Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 36

  • Modelový výzkum proudění na vtoku do propustku 

   Autor: Wildt Jiří; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Škařupová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou součinitele místní ztráty vtokem do propustku při současném posouzení velikosti zúžené hloubky a její vzdálenosti od vtoku. Analýza byla provedena na propustku s šikmým čelem a na ...
  • Průběh hladiny při dokonalém přepadu přes širokou korunu 

   Autor: Flaks Martin; Vedoucí práce: Picek Tomáš; Oponent práce: Mattas Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato Bakalářská práce se zabývá průběhy hladin při dokonalém (nezatopeném) přepadu přes širokou korunu v obdélníkovém korytě za různých poloh hladin spodní vody. Práce porovnává vykreslení a výpočty průběhu hladin v ...
  • Analýza nejistot při měření chodu splavenin ve sklopném žlabu 

   Autor: Hlom Jan; Vedoucí práce: Matoušek Václav; Oponent práce: Picek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Předkládaná práce se zabývá popisem a vyhodnocením standardních odchylek měřených veličin při proudění s chodem splavenin ve sklopném žlabu. V práci je popsán recirkulační sklopný žlab, typický průběh pokusu, teoretický ...
  • Modelování ponořeného turbulentního paprsku 

   Autor: Šplíchal Petr; Vedoucí práce: Sklenář Petr; Oponent práce: Škařupová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato práce se zabývá popisem a modelováním ponořeného turbulentního paprsku tekutiny pomocí modelů k-epsilon (Standard, RNG, Realizable) a k-omega (Standard, SST, BSL). Popis turbulentního paprsku obsahuje vymezení ...
  • Vliv změn klimatu a kyselé atmosférické depozice na ekologický průtok horského povodí v podmínkách střední Evropy 

   Autor: Pažourková Eva; Vedoucí práce: Křeček Josef; Oponent práce: Punčochář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Ekologický průtok je definován jako minimální průtok pro zachování přírodního prostředí tekoucích vod a jeho stanovení se liší podle regionálních podmínek. Cílem této práce je analýza vlivů změny klimatu a kyselé atmosférické ...
  • Odtokové poměry segmentů zelených střech 

   Autor: Skala Vojtěch; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Jelínková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Práce popisuje význam zelených střech v urbanizovaných oblastech s důrazem na jejich odtokové poměry. Dále pak experiment, konaný na střeše budovy Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu, jehož ...
  • Hydraulická studie rozdělovacího objektu na Úpě v Ratibořicích 

   Autor: Ernest Vilém; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Machek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá hydraulickou studií rozdělovacího objektu vodního díla Rozkoš na řece Úpě. Studie je založena na dvourozměrném matematickém modelování proudění vody rozdělovacím objektem. Důraz je kladen na ...
  • Studie záplavového území města Český Těšín na řece Olši 

   Autor: Šarmanová Alena; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Tureček Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se zabývá stanovením rozsahu záplavového území na základě výpočtu průběhu hladin povodňových průtoků. Výpočet je proveden za pomoci jednorozměrného modelu proudění vytvořeného v programu HEC-RAS. Část práce je věnována ...
  • Protipovodňová ochrana Starých Ouholic 

   Autor: Frühbauer Jakub; Vedoucí práce: Marešová Ivana; Oponent práce: Štětka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce obsahuje studii současného stavu protipovodňové ochrany obce Nová Ves - Staré Ouholice v okrese Mělník, která byla v minulosti ve značné míře postižena povodněmi. Obsahuje informace o charakteru území, hydrologii ...
  • Dynamika srážek na malém urbanizovaném provodí 

   Autor: Mikešová Veronika; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Fencl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato práce porovnává několik různých přístrojů, sloužících k detekci a měření srážek. Zpracována a porovnávána byla data z překlopných srážkoměrů, laserového detektoru srážek a dvou nestandardních přístrojů, senzorů primárně ...
  • Ověření správnosti funkce vodočetné stanice ve sledovaném povodí 

   Autor: Mávr Jan; Vedoucí práce: Sklenář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Význam intercepce smrkového porostu v povodí Liz 

   Autor: Černý Tomáš; Vedoucí práce: Dohnal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza odtokových poměrů povodí Liz s využitím stabilních izotopů 

   Autor: Urban Lukáš; Vedoucí práce: Dohnal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Radiační poměry malého horského povodí na Šumavě 

   Autor: Müller Jiří; Vedoucí práce: Dohnal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie Olešnice pro účely revitalizace toku 

   Autor: Janková Nikola; Vedoucí práce: Marešová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a kalibrace srážko-odtokového modelu urbanizovaného povodí Praha Letňany v prostředí SWMM 

   Autor: Pastorek Jaroslav; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Odhad hydraulické vodivosti svrchní půdy v povodí Nučice 

   Autor: Edlman Martin; Vedoucí práce: Dušek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vyhodnocení potenciálu komerčních mikrovlnných spojů pro monitoring srážek v urbanizovaných povodích České republiky 

   Autor: Bor Tomáš; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie protipovodňové ochrany Veltruského zámku a parku 

   Autor: Jirků Jaromír; Vedoucí práce: Marešová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vyhodnocování ztrát třením při proudění nenewtonských směsí v potrubí 

   Autor: Kesely Mikoláš; Vedoucí práce: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)