News

Bachelor Theses - 12132

Recently added

Now showing items 1-20 of 114

  • Porovnání anizotropie vybraných ocelí pro tváření za studena 

   Author: Nikol Kuncová; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Konopík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Předložená bakalářská práce se zabývá stanovením součinitele plastické anizotropie, pomocí zkoušky tahem. Práce popisuje vybrané druhy ocelí válcovaných za studena, pro které jsou zkoušky vyhotoveny. Experiment je doplněn ...
  • Měření oteplení napájeného elektrického obvodu 

   Author: Stanislav Toman; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Kalčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Předmětem této práce je seznámit čtenáře s problematikou měření oteplení zapojeného elektrického obvodu pomocí termočlánků a navrhnout nejlepší možný způsob, jak toto měření provést s ohledem na ekonomiku, pracnost a ...
  • Záběhová fáze povlakovaných třecích dvojic 

   Author: František Švehla; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Vítů Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá třením a otěrem DLC povlaků během záběhové fáze. Teoretická část je věnována problematice povlakování a tribologii. Praktická část se zabývá vyhodnocením záběhové fáze povlaků na vzduchu a v ...
  • Spojovací materiály pro kotevní prvky používané v zemědělství 

   Author: Eliška Galčíková; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Mazínová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Předložená bakalářská práce se zabývá hodnocením spojovacích materiálů používaných v rámci ohrad pro dobytek, jedná se především o vruty do dřeva. Teoretická část popisuje konstrukci vrutu, materiály používané pro jejich ...
  • Vliv parametrů tepelného zpracování na odolnost proti opotřebení 3D tiskem připravené slitiny AlSi10Mg 

   Author: Tomáš Růžička; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá hodnocením vlivu parametrů tepelného zpracování na odolnost proti opotřebení 3D tiskem připravené slitiny AlSi10Mg. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o technologiích 3D tisku ...
  • Depozice wolframových vrstev na ocelové substráty pomocí technologie RF-ICP 

   Author: Jakub Vála; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Kovářík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií radiofrekvenčního indukčně vázaného plazmatu, a využitím této technologie pro nástřiky wolframu na ocelové substráty. Hlavním cílem této práce je porovnání závislosti vlastností ...
  • Vysoce pevné kompozitní materiály pro tepelné izolace 

   Author: Jan Myslivec; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato práce pojednává o kompozitních materiálech pro vysokoteplotní aplikace. Zabývá se simulací stárnutí polymerních kompozitních materiálů, tzv. umělým stárnutím a problematikou vyhodnocování mechanických vlastností ve ...
  • Povrchové kalení vybraných druhů grafitických litin 

   Author: Karel Novotný; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá stručným popisem běžných druhů litin a různými metodami jejich tepelného zpracování. Detailněji se dále zabývá povrchovým kalením, především povrchovým kalením laserem. V ...
  • Vliv metody laser shock peening na vybrané materiálové vlastnosti 

   Author: Filip Štefaník; Supervisor: Brajer Jan; Opponent: Kaufman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Práce se zabývá metodou úpravy povrchu laser shock peening a jejím vlivem na vybrané materiálové vlastnosti. Teoretická část pojednává o laseru, běžných metodách úpravy povrchu, integritě materiálu a metodě laser shock ...
  • Charakterizace vlivu tepelného zpracování na strukturu polyhydroxyalkanoátu (PHA) 

   Author: Anna Bílková; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Kule Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-15)
   Cílem práce je provést prvotní studii k biodegradovatelnému polymeru založenému na obnovitelných zdrojích. Vzorek PHA byl dodán na Ústav materiálů na Fakultu strojní se záměrem následného zpracování aditivními technologiemi. ...
  • Využití tenkých povlaků palivového pokrytí jaderných elektráren pro zvýšení jeho odolnosti při havarijních situacích 

   Author: Petr Červenka; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Krejčí Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-15)
   Vývoj jaderného paliva se zvýšenou odolností vůči havarijním situacím je celosvětově jedním z hlavních cílů jaderného výzkumu. Bakalářská práce se zabývá experimentálním testováním zirkoniového palivového pokrytí s povrchovou ...
  • Vliv dlouhodobého žíhání při teplotě 950 °C na strukturu a vlastnosti slitiny MAR-M-247 

   Author: Lukáš Jeníček; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-15)
   Práce se zabývá studiem vývoje mikrostruktury v čase, zejména karbidů lité superslitiny MAR-M-247, podrobené dlouhodobému žíhání při teplotě 950 °C. Teoretická část obsahuje přehled a rešerši v oblasti mikrostruktur, ...
  • Návrh materiálů pro akumulátorový box Formula Student 

   Author: Josef Med; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-15)
   Tato bakalářská práce se věnuje ucelenému návrhu materiálů pro akumulátorový box do monopostu Formula Student Electric. Jedná se o devátý box navrhnutý pro tým eForce FEE Prague Formula. První část práce se zabývá pravidly ...
  • Vlastnosti těles připravených 3D tiskem 

   Author: David Čermák; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Pinkner Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-15)
   Bakalářská práce ve své teoretické části zpracovává rešerši na téma aditivní technologie. Konkrétně se zaměřuje na používané metody 3D tisku, především pak na metodu FDM (Fused Deposition Modeling), parametry, které ovlivňují ...
  • 3D tisk beta-titanových slitin 

   Author: Denisa Svobodová; Supervisor: Tolde Zdeněk; Opponent: Písařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-15)
   Tato práce se zabývá 3D tiskem beta titanové slitiny Ti25Nb4Ta8Sn pro biomedicínu. Cílem práce je porovnat prášky slitiny titanu Ti6Al4V a beta titanové slitiny Ti25Nb4Ta8Sn stejně jako zjistit, zda jejich chemické složení ...
  • Vlastnosti kované slitiny AlMgSi 

   Author: Veronika Kozáková; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na slitiny hliníku Al-Mg-Si, jejich mechanické vlastnosti a strukturu. Hlavním cílem je vzájemné srovnání dvou polotovarů vyrobených metodou průtlačného lisování a horizontálního přetlakového ...
  • Vliv způsobu výroby na strukturu a vlastnosti slitiny AlSi10Mg 

   Author: Tomáš Barták; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Kec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se věnuje slitině AlSi10Mg a vlivu způsobu výroby na její vlastnosti, (pevnost, mez kluzu, tažnost, porozita a struktura). Pro porovnání byly experimenty provedeny na vzorcích pro tahovou zkoušku s kruhovým ...
  • Vliv teplotní zátěže na mikrostrukturu a vlastnosti Ni slitiny IN713LC 

   Author: Petr Holub; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Cílem této bakalářské práce je posouzení vlivu tepelného zpracování superslitiny IN713LC, na její vlastnosti a mikrostrukturu. Byly provedeny tahové zkoušky v intervalu teplot 700-1050 °C a měření tvrdosti na všech typech ...
  • Lepené spoje při víceosém zatěžování 

   Author: Matúš Priščák; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalárska práca sa zaoberá testovaním tupého skoseného adhézneho spoja metódou biaxiálneho zaťažovania pomocou ťahovej skúšky a vytvorením pevnostného kritéria pre adhézny spoj. Práca sa ďalej zaoberá numerickou analýzou ...
  • Sendvičové materiály 

   Author: Daniel Hemer; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Cerman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sendvičových materiálů. Teoretická část pojednává o sendvičových konstrukcích, kde je rozebrána otázka samotného složení a výrobních možností těchto panelů. Současně jsou zde ...