Now showing items 1-14 of 14

  • Analýza inflačního experimentu elastomerní trubice 

   Author: Matyáš Budinka; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá polymerními materiály a popisem nelineárních trubic. Pozornost byla soustředěna na analyzováním dat naměřených inflačně - extenzním testem elastomerní trubice. V závěru jsou diskutovány jeho ...
  • Bezkontaktní měření průhybu nosníku 

   Author: Petrík Tomáš; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bezkontaktního měření průhybu nosníku. Největší důraz je kladen na laserové snímače, zabývá se však také kapacitními snímači, vyhodnocováním obrazu a magneticko-indukčními ...
  • Evoluce mechanických vlastností kompozitní kolagenní trubice v průběhu cyklického zatěžování 

   Author: Kafková Alžběta; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá biomechanikou cév a jejich náhrad. Je zde stručně popsána anatomie cév. Dále zde nalezneme přehled současně používaných cévních náhrad a jejich mechanických vlastností. Tato práce zároveň ...
  • Experimentální stanovení teplotního pole uvnitř kolenní náhrady za různých podmínek 

   Author: Jan Pluhař; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá teplotou a nárůstem teploty uvnitř kolenních kloubních náhrad a jejich vliv na životnost endoprotéz. V práci jsou popsány hlavní faktory, které nárůst teploty ovlivňují. Největší vliv na životnost ...
  • Mechanické vlastnosti cípu aortální chlopně 

   Author: Martin Groh; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Sedláček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi materiálu cípu aortální chlopně a lidským perikardem, jako materiálem vhodným pro plastiku a náhradu chlopní. Pro cípy chlopní byla předpokládána anizotropie. Z cípů ...
  • Mechanické vlastností šitého spoje pro rekonstrukce srdeční chlopně 

   Author: Jan Dyntar; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi vzorků nativních cípů aortální chlopně a vzorků s vytvořenými chirurgickými stehy. Byly vybrány tři typy stehů, které se používají pro plastiku cípů chlopně při léčbě ...
  • Měření rychlosti proudící kapaliny v trubici 

   Author: Cambelová Hana; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato práce se zabývá prouděním newtonovské nestlačitelné kapaliny v pevné trubici kruhového průřezu. Cílem práce bylo porovnat experimentálně získané střední hodnoty rychlosti toku kapaliny a rychlostní profily pro námi ...
  • Vliv doby síťování na mechanické vlastnosti arteficiální cévní náhrady z rybího kolagenu 

   Author: Spurná Barbora; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá cévními náhradami a jejich vlastnostmi. Hlavní náplní je posouzení vlivu doby síťování, rychlosti zatěžování a doby skladování na mechanickou odezvu kompozitní cévní náhrady z rybího kolagenu. ...
  • Vliv kryogenního skladování na mechanické vlastnosti cévních štěpů při kvazistatickém zatěžování. 

   Author: Anežka Vimrová; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Měřička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi kryogenně skladovaných cévních štěpů veny sapheny magny. Je zde analyzován vliv kryogenního skladování a rychlosti rozmražení cévních štěpů na mechanické vlastnosti cévní stěny.
  • Vliv kryoprezervace na mechanické vlastnosti arteriálních štěpů 

   Author: Jiří Fencl; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato práce zkoumá vliv kryoprezervace na mechanickou odezvu arteriálních štěpů využívaných jako cévní náhrady. Vzorky tepen byly cyklicky zatěžovány vnitřním tlakem pomocí inflačně-extenzních testů. Byly získány a porovnány ...
  • Vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu cévní náhrady 

   Author: Herda Martin; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá cévními náhradami a jejich mechanickou odezvou při zatěžování. Pozornost je soustředěna na analýzu mechanické odezvy kolagenní trubice, jako jedné ze složek cévní náhrady. K analýze je využit ...
  • Vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu VSM (vena saphena magna) 

   Author: Jan Šindelář; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá testováním mechanických vlastností nativních lidských cév. Testované vzorky veny sapheny magny byly získány při operacích aortokoronárního bypassu v VFN v Praze. Tyto vzorky byly podrobeny ...
  • Vliv scaffoldu z polyesterové pleteniny na mechanické vlastnosti kolagenní cévní náhrady 

   Author: Zbyněk Sobotka; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Špaček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá cévními protézami s polyesterovým scaffoldem a matricí z kolagenu ze sladkovodních ryb. Pozornost je soustředěna na mechanickou odezvu protéz v závislosti na integraci polyesterové pleteniny, ...
  • Vliv zásaditého prostředí na mechanické vlastnosti silikonového kaučuku 

   Author: Veronika Drátovská; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem zásaditého prostředí na mechanické vlastnosti silikonového kaučuku a ABS plastu. Teoretická část popisuje strukturu a vlastnosti polymerů. Experimentální část práce zahrnuje: přípravu ...