Now showing items 1-20 of 159

  • Energetická náročnost rodinného domu 

   Author: Jan Krpec; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá energetickou náročností rodinného domu s ohledem na tepelně-technologické vlastnosti konstrukcí a potenciální využití alternativních zdrojů energie. Jedná se o tři různé projekty. Každá z variant ...
  • Návrh systému vytápění rodinného domu 

   Author: Marton Hélio Da Costa Miranda Guedes; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Cílem této bakalářské práce je zpracovat tepelně technický návrh pláště budovy a jejích otvorových výplní. Dále stanovit tepelné ztráty podle normy EN 12831-1 a návrh vhodné otopné soustavy pro tuto budovu. Rovněž bude ...
  • Klimatizace datových center 

   Author: Miroslav Mikulajský; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá principem chlazení datových center, distribucí vzduchu v prostorech datového sálu a vznikem hot-pointů. Dále je rozebírána problematika předcházení vzniku hot-pointu. V praktické části je řešena ...
  • Posouzení a porovnání matematických modelů tepelné vodivosti a dynamické viskozity přehřátých par chladiv 

   Author: Monilkumar Nalinkumar Dabhi; Supervisor: Šulc Vladimír; Opponent: Barták Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   V této eseji jsou vyhodnoceny a porovnány matematické rovnice pro specifikované vlastnosti tepelné vodivosti a dynamické viskozity pro přehřátá chladiva ve formě páry. Čtenář je seznámen se základy chladiv, jejich vlastnostmi, ...
  • Integrace obnovitelných zdrojů energie do tepelných sítí dálkového vytápění 

   Author: Šárka Míchalová; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Zavřel Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá integrací obnovitelných zdrojů energie do tepelných sítí dálkového vytápění. Obsahuje popis centralizovaného zásobování teplem (výhody, nevýhody, využívaná zařízení a jednotlivé generace), ...
  • Regulační armatury pro vytápění 

   Author: Josef Vopařil; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat přehled používaných regulačních armatur pro vytápění s důrazem na termostatické regulační ventily. V práci je popsaná teorie regulačních armatur pro vytápění a regulaci tepelného ...
  • Regulace hydraulicky napojených spotřebitelských okruhů 

   Author: Jan Grus; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi hydraulického napojení spotřebitelských okruhů a jejich regulací.
  • Energetická náročnost rodinného domu 

   Author: David Hruška; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Práce se zabývá energetickou náročností rodinného domu.
  • Získávání vody z atmosférického vzduchu 

   Author: Štěpán Vacek; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Práce se zabývá známými principy získávání vody z atmosférického vzduchu a potenciálem kondenzačního principu.
  • Vytápění rodinného domu 

   Author: Martin Podracký; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   V závěrečné práci je řešen návrh otopné soustavy rodinného domu.
  • Rešerše metod pro modelování a posouzení dálkového vytápění budov 

   Author: Karim Khaled Abdelmaguid Mahmoud Taha; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Účelem této práce je provést rešerži simulačních nástrojů, které mohou pomoci při revitalizaci současných sítí dálkového vytápění. Prezentovaná literární rešerže se zabývá možnými přístupy modelování a simulačními nástroji ...
  • Návrh vytápění a přípravy TV pro rodinný dům s využitím metody BIM 

   Author: Kyrylo Korobko; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Svoji bakalářskou práce jsem rozdělil na 2 podstatné části: seznámení s metodou BIM a její popis a projektovou část. V první polovině bude popsáno, jak vznikla metoda BIM, co k tomu vedlo, vývoj metody, oblast použití, ...
  • Ekonomická analýza změny zdroje tepla pro bytový dům 

   Author: Dominik Linek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Práce se zabývá návrhem a analýzou soustavy s tepelnými čerpadly, sloužící pro přípravu teplé vody a vytápění bytového domu. V rešeršní části se bakalářská práce zabývá teorií funkce tepelného čerpadla, typy tepelných ...
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Tomáš Taraba; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá studií vytápění rodinného domu. V první části bylo třeba stanovit tepelně-technické vlastnosti konstrukcí a vypočítat tepelné ztráty domu. Výpočet byl proveden dle ČSN EN 12 831-1. Pro tento ...
  • Měření neprůzvučnosti dělicích konstrukcí 

   Author: Valeriia Novak; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Králíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Táto bakalářská práce se zabývá problematikou vzduchové neprůzvučnosti, která je součástí stavební akustiky. Cílem je měření vzduchové neprůzvučnosti specifického případu mezibytové konstrukce mezi ložnicemi malých rozměrů ...
  • Vytápění rodinného domu 

   Author: Vojtěch Procházka; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá studií vytápění dvou rodinných domů. Oba domy jsou nepodsklepené, jsou situované v Pardubicích a mají splňovat alespoň nízkoenergetický standard náročnosti budovy na vytápění. První typ ...
  • Možnosti využití BIM metod a nástrojů energetické simulace budov v projekční činnosti 

   Author: Hynek Mečíř; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Šimek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá možností importování BIM geometrie do nástroje pro energetickou simulaci budov a dále možnostmi využití výsledků simulace v procesu návrhu vzduchotechnického systému. Hlavním výstupem práce ...
  • Vytápění rodinného domu 

   Author: Ondřej Pavliš; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Shemelin Viacheslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Předmětem bakalářské práce „Vytápění rodinného domu“ je studie potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody u třech rodinných domů. V práci se zabývám okrajovými podmínkami k dosažení nízkoenergetického a pasivního ...
  • Znečištění ovzduší v ČR 

   Author: Jakub Cízl; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá současnou situací v oblasti znečištění ovzduší v České republice. Cílem práce je zorientovat se v problematice životního prostředí a ochrany ovzduší, charakterizovat znečišťující látky (oxidy ...
  • Environmentální hodnocení provozu budov 

   Author: Rudolf Vaclík; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá environmentálním hodnocením provozu budov. Cílem této práce je zorientovat se v energetické náročnosti budov a objasnit si, jaké zdroje energie se používají k jejímu provozu. Dále se podrobně ...