Recently added

Now showing items 1-20 of 56

  • Mikrocelulární vstřikovací lisování 

   Author: Tomáš Havránek; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Krebs Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato diplomová práce je zaměřena na popis technologie vstřikovacího lisování mikrocelulárních pěn. V teoretické části jsou popsány polymerní pěny, proces vzniku celulární struktury a technologie vstřikovacího lisování se ...
  • Problematika 3D tisku 

   Author: Jiří Marek; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Cerman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Diplomová práce zpracovává v teoretické části rešerši na téma 3D tisk a technologii FDM (Fused Deposition Modeling) její proces výroby, problémy, které mohou při tisku nastat a základní materiály používané při této ...
  • Studium vlivu bublin na pevnost polymerů 

   Author: Hrant Avagjan; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Diplomová práce se zabývá problematikou bublin v polymerních materiálech. V práci je zdůrazněn vývoj plastů a jejich aplikace. Dále je v práci kladen důraz na vysvětlení problematiky mechanických vlastností polymerů a ...
  • Hodnocení záběhové fáze tribologických povlaků 

   Author: Matěj Buřil; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Sláčík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Diplomová práce se zabývá záběhovým procesem, opotřebením a koeficientem tření DLC vrstev. V teoretické části se věnuje problematice tribologie jako celku se zaměřením na mazané a suché DLC kontakty. V praktické části se ...
  • Vliv cyklických změn teploty na vlastnosti kompozitu 

   Author: Alen Šaćirović; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Hampl Norbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Diplomová práce se zabývá vlivem cyklických změn teploty na vlastnosti kompozitu. V první části byl popsán materiál použitý k výrobě vzorků (prepreg), který se používá v praxi pro panely karosérií závodních rallye i DTM ...
  • Tribologické povlaky pro ortopedické implantáty 

   Author: Michaela Krausová; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Vítů Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Diplomová práce se zabývá problematikou materiálů a povlaků, které se používají pro výrobu ortopedických implantátů. Zaměřuje se na vlastnosti používaných materiálů, povlaků a jejich opotřebení. Dále jsou představeny ...
  • Zlepšení vlastností povrchů slitiny CoCrMo oxidací a nitridací 

   Author: Tomáš Jánský; Supervisor: Starý Vladimír; Opponent: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou povrchových úprav pro zlepšení vlastností (zejména otěruvzdornosti) povrchů slitiny CoCrMo, která se hojně využívá v biomedicínském průmyslu. Teoretická část popisuje mechanismy ...
  • Rotační tváření plastů 

   Author: Jan Sezemský; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Železný Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce pojednává o tvorbě vícevrstvých vzorků připravovaných rotačním tvářením, jenž následně budou základem pro výrobu sendvičových materiálů. Byly testovány dva základní druhy vzorků. Třívrstvé polyethylenové a ...
  • Vyhodnocování vrstev titanových slitin dopovaných dusíkem 

   Author: Jakub Jindra; Supervisor: Tolde Zdeněk; Opponent: Mikšovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se věnuje vypracování postupu dopování titanových materiálů dusíkem a následně vyhodnocením povrchové vrstvy substrátu z hlediska výskytu povrchových defektů. Teoretická část popisuje základní informace ...
  • Hodnocení smáčivosti povlaků na bázi Cr nanesených metodou PVD 

   Author: Martina Havlíková; Supervisor: Krum Stanislav; Opponent: Daněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením smáčivosti, povrchové morfologie, drsnosti a tloušťky povlaků Cr a povlaků Cr s následným povlakem DLC. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány metody fyzikální ...
  • Vliv opakované deformace na rekrystalizaci Al slitiny 6082 

   Author: Tom Procházka; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se věnuje vlivu opakované deformace na rekrystalizaci Al slitiny 6082. Byly porovnávány dva odlišně vyrobené polotovary - lisovaný polotovar a HCM (horizontální kontinuální lití). V práci byla hodnocena ...
  • Návrh a ověření tepelného zpracování pro odstranění zkřehnutí oceli SUPER 304H způsobeného precipitací sigma fáze 

   Author: Lucie Pilsová; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Cílem diplomové práce je navrhnout tepelné zpracování pro odstranění nežádoucí sigma fáze precipitující v materiálu během jeho provozu na energetických blocích nebo při teplotní expozici. Jako příklad exponovaného materiálu ...
  • Hodnocení mechanických vlastností při statickém a proměnlivém zatěžování niklové superslitiny Inconel 718 připravené pokročilou technologií DMLS 

   Author: Adam Poloch; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Kučerová Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením mechanických vlastností niklové superslitiny Inconel 718 vyrobené pomocí 3D tisku technologií DMLS. V teoretické části jsou nastíněny základní informace o technologiích 3D tisku kovových ...
  • Vazba mezi zkřehnutím ocele HR3C a mikrostrukturními změnami způsobenými teplotní expozicí 

   Author: Vojtěch Smola; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato práce se zabývá precipitací křehké sigma fáze a jejím vlivem na zkřehnutí žáropevné austenitické oceli HR3C. Použité experimentální materiály byly základní materiál (dodaný stav) a izotermicky exponované materiály při ...
  • Hodnocení adheze ve svařovaných spojích kov-plast 

   Author: Weberová Zuzana; Supervisor: Vacková Taťana; Opponent: Bartoš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit metodu pro hodnocení adheze ve svařovaných spojích kov-plast, která bude zahrnuta do výzkumu povrchových úprav pro zlepšení adheze mezi kovy a plasty. Hlavní požadavky na ...
  • Prepregy s termoplastickou matricí 

   Author: Rusňáková Kateřina; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Cerman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Diplomová práce pojednává o prepregu s termoplastickou matricí s výztuží z čedičové nebo kevlarové tkaniny, jeho vlastnostech, výrobě a zkušebních metodách. Praktická část práce blíže popisuje výrobu zkušebních těles a ...
  • Vliv chemického složení a struktury slinutého karbidu na jeho obrobitelnost laserem. 

   Author: Stuchlík Jiří; Supervisor: Cejp Jiří; Opponent: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cíl diplomové práce je ve zjištění vztahu vlastností slinutého karbidu a jeho obrobitelnosti laserem z pohledu produktivity. Jako zkušební materiály byly použity vyměnitelné břitové destičky ze slinutých karbidů od výrobců ...
  • Plazmový nástřik keramických povlaků pro vysokoteplotní tribologické aplikace 

   Author: Petelová Kristýna; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Sláčík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na plazmou stříkané keramické povlaky pro vysokoteplotní tribologické aplikace. Budou uvedeny různé materiály pro vysokoteplotní tribologické aplikace. Bude popsán vodou stabilizovaný ...
  • Vliv mikrostruktury na vlastnosti vybraných slitin Ni a Co pro vysokoteplotní aplikace 

   Author: Málek Jakub; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Podhorná Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   V teoretické části předložené diplomové práce byly představeny superslitiny na bázi niklu a kobaltu, které jsou používány pro aplikace namáhané za vysokých teplot, například jako součásti leteckých motorů. Byly popsány ...
  • Volba alternativního polymerního materiálu pro výrobek aplikovaný v nemocničním lůžku 

   Author: Vastl Vojtěch; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Berka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice výběru vhodného polymerního materiálu. Konkrétně je vybírán materiál pro výrobek od firmy Linet spol. s r.o., který je aplikovaný v nemocničním lůžku. Na základě znalostí ...