Now showing items 1-20 of 80

  • Vliv parametrů tepelného zpracování na strukturu a vlastnosti nástrojové oceli 1.2709 připravené 3D tiskem 

   Author: Jan Walter; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Roudnická Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Diplomová práce hodnotí vliv postupu a prostředí tepelného zpracování na mechanické vlastnosti a strukturu 3D tištěné nástrojové oceli 1.2709. V rámci práce zkoumané vzorky byly připravené pomocí technologie selective laser ...
  • Vodivé plasty pro vstřikování přímovyhřívatelných dílů 

   Author: Jakub Vošta; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Maršík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem elektricky vodivých polymerů a kompozitů s polymerní matricí. Práce popisuje navrženou metodiku měření pro záznam elektrických vlastností a odečet teploty. V další části popisuje vliv ...
  • Studium struktury a vlastností 3D tištěné slitiny AlSi10Mg 

   Author: Tomáš Barták; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Práce se zabývá vlivem parametrů žíhání ke snížení pnutí na vlastnosti a strukturu slitiny AlSi10Mg připravené 3D tiskem, konkrétně metodou Selective Laser Melting (SLM). V porovnání s výchozím stavem as built byly sledovány ...
  • Závislost mechanických vlastností výrobku na parametrech procesu rotačního spékání 

   Author: Antonín Železný; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Nováček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se zabývá problematikou zpracování polyethylenu pomocí metody rotačního natavování. Hlavním tématem je závislost mechanických vlastností výrobku na zvolených procesních parametrech. V rámci teoretické části je ...
  • Návrh a verifikace parametrů procesu plasmové nitridace u nástrojové oceli X37CrMoV5-1 

   Author: Pavla Kubaská; Supervisor: Beneš Libor; Opponent: Lukáč Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem parametrů procesu plazmové nitridace u nástrojové oceli X37CrMoV5-1, tak aby při procesu plazmové nitridace nevznikala v difuzní vrstvě tzv. bílá ε fáze, a byl splněn požadavek ...
  • 3D tisk kompozitních materiálů 

   Author: Martin Michalík; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Mlčůch Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice 3D tisku kompozitů s polymerní matricí. V teoretické části jsou uvedeny možnosti tisku kompozitních materiálů s polymerní matricí. Experimentální část se zabývá výrobou ...
  • Polymerní kompozity s vláknovou a tkaninovou výztuží 

   Author: Ondřej Polák; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Bobek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se zabývá přípravou kompozitů s termoplastickou matricí. V praktické části jsou pak vyrobeny a porovnány vzorky s uhlíkovými vlákny, kevlarovou a čedičovou tkaninou. Vzorky jsou podrobeny tahové zkoušce, zkoušce ...
  • Studium popouštěcí křehkosti nástrojové oceli 55NiCrMoV7 

   Author: Klára Horáková; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu různých režimů tepelného zpracování nástrojové oceli 55NiCrMoV7 na výskyt popouštěcí křehkosti. Pro experiment byly vyrobeny vzorky z oceli 55NiCrMoV7 od dvou různých dodavatelů. ...
  • Vliv laserového kalení v kombinaci s technologií laser shock peening na nástrojovou ocel Böhler W360 

   Author: Matěj Jakubec; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Primus Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Předložená diplomová práce se zabývá vlivem laserových technologií na materiál Böhler W360. Cílem práce je studium vlivu kombinace laserového kalení a technologie laser shock peening (dále LSP) na užitné vlastnosti nástrojové ...
  • Vývoj parametrů procesu tisku pro nástrojovou ocel L-40 v Laser Powder Bed Fusion 

   Author: Tomáš Kment; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Kurkin Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomová práce je věnována problematice aditivních technologií se zaměřením na Laser Powder Bed fusion (Selective Laser melting). Tiskárna, určená pro Selective Laser melting, byla využita na Fyzikálním ústavu Akademie ...
  • Optimalizace geometrie přípravku pro protlačovací zkoušky na miniaturizovaných vzorcích 

