Now showing items 20-39 of 76

   Subject
   green roof, test bed, green roof segment, runoff coefficient, cascade of linear reservoirs [1]
   green roofs,simple storage routing model,instantaneous unit hydrograph,stonecrops,storm water detention,test beds [1]
   HEC-RAS, steady flow, capacity of the channel, Manning`s roughness coefficient, flow, opened channel, flood plain, flood plain line [1]
   HEC-RAS, ustálené nerovnoměrné proudění, kapacita koryta, Manningův drsnostní součinitel, průtok, otevřené koryto, záplavové území, záplavová čára [1]
   Hydraulika otevřených koryt, dvourozměrné matematické modelování proudění vody, FESWMS, Flo2DH, rozdělovací objekt [1]
   Hydraulika otevřených koryt,jednorozměrné a dvourozměrné matematické modelování proudění vody,HEC-RAS River Analysis System,neustálené proudění,rozdělovací objekt,vodní nádrž,Manningův součinitel drsnosti [1]
   Hydraulika otevřených koryt,záplavové území,2D model,HEC-RAS,Manningův drsnostní součinitel,DMR 5G [1]
   intercepce, intercepční ztráta, nasycená intercepční kapacita, hodnota volného propadu, model intercepce, smrk ztepilý [1]
   jez,rekonstrukce,skluzová konstrukce,úprava koryta,povodňový průtok [1]
   Key words: atmospheric deposition of nitrogen,meteorological factors,Canopy budget model,possibilities of mathematical modeling of nitrogen depositio [1]
   Klíčová slova: atmosférická depozice dusíku,meteorologické faktory,Canopy budget model,možnosti matematického modelování depozice dusíku [1]
   Kruhový propustek, místní ztráta na vtoku do propustku, zúžená hloubka, matematické modelování, CFD, Ansys CFX. [1]
   kvalita odpadovej vody,transformačné procesy,transportné procesy,kvalitatívna sonda SQUID [1]
   Lake Thermal Stratification,Climate Change,Climate Change Impact,Emission Scenarios,Projections of Regional Climate Change,Drinking Water Reservoirs Josefův Důl and Souš in Jizera Mountains [1]
   městské klima,tepelné ostrovy,chladné střechy [1]
   Modeling of turbulent flow, Round jet, Axisymmetric jet, Free shear flow [1]
   Modelování turbulentního proudění, kruhový paprsek,osově symetrický paprsek, volná smyková turbulence [1]
   nejistoty,srážko-odtokové modelování,hydrologie městských povodí,srážková data,bayesovská inference [1]
   nenewtonský proudění,dvouvrstvý model,proudění hrubozrnné směsi [1]
   non-Newtonian flow,two-layer model,coarse slurry flow [1]