• Znečištění ovzduší v ČR 

      Autor: Mizera Vojtěch; Vedoucí práce: Hemerka Jiří; Oponent práce: Vybíral Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
      V práci je zhodnocen vývoj emisních koncentrací sledovaných polutantů (oxid siřičitý, oxidy dusíku a suspendované částice frakce PM10. Celá problematika je zkoumána zhruba za posledních 20 let. Je nastíněno zhodnocení a ...