   Author: Marek Augulis; Supervisor: Cejp Jiří; Opponent: Kopřiva Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací rozměrů a geometrie přípravku pro penetrační neboli protlačovací zkoušky na miniaturních vzorcích (SPT). V teoretické části jsou tyto testy představeny jako perspektivní metoda ...
  • Vliv orientace krystalografických zrn na oxidaci beta-titanových slitin 

   Author: Vojtěch Zástava; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Kasl Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Předložená diplomová práce se zabývá vlivem orientace krystalografických zrn na tloušťku oxidické vrstvy připravené termickou oxidací na povrchu experimentálních β – titanových slitin Ti25Nb4Ta8Sn, Ti35Nb2Zr a Ti39Nb. ...
  • Homogenita PVD povlaků na tvarově složitých součástech 

   Author: Lucie Škorpíková; Supervisor: Krum Stanislav; Opponent: Dolejší Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Diplomová práce se zabývá problematikou povlaků, jež se aplikují na chirurgické přípravky. Zaměřuje se na homogenitu biokompatibilních povlaků, deponovaných na korozivzdornou ocel 1.4542. V experimentální části byly na ...
  • Vliv parametrů tepelného zpracování na užitné vlastnosti slitiny AlSi10Mg vyrobené 3D tiskem 

   Author: Ludmila Růžičková; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Předložená diplomová práce hodnotí vliv tepelného zpracování žíháním ke snížení pnutí na 3D tištěnou slitinu AlSi10Mg vytištěnou metodou SLM (Selective laser melting). Byla provedena CT analýza, metalografická analýza, ...
  • Zajištění elektrické vodivosti u součástky na bázi polymeru 

   Author: Jakub Antoň; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato diplomová práce pojednává o tématu elektricky vodivých plastů a polymerů a problematice implementace součástky z takového materiálu do reálného elektrického obvodu, k čemuž je zapotřebí součást opatřit kontakty. Pro ...
  • 3D tisk kompozitů s termoplastickou matricí 

   Author: Petr Šifalda; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Zoubek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Obsahem této diplomové práce je návrh konstrukčního řešení a výroba speciální filamentové 3D tiskárny na kompozitní materiály s termoplastickou matricí vyztuženou dlouhým vyztužujícím vláknem. V teoretické části se práce ...
  • Souvislost mikrostruktury a mechanických vlastností slitiny IN713LC v různých místech odlitků turbodmychadel 

   Author: Eva Horká; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Hlavním předmětem této diplomové práce je vyhodnocení strukturních a lomových vlastností lité niklové superslitiny Inconel 713 LC. Teoretická část je nejprve zaměřena na vlastnosti niklu a jeho slitiny. V další části je ...
  • Indukční a laserové povrchové kalení izotermicky zpracovaných litin 

   Author: Veronika Mazáčová; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Diplomová práce se zabývá indukčním a laserovým povrchovým kalením izotermicky zpracovaných litin. Byly hodnoceny laserem kalené litiny typu ADI, indukčně kalené litiny typu SiMo a indukčně i laserově kalené litiny AGI. U ...
  • Posouzení vlivu napětové složky zatížení na precipitaci sigma fáze v oceli SUPER 304H 

   Author: Adam Zítek; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem tlaku a teploty na precipitaci sigma fáze v austenitické oceli Super 304H. Cílem je práce je pro zvolené druhy expozice měřených vzorků vyskytující sigma fázi kvalitativně a kvantitativně ...
  • Vliv podmínek kování na strukturu a vlastnosti slitiny 6068 

   Author: David Přibyl; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Očenášek Vladivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu podmínek kování na strukturu a vlastnosti slitiny EN AW 6082, vyrobené metodou horizontálního kontinuálního lití. Cílem bylo zhodnotit změnu mikrostruktury a tvrdost zkušebních ...