Collections in this community

Recent Submissions

 • Posouzení kvality provedení opravných svarů z progresivní austenitické ocele pro nadkritickou energetiku 

  Author: Dennis Rottenborn; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Cílem této diplomové práce je posouzení provedení opravných svarových spojů z progresivní austenitické ocele pro nadkritickou energetiku s využitím normy ČSN EN ISO 6520 a určování stupňů kvality dle normy ČSN EN ISO 5817. ...
 • Vliv mikrostrukturních změn způsobených teplotní expozicí na mechanické vlastnosti oceli SUPER 304H 

  Author: Veronika Kozáková; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Kružík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato diplomová práce se zabývá precipitací σ – fáze a jejím vlivem na mechanické vlastnosti oceli Super 304H. V experimentální části byly použity vzorky exponované při teplotě 675 °C po dobu 12 000, 20 016 a 28 389 hodin. ...
 • Použití metody pozitronové anihilační spektroskopie pro studium nástřiků deponovaných nadzvukovou kinetickou depozicí 

  Author: Filip Štefaník; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Medřický Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Práce se zabývá studiem vlastností povrchových nástřiků tří zvolených technicky významných slitin deponovaných nadzvukovou kinetickou depozicí. Mimo SEM, EDS, XRD a měření tvrdosti jsou tyto nástřiky poprvé v historii ...
 • Vliv mikrostrukturních změn způsobených teplotní expozicí na lomovou houževnatost oceli HR3C 

  Author: David Hovorka; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Němec Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato práce se zabývá precipitací fází podél hranic zrn a jejich vlivem na lomovou houževnatost oceli HR3C. Pro experiment byly použity vzorky oceli HR3C izotermicky exponované po dobu 20, 50, 100, 500, 5 000, 10 000, 15 ...
 • Provedení rozboru mikrostruktury se zaměřením na porozitu slitiny Inconel 713LC ve vazbě na změřené mechanické vlastnosti 

  Author: Lukáš Jeníček; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Zýka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Práce se zabývá studiem porozity a jejího vlivu na mechanické vlastnosti niklové superslitiny INCONEL 713LC. Jejím cílem bylo zjištění korelace mezi porozitou a mechanickými vlastnostmi dané slitiny. U vzorků byla změřena ...
 • Příprava a testování vzorků kompozitu s recyklovanými uhlíkovými vlákny 

  Author: Martin Maštera; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Antoň Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
  Bakalářská práce pojednává o problematice kompozitních materiálů s polymerní termoplastickou matricí. V teoretické části porovnává výhody a nevýhody použití termoplastických matric s dnes převážně používanými reaktoplastickými ...
 • Vliv temperace na 3D tištěné vzorky z polymerního materiálu 

  Author: Tomáš Krupka; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Melichar Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
  Diplomová práce na téma vliv temperace na 3D tištěné vzorky z polymerního materiálu představuje informace o aditivních technologiích používaných pro 3D tisk polymerních materiálů. Zvláště pak technologií fused deposition ...
 • Hodnocení struktury a mechanických vlastností 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na parametrech tepelného zpracování 

  Author: Eliška Galčíková; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Hudec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
  Předložená diplomová práce hodnotí vliv tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg. U vzorků vyrobených metodou tavení v práškovém loži byly porovnávány 4 režimy žíhání, při ...
 • Hodnocení mikrostruktury 3D tištěné slitiny TiNbTaSn po tepelném zpracování 

  Author: Petr Beran; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Denk František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
  Práce se zabývá vyhodnocením mikrostruktury 3D tištěné slitiny Ti24Nb4Ta8Sn před a po tepelném zpracování. Důvodem je snaha o nahrazení Ti6Al4V. Teoretická část je věnována titanu, titanovým slitinám, 3D tisku a tepelnému ...
 • Vliv deformační rychlosti na mechanické vlastnosti funkčně gradovaných materiálů vytvořených aditivními technologiemi 

