Poslední příspěvky

 • Studium vlivu úpravy povrchu na kvalitu spoje kov-plast 

  Autor: Jeník Filip; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Cerman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Lepení je významná technologická operace, kterou lze dosáhnout spojení dvou materiálů. Výsledná kvalita a pevnost spoje závisí nejenom na typu použitého lepidla a druhu slepovaných materiálů, ale také na případné povrchové ...
 • Hodnocení vlivu zpracování na mikrostruktury vybraných Al slitin 

  Autor: Bednář Radek; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Starka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením velikosti zrna a rozložením minoritních fází po průřezu polotovarů vyrobených litím a tvářením ze slitin EN AW 6110 a EN AW 6082. Jedná se o slitiny ze skupiny Al-Mg-Si. K ...
 • 3D charakteristiky drsnosti povrchu pro biologické aplikace 

  Autor: Horák Martin; Vedoucí práce: Starý Vladimír; Oponent práce: Podaný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením topografie vzorků materiálů, užívaných v biomedicíně. Byly použity vzorky Ti, TiNb, TiAlV a Fe (austenitická ocel) s odlišnou morfologií materiálu, na které byl nanesen povlak ...
 • Strukturální změny teplotně exponované žáropevné oceli HR3C 

  Autor: Otcovský Josef; Vedoucí práce: Janovec Jiří; Oponent práce: Douda Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Tato diplomová práce se zabývá strukturálními změnami žáropevné oceli HR3C. Teoretická část se zabývá strukturou a precipitací fází žáropevných ocelí, které se u této oceli mohou vyskytovat. V experimentální části jsou ...
 • Vliv parametrů SPS (Spark Plasma Sintering) na mikrostrukturu kompozitů s SiC matricí 

  Autor: Gavrilova Kristina; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Krum Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-24)
  Práce se zabývá problematikou porovnání a hodnocení struktury kompozitů s SiC matricí při různých podmínkách přípravy materiálu metodou SPS (Spark Plasma Sintering), mikroskopickým vyhodnocením porezity, rozložení výztuže ...
 • Hodnocení kvality tvrzených vrstev 

  Autor: Kreibich Karel; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Čižmárová Elena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
  Práce se zabývá tématem tvrzených povrchových vrstev na ocelích. Pozornost je věnována povrchovému kalení, cementaci, nitridaci, karbonitridaci, nitrocementaci, sírování a bórování. Popsány jsou základní principy tvorby ...
 • Vliv chemického složení a parametrů tepelného zpracování na vlastnosti a strukturu vybraných P/M rychlořezných ocelí 

  Autor: Lacza Jakub; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Priknerová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  Táto diplomová práca je zameraná na hodnotenie vplyvu hlbokého zmrazovania a obsahu kobaltu na mechanické vlastnosti a štruktúru vybraných P/M rýchlorezných ocelí. Skúmanými materiálmi boli W-Mo-V oceľ Vanadis 23 a W-Mo-V-Co ...
 • Stanovení materiálových charakteristik metodou instrumentované indentace. 

  Autor: Teplý Stanislav; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Pešlová Františka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
  Tato diplomová práce v teoretické části popisuje historii, různé přístupy a problematiku analýzy naměřené indentační křivky instrumentovanou indentační zkouškou. V praktické části jsou prověřeny některé postupy zjišťování ...
 • Vliv podložky na mechanické vlastnosti povlaků při magnetronovém naprašování 

  Autor: Pertlík Dan; Vedoucí práce: Starý Vladimír; Oponent práce: Hnilica František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu substrátu na povlak pro biomechanický průmysl. V teoretické části je vytvořen přehled metod povlakování, měření tloušťky, tvrdosti a jiných vlastností povlaku. V experimentální ...
 • Perspektivní materiály pro technologii HVOF s aplikací v dopravní technice 

  Autor: Nosek Martin; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Tomčík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
  Práce se zabývá současnými postupy nanášení žárových nástřiků a jejich použití na strojní součásti, které jsou využívány především pro dopravní techniku. Analyzuje druhy a typy přídavných materiálů, jejich základní vlastnosti, ...
 • Metody testování lepených spojů. 

