• Návrh a experimentální ověření imisní hlavice PM10 

      Autor: Švandová Kristýna; Vedoucí práce: Vybíral Pavel; Oponent práce: Poduška Vlastislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
      Tato bakalářská práce se zabývá imisním monitoringem tuhých znečišťujících látek, popisuje současný stav imisí frakce částic PM10 a PM2,5, legislativu a používaná měřicí zařízení dle platných technických norem. Dále je zde ...