Now showing items 1-1 of 1

  • Třístupňový impaktor pro měření emisí tuhých částic 

   Author: Ondřej Červený; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami (TZL) a jejich měřením. V úvodní části práce je zpracována rešerše na téma emisí a imisí v České republice. Jsou zde popsány ...