  Author: Matouš Uhlík; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Džugan Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
  Předložená práce zpracovává aktuální problematiku funkčně gradovaných materiálů vytvářených pomocí aditivních technologií. Primárním cílem práce je popis materiálově heterogenní struktury z austenitické oceli 316L a niklové ...
 • Vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti různých typů odlitků ze slitiny IN738LC 

  Author: Petr Šárek; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Čmakal Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tématem této bakalářské práce je vyhodnocení a korelace mikrostruktury a mechanických vlastností odlitků různých rozměrů z niklové superslitiny Inconel 738 LC. V teoretické části práce jsou popsány základní vlastnosti ...
 • Vlastnosti kompozitu UltreX™ SureTouch™ 

  Author: Petr Čapek; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Velgosová Oksana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením mechanických a fyzikálních vlastností kompozitního materiálu UltreX™ SureTouch™. Jedná se o kompozitní materiál složen z vrstev skelného vlákna v epoxidové pryskyřici a vrstev ...
 • Vliv kvality odlévaní a tepelného zpracování na vlastnosti odlitků 

  Author: Lucie Konopíková; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá stručným popisem běžných druhů litin a jejich tepelným zpracováním. V praktické části je vyhodnocována mikrostruktura a vady 3F1 litiny po odlití, po žíhání, kalení a popouštění.
 • Vliv oxidace na adhezi titanového povlaku 

  Author: Filip Wick; Supervisor: Krčil Jan; Opponent: Tolde Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Práce se zaměřuje výzkumem vlivu oxidové vrstvy na adhezi titanového povlaku, připraveného metodou PVD a HiPIMS. Substrátem pro povlak byl zvolen PEEK (polyetheretherketon) a PEEK-CF (polyetheretherketon s uhlíkovými ...
 • Vlastnosti sintrovaných slitin na bázi Cu-Sn 

  Author: Jan Hofbauer; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Bricin David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení sintrovaných cínových bronzů především z hlediska otěruvzdornosti a tvrdosti. Porovnávány byly bronzy s hmotnostním obsahem cínu 10, 15 a 20 % a cínový bronz s hmotnostním obsahem ...
 • Návrh a charakterizace mikropumpy na bázi magnetické tvarové paměti 

  Author: Gabriel Bruno Parreira; Supervisor: Krum Stanislav; Opponent: Sedlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato práce se věnuje studiu účinků kuličkování (Shot-peening - SP) na napětí dvojčatění (Twinning stress - TS) a intenzitu odlehčení (spring-back - SB) na 10M modulovanou NiMnGa slitinu s magnetickou tvarovou pamětí (Magnetic ...
 • Rozbor a návrh přípravy precipitačního modelu tepelně aktivované precipitace pro progresivní austenitickou ocel 

  Author: Lukáš Nevstával; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá přiblížením problematiky precipitace v progresivní austenitické oceli SUPER 304H se zaměřením na precipitaci sigma fáze. Cílem této práce je položit základy pro návrh zjednodušeného ...
 • Matematická analýza dat z precipitace sigma fáze v progresivní oceli SUPER 304H 

  Author: Vojtěch Dedek; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Předmětem této práce je analýza dat precipitace sigma fáze v oceli SUPER 304H a ověření na základě porovnání s pořízenými snímky, zdali je analýza vhodná k popisu precipitace sigma fáze anebo není. Data použitá pro analýzu ...
 • Mechanické vlastnosti zápustkového výkovku vrtulového listu 

  Author: František Kalianko; Supervisor: Cejp Jiří; Opponent: Matyska Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Bakalářská práce zhodnocuje současnou výrobu výkovků vrtulových listů. V teoretické části pojednává o hliníkových slitinách používaných v letectví, zabývá se moderními, perspektivními slitinami a jejich tepelném zpracování. ...
 • Hodnocení kvality tvrdoměrných deštiček 

  Author: Jan Potůček; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Bakalářská práce zkoumá kvalitu tvrdoměrných destiček. Teoretická část se v první kapitole zabývá samotným měřením tvrdosti podle Brinella, Rockwella, Vickerse a Knoopa. V další kapitole je rozebráno tepelné zpracování ...

View more