Recently added

Now showing items 1-20 of 99

  • Vlastnosti kované slitiny AlMgSi 

   Author: Veronika Kozáková; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na slitiny hliníku Al-Mg-Si, jejich mechanické vlastnosti a strukturu. Hlavním cílem je vzájemné srovnání dvou polotovarů vyrobených metodou průtlačného lisování a horizontálního přetlakového ...
  • Vliv způsobu výroby na strukturu a vlastnosti slitiny AlSi10Mg 

   Author: Tomáš Barták; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Kec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se věnuje slitině AlSi10Mg a vlivu způsobu výroby na její vlastnosti, (pevnost, mez kluzu, tažnost, porozita a struktura). Pro porovnání byly experimenty provedeny na vzorcích pro tahovou zkoušku s kruhovým ...
  • Vliv teplotní zátěže na mikrostrukturu a vlastnosti Ni slitiny IN713LC 

   Author: Petr Holub; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Cílem této bakalářské práce je posouzení vlivu tepelného zpracování superslitiny IN713LC, na její vlastnosti a mikrostrukturu. Byly provedeny tahové zkoušky v intervalu teplot 700-1050 °C a měření tvrdosti na všech typech ...
  • Lepené spoje při víceosém zatěžování 

   Author: Matúš Priščák; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalárska práca sa zaoberá testovaním tupého skoseného adhézneho spoja metódou biaxiálneho zaťažovania pomocou ťahovej skúšky a vytvorením pevnostného kritéria pre adhézny spoj. Práca sa ďalej zaoberá numerickou analýzou ...
  • Sendvičové materiály 

   Author: Daniel Hemer; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Cerman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sendvičových materiálů. Teoretická část pojednává o sendvičových konstrukcích, kde je rozebrána otázka samotného složení a výrobních možností těchto panelů. Současně jsou zde ...
  • Ca/P bioaktivní povlaky na titanových slitinách 

   Author: Tomáš Krupka; Supervisor: Tolde Zdeněk; Opponent: Vlčák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce na téma Ca/P bioaktivní povlaky na titanových slitinách shrnuje současné poznání v oblasti bioaktivních materiálů, zejména titanových slitin. A jejich úpravy povrchů a využití povrchových vrstev pro dosažení ...
  • Tribologické vlastnosti 3D biokompatibilní CoCrW slitiny a jejich ovlivnění nanesením DLC povlaku 

   Author: Daniel Tringela; Supervisor: Starý Vladimír; Opponent: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním tribologických vlastností otryskané, leštěné a povlakované kobalt-chrom-wolframové (CoCrW) slitiny, vyrobené selektivním laserovým spékáním. Teoretická část popisuje technologie ...
  • Kompozity a rotační spékání 

   Author: Ondřej Polák; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Vacková Taťana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato práce se zabývá studiem vývoje nového kompozitního materiálu vyráběného pomocí beztlakové technologie. Konkrétně se jedná o technologii rotačního spékání (rotomolding). Předmětem práce je vyrobit vzorky s dvěma různými ...
  • Problematika spojování plastů 

   Author: Martin Michalík; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Cerman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojování plastů. Teoretická část se zabývá nejvíce používanými metodami spojování plastů s důrazem na tepelné spojování. Cílem experimentální části bylo prokázat vliv doby ...
  • Využití hliníkových slitin v horolezectví 

   Author: Matěj Jakubec; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Štorkán Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá aplikací hliníkových slitin v horolezectví, shromažďuje poznatky z více jak 30 odborných publikací, článků a výsledků praktické části. Samotná práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a ...
  • Tepelné zpracování nástrojových ocelí ve vakuu 

   Author: Jan Walter; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá studiem vlivu ochlazovacího prostředí na popouštěcí křivku nástrojové ledeburitické oceli pro práci za studena X210Cr12. Ocel byla tepelně zpracovávána ve vakuové peci s možností kalení do oleje. ...
  • Oxidické vrstvy v biomedicínských aplikacích 

   Author: Zástava Vojtěch; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem chemického složení slitin na bázi Ti - Nb na oxidické vrstvy připravené anodickou oxidací. K experimentu byly použity dvě experimentální beta - titanové slitiny, Ti25Nb4Ta8Sn a ...
  • Zvyšování životnosti extrémně namáhaných dílů na důlních mechanismech 

   Author: Balcárek Vojtěch; Supervisor: Beneš Libor; Opponent: Mohyla Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Bakalářská práce se věnuje problematice opotřebení těžební techniky, konkrétně opotřebení zubů korečku velkorypadla KU 800. Práce vznikla ve spolupráci s prof. Štefanem Michnou na základě výzkumu pro firmu Vršanská uhelná ...
  • Vlastnosti oxidových vrstev titanových slitin 

   Author: Hrubantová Kateřina; Supervisor: Starý Vladimír; Opponent: Jirka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Práce se zabývá studiem vlastností oxidovaných vrstev titanových slitin připra-vených termickou oxidaci a možnému využití těchto vrstev pro bioaplikace. V první etapě byla měřena časová změna kontaktního úhlu a povrchové ...
  • Vliv základního materiálu a přípravy povrchu na mechanické vlastnosti povlaků operačních instrumentárií 

   Author: Škorpíková Lucie; Supervisor: Denk František; Opponent: Dolejší Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou povlaků, které se aplikují na lékařské nástroje. Zaměřuje se také na vliv základního materiálu, jeho tepelné zpracování a přípravu povrchu na konečné vlastnosti povlaku. V experimentální ...
  • Hodnocení kvality odlitků na základě materiálových charakteristik 

   Author: Hájek Jiří; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou slévárenství, konkrétně odlitky z litiny s lupínkovým grafitem. Podstatou experimentální části bylo ověření, zda hodnocené odlitky splňují kvalitativní parametry vycházející z ...
  • Kompozity s uhlíkovými vlákny 

   Author: Zítek Adam; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Vacková Taťana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Pro pevnost kompozitních materiálů je rozhodující mezifázová vrstva mezi vláknem a matricí. Úkolem práce je na základě rešerše odborné literatury zjistit hodnoty pevnosti kompozitů připravených různými metodami a jak tato ...
  • Využití technologie kovářského svařování při výrobě kompozitního materiálu. 

   Author: Pszczolková Eva; Supervisor: Cejp Jiří; Opponent: Dachs Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Jak již název bakalářské práce Využití technologie kovářského svařování při výrobě kompozitního materiálu napovídá, práce pojednává o použití ocelového kompozitu na výrobu japonského samurajského meče. Popisuje tradiční ...
  • Trabekulární povrchy implantátů vytvořené aditivními technologiemi 

   Author: Chmelíčková Helena; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Síbr Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Aditivní technologie integrují více technologických kroků do jednoho procesu. 3D tisk titanové slitiny Ti6Al4V ELI se používá k výrobě individuálních lékařských implantátů určených pro srůstání s kostí. Ty jsou vytištěny ...
  • Využití PETP materiálu pro výrobu velkoobjemových nápojových obalů 

   Author: Šetmaňuková Ivana; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Kuhn Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Bakalářská práce se věnuje problematice využití PETP materiálu pro výrobu velkoobjemových nápojových obalů uchovávajících převážně pivo. Obsahuje shrnutí o konkrétním polymerním materiálu a následně detailně popisuje ...