  Autor: Weberová Zuzana; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Cerman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-14)
  Lepidla jsou jedním ze způsobů spojování dílů do sestav. Mají široké využití v průmyslu a proto je nutná řádná znalost vlatsností jdnotlivých lepidel. Protože je potřeba, aby při testování jdnotlivých vlastností byly ...
 • Vliv způsobu tepelného zpracování P/M rychlořezných ocelí Vanadis 23 a Vanadis 30 na odolnost proti opotřebení při teplotě 500 °C 

  Autor: Vlach Tomáš; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Priknerová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
  Práce je zaměřena na porovnání vlivu užití kryogenního zpracování na odolnost proti opotřebení Cr-Mo-V rychlořezné oceli Vanadis 23 a Cr-Mo-V-Co rychlořezné oceli Vanadis 30 vyrobené technologií práškové metalurgie. Vzorky ...
 • Vlastnosti kompozitního povlaku modifikovaného nanočásticemi 

  Autor: Málek Jan; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Miřejovský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním mechanických vlastností a struktury kompozitního materiálu s pracovním názvem CCE6 na bázi epoxidové matrice a výztuže zejména z uhlíkových nanočástic CNT´S. V teoretické části ...
 • Vliv teploty okolí na dobu zpracovatelnosti plechů z Al-slitiny 2024 

  Autor: Drachyova Valeriya; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Zvěřina Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-08)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je popis průběhu procesu precipitačního vytvrzování hliníkové slitiny AW-2024, s ohledem na dobu skladování materiálu pří různých teplotách po provedeném rozpouštěcím žíhání. Práce se ...
 • Vytváření oxidových vrstev na slitinách TiNb pro aplikace v zubním lékařství 

  Autor: Pondelová Dagmara; Vedoucí práce: Starý Vladimír; Oponent práce: Fojt Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-02)
  V práci byly studovány vlastnosti oxidové vrstvy biokompatibilní slitiny Ti připravené anodickou oxidací. Slitina Ti39Nb je perspektivní biokompatibilní materiál a jeho oxidace slouží jako základ pro úpravy povrchu vytvořením ...
 • Vliv parametrů CHTZ na hlučnost ozubení 

  Autor: Vastl Vojtěch; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Hošek Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
  Tato práce zkoumá vliv materiálové charakteristiky na hlučnost převodovek. Měření bylo prováděno na čtvrtém rychlostním stupni automatické, šestistupňové převodovce, kde na základě statistických hodnot měření byla zjištěna ...
 • Experimentální studium zbytkové životnosti vysokotlakých plynovodních potrubí 

  Autor: Kec Jan; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Sís Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-02)
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem zbytkové životnosti plynovodního potrubí DN 300, u něhož byl detekován výskyt defektů typu trhlin, přičemž podle předběžných nedestruktivních zkoušek se jednalo o ...
 • Problematika adheze u kompozitních materiálů s polymerní matricí 

  Autor: Hájek Tomáš; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Nevoralová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-26)
  Tato práce se zabývá studiem adheze přírodních vláken a polyetylenové matrice v základním stavu a plazmově modifikovaném stavu. Předmětem práce je vyrobit zkušební vzorky, které budou zkoumány a vyhodnocovány. Cílem je ...
 • Materiálové a technologické aspekty perspektivních vysokopevných ocelí pro aplikace v konstrukci dopravních prostředků 

  Autor: Dudlíček Jan; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Tomčík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
  Tato práce se zabývá ocelemi používanými v konstrukci osobních automobilů, zejména ocelemi vysokopevnými. Cílem práce je teoreticky popsat oceli používané v automobilovém průmyslu, důkladněji popsat nejpoužívanější ...
 • Termická oxidace titanových slitin a jejich povlaků 

  Autor: Socha Václav; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Hnilica František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby a charakterizace oxidické vrstvy po termické oxidaci při teplotě 600 °C po dobu 8 hodin. Oxidická vrstva byla vytvářena na technicky čistém titanu, na PVD povlaku ze slitiny ...

Zobrazit další