Recent Submissions

 • Vazba mezi zkřehnutím ocele HR3C a mikrostrukturními změnami způsobenými teplotní expozicí 

  Author: Vojtěch Smola; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato práce se zabývá precipitací křehké sigma fáze a jejím vlivem na zkřehnutí žáropevné austenitické oceli HR3C. Použité experimentální materiály byly základní materiál (dodaný stav) a izotermicky exponované materiály při ...
 • Problematika spojování plastů 

  Author: Martin Michalík; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Cerman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojování plastů. Teoretická část se zabývá nejvíce používanými metodami spojování plastů s důrazem na tepelné spojování. Cílem experimentální části bylo prokázat vliv doby ...
 • Využití hliníkových slitin v horolezectví 

  Author: Matěj Jakubec; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Štorkán Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá aplikací hliníkových slitin v horolezectví, shromažďuje poznatky z více jak 30 odborných publikací, článků a výsledků praktické části. Samotná práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a ...
 • Tepelné zpracování nástrojových ocelí ve vakuu 

  Author: Jan Walter; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Priknerová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá studiem vlivu ochlazovacího prostředí na popouštěcí křivku nástrojové ledeburitické oceli pro práci za studena X210Cr12. Ocel byla tepelně zpracovávána ve vakuové peci s možností kalení do oleje. ...
 • Oxidické vrstvy v biomedicínských aplikacích 

  Author: Zástava Vojtěch; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Hnilica František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem chemického složení slitin na bázi Ti - Nb na oxidické vrstvy připravené anodickou oxidací. K experimentu byly použity dvě experimentální beta - titanové slitiny, Ti25Nb4Ta8Sn a ...
 • Hodnocení adheze ve svařovaných spojích kov-plast 

  Author: Weberová Zuzana; Supervisor: Vacková Taťana; Opponent: Bartoš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Cílem práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit metodu pro hodnocení adheze ve svařovaných spojích kov-plast, která bude zahrnuta do výzkumu povrchových úprav pro zlepšení adheze mezi kovy a plasty. Hlavní požadavky na ...
 • Zvyšování životnosti extrémně namáhaných dílů na důlních mechanismech 

  Author: Balcárek Vojtěch; Supervisor: Beneš Libor; Opponent: Mohyla Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Bakalářská práce se věnuje problematice opotřebení těžební techniky, konkrétně opotřebení zubů korečku velkorypadla KU 800. Práce vznikla ve spolupráci s prof. Štefanem Michnou na základě výzkumu pro firmu Vršanská uhelná ...
 • Vlastnosti oxidových vrstev titanových slitin 

  Author: Hrubantová Kateřina; Supervisor: Starý Vladimír; Opponent: Jirka Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Práce se zabývá studiem vlastností oxidovaných vrstev titanových slitin připra-vených termickou oxidaci a možnému využití těchto vrstev pro bioaplikace. V první etapě byla měřena časová změna kontaktního úhlu a povrchové ...
 • Vliv základního materiálu a přípravy povrchu na mechanické vlastnosti povlaků operačních instrumentárií 

  Author: Škorpíková Lucie; Supervisor: Denk František; Opponent: Dolejší Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou povlaků, které se aplikují na lékařské nástroje. Zaměřuje se také na vliv základního materiálu, jeho tepelné zpracování a přípravu povrchu na konečné vlastnosti povlaku. V experimentální ...
 • Hodnocení kvality odlitků na základě materiálových charakteristik 

  Author: Hájek Jiří; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou slévárenství, konkrétně odlitky z litiny s lupínkovým grafitem. Podstatou experimentální části bylo ověření, zda hodnocené odlitky splňují kvalitativní parametry vycházející z ...
 • Kompozity s uhlíkovými vlákny 

  Author: Zítek Adam; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Vacková Taťana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Pro pevnost kompozitních materiálů je rozhodující mezifázová vrstva mezi vláknem a matricí. Úkolem práce je na základě rešerše odborné literatury zjistit hodnoty pevnosti kompozitů připravených různými metodami a jak tato ...
 • Využití technologie kovářského svařování při výrobě kompozitního materiálu. 

  Author: Pszczolková Eva; Supervisor: Cejp Jiří; Opponent: Dachs Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Jak již název bakalářské práce Využití technologie kovářského svařování při výrobě kompozitního materiálu napovídá, práce pojednává o použití ocelového kompozitu na výrobu japonského samurajského meče. Popisuje tradiční ...
 • Trabekulární povrchy implantátů vytvořené aditivními technologiemi 

  Author: Chmelíčková Helena; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Síbr Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Aditivní technologie integrují více technologických kroků do jednoho procesu. 3D tisk titanové slitiny Ti6Al4V ELI se používá k výrobě individuálních lékařských implantátů určených pro srůstání s kostí. Ty jsou vytištěny ...
 • Využití PETP materiálu pro výrobu velkoobjemových nápojových obalů 

  Author: Šetmaňuková Ivana; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Kuhn Vilém
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Bakalářská práce se věnuje problematice využití PETP materiálu pro výrobu velkoobjemových nápojových obalů uchovávajících převážně pivo. Obsahuje shrnutí o konkrétním polymerním materiálu a následně detailně popisuje ...
 • Makrostrukturní a mikrostrukturní analýza svarových spojů 

  Author: Labík Jan; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Tato práce se zabývá problematikou zkoušek svarových spojů. K vyhodnocení kvality spojů byla použita mikroskopická a makroskopická analýza a byly provedeny zkoušky mikrotvrdosti dle Vickerse. V použitých vzorcích byly ...
 • Prepregy s termoplastickou matricí 

  Author: Rusňáková Kateřina; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Cerman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Diplomová práce pojednává o prepregu s termoplastickou matricí s výztuží z čedičové nebo kevlarové tkaniny, jeho vlastnostech, výrobě a zkušebních metodách. Praktická část práce blíže popisuje výrobu zkušebních těles a ...
 • Technologie 3D tisku 

  Author: Vích Ondřej; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Pinkner Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Bakalářská práce nabízí přehled nejpoužívanějších technologií 3D tisku a zabývá se hodnocením vlivu nastavení různých parametrů při tisku metodou FDM na mechanické vlastnosti výrobku z materiálu PET-G. Zvolené měněné ...
 • Vliv chemického složení a struktury slinutého karbidu na jeho obrobitelnost laserem. 

  Author: Stuchlík Jiří; Supervisor: Cejp Jiří; Opponent: Brajer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Cíl diplomové práce je ve zjištění vztahu vlastností slinutého karbidu a jeho obrobitelnosti laserem z pohledu produktivity. Jako zkušební materiály byly použity vyměnitelné břitové destičky ze slinutých karbidů od výrobců ...
 • Vliv parametrů tepelného zpracování na tvrdost nástrojové oceli X210Cr12 

  Author: Kubaská Pavla; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Priknerová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Bakalářská práce se zabývá studiem vlivu podmínek tepelného zpracování na tvrdost nástrojové oceli X210Cr12 pro práci za studena. Byly zjištěny popouštěcí křivky pro kalení v přetlaku dusíku 15 bar z teploty 960 °C (popouštěcí ...
 • Vliv parametrů depozice na drsnost povlaků nanesených metodou PVD 

  Author: Duníková Sarah; Supervisor: Krum Stanislav; Opponent: Daněk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Bakalářská práce se věnuje vlivu vybraných depozičních parametrů metody PVD na drsnost a morfologii CrAl povlaku. Pro experiment byla použita metoda nevyváženého magnetronového naprašování, při kterém se zvyšovala hodnota ...

View more