Now showing items 1-20 of 539

  • Tenisová hala 

   Author: Jiří Jahodář; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
   Cílem této bakalářské práce je dřevěné návrh tenisové haly. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, statický výpočet, výkresovou část a přílohy. Hala je navržena jako troj-kloubový rám, který se skládá ze stojky a ...
  • Sportovní hala 

   Author: Jan Vondrášek; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
   Hlavním předmětem této bakalářské práce je návrh sportovní haly. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, statický výpočet, výkresovou část včetně vybraných detailů a přílohy. Sportovní hala je řešena jako dřevěná ...
  • Mateřská škola 

   Author: Miroslav Miklas; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem ,,Mateřské školy‘‘ v Rudné. Cílem práce je statický návrh a posouzení nosných prvků, vypracovat projektovou dokumentaci a detailní řešení dle zadaného rozsahu. Školka je jednopodlažní ...
  • Dočasné pódium pro hudební festival 

   Author: Sergey Kim; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
   Tématem bakalářské práce je návrh dočasného pódia pro letní hudební festival v parku Stromovka, Praha. Práce obsahuje tři části: Technickou zprávu konstrukce podia, Zjednodušený statický výpočet pro konstrukce podia a ...
  • Administrativní budova 

   Author: Adam Suchna; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
   Cílem bakalářské práce je statický návrh a posudek administrativní budovy, dále zhotovení projektové dokumentace, posouzení z hlediska tepelně technického a vykreslení zadaných detailů. Objektem je třípodlažní administrativní ...
  • Administrativní budova 

   Author: Robin Ilťa; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
   Cílem této bakalářské práce je navržení a posouzení nosných prvků administrativní budovy a následné vypracování projektové dokumentace a detailů dle zadaného rozsahu. Administrativní budova je navržena z lehkého dřevěného ...
  • Použití dřeva na konstrukce větrných elektráren 

   Author: Jia Hui Ji; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
   Tato práce se zabývá použitím dřeva na konstrukce větrných elektráren. Bakalářská práce se dá rozdělit na dvě hlavní části. První část pojednává obecněji o větrných elektrárnách, její historii, jejich typech, principech, ...
  • Jízdárna 

   Author: Barbora Říhová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
   Tématem bakalářské práce je projekt jezdecké haly. V začátku práce je řešena volba nosného systému a jeho návrh, pokračováním je projektová dokumentace řešící jednopodlažní halový objekt.
  • Nosné konstrukce s použitím lepeného lamelového dřeva 

   Author: Matyáš Vostrý; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tématem bakalářské práce je použití lepeného lamelového dřeva u nosných konstrukcí. Lepené lamelové dřevo se používá většinou na konstrukce s velkým rozpětím, které může dosahovat až 70 m. Používá se také na halové stavby, ...
  • Tenisová hala 

   Author: Marek Sládek; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Cílem bakalářská práce s názvem „Tenisová hala“ bylo navrhnout nosnou konstrukci dvoukloubové obloukové haly z lepeného lamelového dřeva GL 26h o rozpětí 44 m, vzepětím 12 m a osové vzdálenosti příčných vazeb 4 m, v obci ...
  • Vícepodlažní dřevostavby 

   Author: Veronika Dubská; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na výstavbu vícepodlažních dřevostaveb. V úvodu práce jsou vymezeny a definované pojmy. Problematika vícepodlažních dřevostaveb se nejvíce týká stability a bezpečnosti, proto se bakalářská práce ...
  • Modulární dřevostavby 

   Author: Tomáš Jasek; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tato práce zkoumá potenciál modulárních dřevostaveb jako řešení problémů udržitelnosti ve stavebnictví. Druhá kapitola zdůrazňuje výhody použití dřeva jako obnovitelného a nízkouhlíkového materiálu a identifikuje výzvy s ...
  • Vícepodlažní dřevostavba 

   Author: Daniel Chvalina; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevostavby bytového domu a variability řešení jeho nosného systému. Návrh řeší 4 varianty kombinací nosných prvků a jejich vliv na prostorovou tuhost objektu. Hlavní nosný systém ...
  • Konstrukční systémy dřevostaveb 

   Author: Jakub Rabinský; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Obsahem této práce je přehled informací o konstrukčních systémech dřevostaveb. Rozdělení staveb ze dřeva na jednotlivé typy, základní charakteristiky a jejich porovnání. V první části se práce zabývá materiálovými vlastnostmi ...
  • Mateřská škola 

   Author: Jakub Turinský; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením vybraných nosných prvků, vypracování výkresové dokumentace včetně vybraných detailů. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s terasou. Nosný systém ...
  • Prohlídka a přepočet zatížitelnosti silničního mostu ve Vodné 

   Author: Josef Hovorka; Supervisor: Stančík Vojtěch; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je prohlídka a stanovení zatížitelnosti mostu pozemní komunikace, který je v havarijním stavu. Most se nachází ve vesnici Vodná, části města Bečova nad Teplou, v okrese Karlovy Vary. Jedná ...
  • Vliv větrání na požární odolnost ocelové konstrukce výrobní haly ETIS v Bratislavě 

   Author: Aneta Teplá; Supervisor: Wald František; Opponent: Kuříková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na požární návrh příhradového nosníku z vysokopevnostní oceli. Jeho pruty a styčníky jsou nejprve řešeny za běžné teploty. Druhá část práce pokrývá rámcové požárně bezpečnostní řešení celého ...
  • Požární odolnost ocelové kontrukce lahvárny pivovaru Káraný 

   Author: Sára Vitnerová; Supervisor: Wald František; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce řeší požární odolnost ocelové konstrukce lahvárny pivovaru Káraný. Je posouzen střešní ocelový příhradový vazník za běžné a zvýšené teploty při požáru. První část práce shrnuje poznatky o objektech ...
  • Prohlídka a posouzení železničního mostu v Suchdole nad Odrou 

   Author: Jan Ruttner; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Stančík Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Cílem této práce je stanovení namáhání hlavních nosníků a na základě namáhání výběr rozhodující konstrukce mostu pro finální posouzení, kdy je most tvořen několika typovými sekcemi. Typové sekce se skládají z daného počtu ...
  • Návrh a posouzení administrativní budovy 

   Author: Simona Rušarová; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh dřevěné konstrukce administrativního objektu v Ostravě. Součástí je vypracování požárně bezpečnostního řešení a požárních scénářů téhož objektu. Práce je zpracována jako projektová ...