Now showing items 1-20 of 174

  • Emise a imise oxidů dusíku a jejich snižování 

   Author: Tomáš Málek; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Červený Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na stav emisí a imisí oxidů dusíku (NOx) v České republice a na metody snižování emisí NOx. Nejprve jsou představeny formy NOx vyskytující se v ovzduší, jejich vlastnosti, vliv na lidské ...
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Tomáš Fiala; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Švorčík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Bakalářská práce se zabývá výběrem zdroje tepla pro rodinný dům, u kterého je řešeno snížení energetické náročnosti pomocí zateplení a rekonstrukce střechy. V práci je zahrnuta potřeba energie na vytápění, ohřev teplé vody ...
  • Energetická náročnost rodinných domů 

   Author: Matěj Rambousek; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Eisner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá energetickou náročností typických rodinných domů a jejich ekonomickou rozvahou při použití různých skladeb stavebních konstrukcí a zdrojů tepla. Je řešena celková potřeba energie a využití tepelných ...
  • Měření průtoku vody v soustavě paralelních trubek 

   Author: Petr Kohout; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Mareš Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá metodami a principy měření průtoku tekutin. V první části jsou představeny principy různých průtokoměrů a jejich využití. Praktická část práce se zabývá kalibrací měřeného průtoku metodou vážení ...
  • Centralizované zásobování teplem s obnovitelnými zdroji energie 

   Author: Šimon Švihel; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Bakalářská práce se zaměřuje na využití obnovitelných zdrojů energie v soustavách centralizovaného zásobování teplem. V práci jsou popsány vybrané evropské systémy využívající solární kolektory, tepelná čerpadla a komplexní ...
  • Klimatizace a větrání rodinného domu 

   Author: Martin Rek; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Cílem bakalářské práce bylo vypracovat studii klimatizace a větrání pro konkrétní rodinný dům v několika variantách použitého větracího a klimatizačního systému a následně tyto varianty porovnat. Práce obsahuje návrh ...
  • Návrh vytápění novostavby rodinného domu 

   Author: Tomáš Kadlec; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   V této bakalářské práci bylo cílem vypočítat tepelné ztráty dle normy ČSN EN 12 831-1, navrhnout vhodnou otopnou soustavu, vhodný zdroj tepla a systém na přípravu teplé vody pro zadaný objekt. Následně bylo třeba vhodnou ...
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Ondřej Vytlačil; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá určením tepelně technických parametrů již stávajícího rodinného domu, návrhem optimální otopné soustavy a zvolením vhodného zdroje tepla. Následně se práce zabývá návrhem zásobníku na teplou ...
  • Vliv velikosti oken na tepelné ztráty 

   Author: Artur Zakharov; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu velikosti oken na tepelné ztráty objektu. Kromě toho je provedena analýza změn tepelných ztrát objektů s měnícími se tepelně-technickými vlastnostmi. Praktická část se také ...
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Jan Pilný; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá studií vytápění rodinného domu. Studie obsahuje návrh tepelně technických vlastností objektu, výpočet tepelných ztrát, návrh vytápění pomocí pohladového vytápění, hydraulické vyvážení otopné ...
  • Porovnání průmyslových ventilátorů 

   Author: Vlastimil Cerman; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Nový Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí ventilátorů užívaných v průmyslu a výpočetními postupy, které stanovují jejich hlučnost. V analytické části je obsaženo porovnání teoretických hladin akustického výkonu v oktávových ...
  • Parametry stěnového vytápění 

   Author: Jaroslav Netolický; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá výkonnostními parametry stěnového vytápění. V praktické části je provedeno grafické srovnání jednotlivých systémů pro pevně stanovené parametry.
  • Měření hluku mobilními aplikacemi 

   Author: Matyáš Vrbata; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Králíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tato bakalářská práce s názvem: „Měření hluku mobilními aplikacemi“ se zabývá porovnáním dostupných aplikací na měření hluku pro mobilní telefony. V první části práce je provedena rešerše na dané téma. V druhé části práce ...
  • Návrh vytápění novostavby rodinného domu s variantním řešením potrubní sítě 

   Author: Tomáš Uhlíř; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   V této bakalářské práci byly řešeny návrhy otopných soustav pro novostavbu rodinného domu. Nejprve byly navrženy tepelně technické parametry stavebních konstrukcí tak, aby splňovaly normu ČSN 73 0540-2. Dále byly vypočítány ...
  • Posouzení a porovnání matematických modelů tepelné vodivosti a dynamické viskozity přehřátých par chladiv 

   Author: Monilkumar Nalinkumar Dabhi; Supervisor: Šulc Vladimír; Opponent: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   V této eseji jsou vyhodnoceny a porovnány matematické rovnice pro specifikované vlastnosti tepelné vodivosti a dynamické viskozity pro přehřátá chladiva ve formě páry. Čtenář je seznámen se základy chladiv, jejich vlastnostmi, ...
  • Energetická náročnost rodinného domu 

   Author: Jan Krpec; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá energetickou náročností rodinného domu s ohledem na tepelně-technologické vlastnosti konstrukcí a potenciální využití alternativních zdrojů energie. Jedná se o tři různé projekty. Každá z variant ...
  • Návrh systému vytápění rodinného domu 

   Author: Marton Hélio Da Costa Miranda Guedes; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Cílem této bakalářské práce je zpracovat tepelně technický návrh pláště budovy a jejích otvorových výplní. Dále stanovit tepelné ztráty podle normy EN 12831-1 a návrh vhodné otopné soustavy pro tuto budovu. Rovněž bude ...
  • Klimatizace datových center 

   Author: Miroslav Mikulajský; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá principem chlazení datových center, distribucí vzduchu v prostorech datového sálu a vznikem hot-pointů. Dále je rozebírána problematika předcházení vzniku hot-pointu. V praktické části je řešena ...
  • Posouzení a porovnání matematických modelů tepelné vodivosti a dynamické viskozity přehřátých par chladiv 

   Author: Monilkumar Nalinkumar Dabhi; Supervisor: Šulc Vladimír; Opponent: Barták Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   V této eseji jsou vyhodnoceny a porovnány matematické rovnice pro specifikované vlastnosti tepelné vodivosti a dynamické viskozity pro přehřátá chladiva ve formě páry. Čtenář je seznámen se základy chladiv, jejich vlastnostmi, ...
  • Integrace obnovitelných zdrojů energie do tepelných sítí dálkového vytápění 

   Author: Šárka Míchalová; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Zavřel Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá integrací obnovitelných zdrojů energie do tepelných sítí dálkového vytápění. Obsahuje popis centralizovaného zásobování teplem (výhody, nevýhody, využívaná zařízení a jednotlivé generace), ...