Now showing items 87-100 of 100

   Subject
   Vodní eroze [1]
   vodní eroze,USLE,C faktor,dešťový simulátor,povrchový odtok [1]
   vodní režim rašeliny,NPR Rašeliniště Jizery,Velká jizerská louka,degradace a revitalizace rašelinišť,proudění půdní vody,hydraulické charakteristiky půd,numerické modelování v softwaru Hydrus_1D,jednorozměrné vertikální model proudění vody [1]
   výpočet průtoku,Hajný potok,rozdělovací objekt,zvýšení nivelety dna,srubové pasy,kamenný zához,kamenný pohoz [1]
   water balance of green roofs [1]
   Water erosion [1]
   water erosion,USLE,C factor,rainfall simulator,surface runoff [1]
   water regime of peat,NNR Mires of Jizera ,Velká jizerská louka,degradation and revitalization of peat,soil water flow,soil hydraulic characteristics, numerical modelling in software called Hydrus_1D,one-dimensional vertical model of water flow [1]
   Water transport,water potential,soil moisture,retention curve,masonry moisture,sandstone [1]
   Watershed analysis, runoff, Trebcicky watercourse, flood wave transformation, flood protection, ArcGIS [1]
   Zamokření zemědělských pozemků, hydromeliorace, hydromeliorační stavby, odvodnění, vodohospodářské stavby, revitalizace tokZamokření zemědělských pozemků, revitalizace toků [1]
   závlaha,hospodaření s dešťovou vodou,akumulační nádrž,automatický závlahový systém,globální změna klimatu [1]
   zelená střecha,vodní režim,evapotranspirace,teplotní režim,substrát,vegetace,matematické modelování [1]
   zrnitostní složení [1]