Recently added

Now showing items 1-20 of 432

  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu "Berounský drncák" 

   Author: Luongová Ngoc Anh; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Předmětem této bakalářské práce je podrobná prohlídka a přepočet stávajícího železničního mostu v Praze-Zbraslav. Při podrobné prohlídce byl ověřen skutečný stav mostního objektu. Podle zjištěných skutečností byl vyhodnocen ...
  • Výrobní hala Jägermeister 

   Author: Kovář Ondřej; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce řeší problematiku navrhování nosných konstrukcí hal z lepeného lamelového dřeva. V práci jsou obsaženy všeobecné informace o technologii výroby, vlastnostech a výhodách využití lepeného lamelového ...
  • Zastřešení konstrukce bazénu 

   Author: Růtová Kateřina; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh hlavních nosných prvků a vybraných spojů konstrukce zastřešení haly bazénu Rebstockbad nacházející se ve Frankfurtu na Mohanem. Hlavní nosná konstrukce je tvořena prostorovými ...
  • Zastřešení hypermarketu 

   Author: Kulhánek Lukáš; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce zastřešení hypermarketu ve zvolené lokalitě o rozpětí 70 m a délce 60 m. Další podmínkou návrhu je světlost 5 m a umístění středového sloupu v polovině rozpětí. Na ...
  • Tržnice 

   Author: Klimeš Filip; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Práce je zaměřena na statický návrh výpočtu konstrukce městské tržnice, umístěné v Praze ve Vršovicích, na místě prostor stávajícího nevyužívaného tržiště. Konstrukce je tvořena dvoukloubým rámem ve tvaru částečného oblouku ...
  • Posouzení stávající konstrukce krovu a návrh úprav 

   Author: Janíček Petr; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Blesák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení dřevěné střešní konstrukce krovu. V první části jsou popisovány typy střech a různé historické konstrukce krovů. Poté v praktické části je řešeno zatížení, které působí na ...
  • Vyhlídková věž u Vlachova Březí 

   Author: Dragoun Mirek; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Předmětem mé bakalářské práce je návrh a statické posouzení malé vyhlídkové věže v místě mého bydliště - jihočeského městečka Vlachova Březí. Práce obsahuje technickou zprávu, výkresovou část a statický výpočet zahrnující ...
  • Bytový dům 

   Author: Obr Vladimír; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem bakalářské práce je zpracovat návrh nosné konstrukce bytového domu. Bytový dům má pět nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Přízemí a jádro je z monolitického železobetonu a ostatní části ze dřeva. Část ze železobetonu ...
  • Skoda Showroom 

   Author: Al-kawmani Adel Mahdi Mohammed; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   The project is focused on design of load-bearing elements, including trapezoidal sheeting and bracing. It includes calculation of necessary connections of these elements. Euro-codes are used to establish the calculations ...
  • Možnosti uplatnění systému DFF300 pro mosty s bezstykovou kolejí 

   Author: Stejskal Jakub; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Stančík Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Obsahem této práce je shrnutí poznatků kombinované odezvy koleje a mostu a vytvoření modelu mostu s přímým upevněním DFF300 v programu SCIA Engineer. Cílem práce je tento most posoudit z hlediska kombinované odezvy mostu ...
  • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu 

   Author: Točíková Eliška; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Projekt tvoří dvě hlavní části - projektová dokumentace ...
  • Zastřešení železničního nástupiště 

   Author: Zaruba Albert; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Židlický Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci zastřešení nástupiště železničního nádraží. Půdorysná plocha zastřešení je 9 x 42 m, světlá výška 3 m, lokalita stavby Liberec. V rámci dané práce byl ...
  • Zastřešení autobusového nádraží v Jaroměři 

   Author: Koubová Kateřina; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce zastřešení nástupiště autobusového nádraží v Jaroměři. Práce se skládá ze tří částí, a to technické zprávy, statického výpočtu a výkresové dokumentace. Hlavní nosná ...
  • Posouzení konstrukčních systémů výrobní haly za účinku požáru 

   Author: Šejna Jakub; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce slouží jako dokázání komplexního zvládnutí výuky bakalářského studia na Fakultě Stavební Českého vysokého učení technického v Praze ve studijním programu Stavební inženýrství, studijní obor Požární ...
  • Lávka pro chodce přes Lužnici 

   Author: Drábek Vojtěch; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Projekt bakalářské práce se zabývá návrhem lávky ve městě Soběslav přes řeku Lužnici. Práce je složena z technické zprávy, statického výpočtu a výkresové části. Technická zpráva obsahuje shrnutí a opodstatnění projektu. ...
  • Dřevěná lávka v Praze - Uhříněvsi 

   Author: Čáp Miroslav; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem bakalářské práce byl návrh a posouzení nové dřevěné lávky pro pěší a cyklisty na místě stávající lávky sloužící pouze pro pěší dopravu. Nový návrh byl inspirován prohlídkou stávající konstrukce, která však není ...
  • Návrh skleněných tabulí z vrstveného skla 

   Author: Kubíková Eliška; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Tato bakalářská práce popisuje způsoby návrhu tabulí z vrstveného skla s transparentní viskoelastickou PVB fólií a její chování v závislosti na rychlosti a době trvání zatížení. Práce se zaměřuje na návrh nosných skel ...
  • Nosníky KMT PERI 

   Author: Štefanovičová Natálie; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Werunský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem této práce je posudek ocelové podpěrné konstrukce, která je používaná v praxi především pro zvedání mostních konstrukcí. Obsahem je ruční výpočet částí konstrukce pro mezní stavy únosnosti, který je proveden podle ...
  • Návrh ocelové příhradové konstrukce části vícepodlažní budovy 

   Author: Mejstřík Jakub; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Kuříková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Práce se zabývá návrhem ocelové příhradové konstrukce v posledním (jedenáctém) podlaží hotelového objektu. Tato konstrukce má za úkol vynést přesahující části 2. - 10. podlaží; tj. části, ve kterých svislé nosné prvky ...
  • Analýza rámových dřevěných konstrukcí 

   Author: Spálenský Robert; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Jehlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá tématem dřevěných rámových konstrukcí. Práce je z hlediska obsahu rozdělena na dvě části. První část je část praktická, jedná se o statický návrh nosné dřevěné rámové konstrukce víceúčelové ...