Now showing items 1-20 of 88

  • Posouzení kvality provedení opravných svarů z progresivní austenitické ocele pro nadkritickou energetiku 

   Author: Dennis Rottenborn; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Cílem této diplomové práce je posouzení provedení opravných svarových spojů z progresivní austenitické ocele pro nadkritickou energetiku s využitím normy ČSN EN ISO 6520 a určování stupňů kvality dle normy ČSN EN ISO 5817. ...
  • Vliv mikrostrukturních změn způsobených teplotní expozicí na mechanické vlastnosti oceli SUPER 304H 

   Author: Veronika Kozáková; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Kružík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá precipitací σ – fáze a jejím vlivem na mechanické vlastnosti oceli Super 304H. V experimentální části byly použity vzorky exponované při teplotě 675 °C po dobu 12 000, 20 016 a 28 389 hodin. ...
  • Použití metody pozitronové anihilační spektroskopie pro studium nástřiků deponovaných nadzvukovou kinetickou depozicí 

   Author: Filip Štefaník; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Medřický Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Práce se zabývá studiem vlastností povrchových nástřiků tří zvolených technicky významných slitin deponovaných nadzvukovou kinetickou depozicí. Mimo SEM, EDS, XRD a měření tvrdosti jsou tyto nástřiky poprvé v historii ...
  • Vliv mikrostrukturních změn způsobených teplotní expozicí na lomovou houževnatost oceli HR3C 

   Author: David Hovorka; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Němec Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce se zabývá precipitací fází podél hranic zrn a jejich vlivem na lomovou houževnatost oceli HR3C. Pro experiment byly použity vzorky oceli HR3C izotermicky exponované po dobu 20, 50, 100, 500, 5 000, 10 000, 15 ...
  • Provedení rozboru mikrostruktury se zaměřením na porozitu slitiny Inconel 713LC ve vazbě na změřené mechanické vlastnosti 

   Author: Lukáš Jeníček; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Zýka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Práce se zabývá studiem porozity a jejího vlivu na mechanické vlastnosti niklové superslitiny INCONEL 713LC. Jejím cílem bylo zjištění korelace mezi porozitou a mechanickými vlastnostmi dané slitiny. U vzorků byla změřena ...
  • Vliv temperace na 3D tištěné vzorky z polymerního materiálu 

   Author: Tomáš Krupka; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Melichar Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Diplomová práce na téma vliv temperace na 3D tištěné vzorky z polymerního materiálu představuje informace o aditivních technologiích používaných pro 3D tisk polymerních materiálů. Zvláště pak technologií fused deposition ...
  • Hodnocení struktury a mechanických vlastností 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na parametrech tepelného zpracování 

   Author: Eliška Galčíková; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Předložená diplomová práce hodnotí vliv tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg. U vzorků vyrobených metodou tavení v práškovém loži byly porovnávány 4 režimy žíhání, při ...
  • Vliv deformační rychlosti na mechanické vlastnosti funkčně gradovaných materiálů vytvořených aditivními technologiemi 

   Author: Matouš Uhlík; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Džugan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Předložená práce zpracovává aktuální problematiku funkčně gradovaných materiálů vytvářených pomocí aditivních technologií. Primárním cílem práce je popis materiálově heterogenní struktury z austenitické oceli 316L a niklové ...
  • Vliv parametrů tepelného zpracování na strukturu a vlastnosti nástrojové oceli 1.2709 připravené 3D tiskem 

   Author: Jan Walter; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Roudnická Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Diplomová práce hodnotí vliv postupu a prostředí tepelného zpracování na mechanické vlastnosti a strukturu 3D tištěné nástrojové oceli 1.2709. V rámci práce zkoumané vzorky byly připravené pomocí technologie selective laser ...
  • Vodivé plasty pro vstřikování přímovyhřívatelných dílů 

