Author: Daniel Tringela; Supervisor: Starý Vladimír; Opponent: Hnilica František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním tribologických vlastností otryskané, leštěné a povlakované kobalt-chrom-wolframové (CoCrW) slitiny, vyrobené selektivním laserovým spékáním. Teoretická část popisuje technologie ...
 • Kompozity a rotační spékání 

  Author: Ondřej Polák; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Vacková Taťana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Tato práce se zabývá studiem vývoje nového kompozitního materiálu vyráběného pomocí beztlakové technologie. Konkrétně se jedná o technologii rotačního spékání (rotomolding). Předmětem práce je vyrobit vzorky s dvěma různými ...

View more