Now showing items 1-12 of 12

  • Analýza kritických prvků zásobování pitnou vodou od zdroje ke spotřebiteli 

   Author: Píšová Hana; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Soukup Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření vodárenského kalu na usazovacích nádržích ÚV Plav 

   Author: Koblenc Petr; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Haider Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Nové trendy v úpravě pitné vody 

   Author: Popelková Kateřina; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Vavřičková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce je zaměřena na téma úpravy pitné vody a moderní technologie používané v této oblasti. V teoretické části je věnována pozornost vodním zdrojům, kvalitě pitné vody a novým trendům v procesu úpravy pitné vody na území ...
  • Odstraňování železa a manganu z podzemních vod při úpravě pitné vody 

   Author: Perlíková Lucie; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Plachá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu z podzemních vod při úpravě na vodu pitnou. Práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. Teoretická část se zabývá metodami odstraňování železa ...
  • Posouzení vlivu rekonstrukce kalového hospodářství na úpravně vody III. Mlýn v Chomutově na jakost vypouštěné vody 

   Author: Ovská Klára; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Aschenbrennerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Provozně-ekonomické posouzení variant zásobování města Písku pitnou vodou 

   Author: Chval Petr; Supervisor: Grünwald Alexander; Opponent: Slavíčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Srovnání dvou typů filtrů na úpravně pitné vody v Québecu 

   Author: Ptáčková Jana; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Grünwald Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Studie napojení obce Kaliště na přivaděč Region Jih 

   Author: Krejčová Denisa; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Schagerer Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhodnocení probíhajícího zkušebního provozu úpravny vody Valašské Meziříčí po rekonstrukci 

   Author: Zvěřina Štěpán; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Libosvár Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení probíhajícího zkušebního provozu rekonstruované úpravny vody Valašské Meziříčí. Cílem práce je porovnání stavu před rekonstrukcí a po rekonstrukci. Budou vyhodnocena data jakosti ...
  • Vyhodnocení provozu ČOV Královice 

   Author: Kuncl Vojtěch; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Slavíčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je provést ucelené vyhodnocení provozu čistírny odpadních vod Královice. Teoretická část rozebírá problematiku stokování a čištění odpadních vod a vytváří podklad pro následnou analýzu ...
  • Vyhodnocení provozu úpravny vody Hradiště 

   Author: Vít Neruda; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Kovalčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na obecné popsání technologického postupu úpravy vody a na postupy využité na úpravně vody Hradiště. V praktické části jsou předmětem vyhodnocení provozní a ekonomické údaje ...
  • Vyhodnotenie vplyvu rekonštrukcie ČOV Streženice na akosť vody na odtoku z čistiarne 

   Author: Gabková Zuzana; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Vašková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Táto bakalárska práca popisuje rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd v Streženiciach a vyhodnocuje zmeny kvality vody na odtoku z čistiarne po jej realizácii. Účelom rekonštrukcie bolo zabezpečenie mechanicko - biologického ...