   Author: Jakub Vošta; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Maršík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem elektricky vodivých polymerů a kompozitů s polymerní matricí. Práce popisuje navrženou metodiku měření pro záznam elektrických vlastností a odečet teploty. V další části popisuje vliv ...
  • Studium struktury a vlastností 3D tištěné slitiny AlSi10Mg 

   Author: Tomáš Barták; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Práce se zabývá vlivem parametrů žíhání ke snížení pnutí na vlastnosti a strukturu slitiny AlSi10Mg připravené 3D tiskem, konkrétně metodou Selective Laser Melting (SLM). V porovnání s výchozím stavem as built byly sledovány ...
  • Závislost mechanických vlastností výrobku na parametrech procesu rotačního spékání 

   Author: Antonín Železný; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Nováček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se zabývá problematikou zpracování polyethylenu pomocí metody rotačního natavování. Hlavním tématem je závislost mechanických vlastností výrobku na zvolených procesních parametrech. V rámci teoretické části je ...
  • Návrh a verifikace parametrů procesu plasmové nitridace u nástrojové oceli X37CrMoV5-1 

   Author: Pavla Kubaská; Supervisor: Beneš Libor; Opponent: Lukáč Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem parametrů procesu plazmové nitridace u nástrojové oceli X37CrMoV5-1, tak aby při procesu plazmové nitridace nevznikala v difuzní vrstvě tzv. bílá ε fáze, a byl splněn požadavek ...
  • 3D tisk kompozitních materiálů 

   Author: Martin Michalík; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Mlčůch Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice 3D tisku kompozitů s polymerní matricí. V teoretické části jsou uvedeny možnosti tisku kompozitních materiálů s polymerní matricí. Experimentální část se zabývá výrobou ...
  • Polymerní kompozity s vláknovou a tkaninovou výztuží 

   Author: Ondřej Polák; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Bobek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se zabývá přípravou kompozitů s termoplastickou matricí. V praktické části jsou pak vyrobeny a porovnány vzorky s uhlíkovými vlákny, kevlarovou a čedičovou tkaninou. Vzorky jsou podrobeny tahové zkoušce, zkoušce ...
  • Studium popouštěcí křehkosti nástrojové oceli 55NiCrMoV7 

   Author: Klára Horáková; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu různých režimů tepelného zpracování nástrojové oceli 55NiCrMoV7 na výskyt popouštěcí křehkosti. Pro experiment byly vyrobeny vzorky z oceli 55NiCrMoV7 od dvou různých dodavatelů. ...
  • Vliv laserového kalení v kombinaci s technologií laser shock peening na nástrojovou ocel Böhler W360 

   Author: Matěj Jakubec; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Primus Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Předložená diplomová práce se zabývá vlivem laserových technologií na materiál Böhler W360. Cílem práce je studium vlivu kombinace laserového kalení a technologie laser shock peening (dále LSP) na užitné vlastnosti nástrojové ...
  • Vývoj parametrů procesu tisku pro nástrojovou ocel L-40 v Laser Powder Bed Fusion 

   Author: Tomáš Kment; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Kurkin Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomová práce je věnována problematice aditivních technologií se zaměřením na Laser Powder Bed fusion (Selective Laser melting). Tiskárna, určená pro Selective Laser melting, byla využita na Fyzikálním ústavu Akademie ...
  • Optimalizace geometrie přípravku pro protlačovací zkoušky na miniaturizovaných vzorcích 

   Author: Marek Augulis; Supervisor: Cejp Jiří; Opponent: Kopřiva Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací rozměrů a geometrie přípravku pro penetrační neboli protlačovací zkoušky na miniaturních vzorcích (SPT). V teoretické části jsou tyto testy představeny jako perspektivní metoda ...
  • Vliv orientace krystalografických zrn na oxidaci beta-titanových slitin 

   Author: Vojtěch Zástava; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Kasl Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Předložená diplomová práce se zabývá vlivem orientace krystalografických zrn na tloušťku oxidické vrstvy připravené termickou oxidací na povrchu experimentálních β – titanových slitin Ti25Nb4Ta8Sn, Ti35Nb2Zr a Ti39Nb. ...