Now showing items 1-20 of 21

  • Analýza hodnot na území Teplicka 

   Author: Kosinová Michala; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Dopravní problémy Spořilova 

   Author: Polko Michal; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Forma zástavby a její vliv na hustotu obyvatel a kvalitu obytného území 

   Author: Krásná Pavlína; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Černý Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá analýzou forem zástaveb a jejich vlivu na hustotu sídel. V teoretické části popisuje typy zástavby, soustřeďuje se na intenzivní. Zdůrazňuje problém suburbanizace a záboru zemědělské půdy vlivem ...
  • Obec Svatá - rozvojové plochy zástavby 

   Author: Boušková Zuzana; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Tématem práce je studie urbanistického rozvoje obce Svatá. Návrh se snaží reagovat a posilovat stávající strukturu vesnice a předchází tak chátrání dalších z českých vesnic. Nové rozvojové plochy doplňují a upevňují stávající ...
  • Plochy těžby nerostů v územních plánech 

   Author: Wlazlo Martin; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce je zaměřena na způsoby zapracování ploch těžby nerostů do územních plánů a určení podmínek jejich využití a způsobu vyjádření jejich rekultivace. Byla provedena analýza problematiky řešení v několika územních plánech ...
  • Prokopské a Dalejské údolí a jeho ochrana v kontextu aktuálních rozvojových záměrů 

   Author: Frantlová Marie; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato diplomová práce je věnována problematice výstavby kontra městské zeleni v hlavním městě České republiky, v Praze, a to se zaměřením na území přírodního parku Prokopského a Dalejského údolí, nacházející se na Praze 5, ...
  • Regulace krajiny v územním plánování 

   Author: Mazura Vojtěch; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Regulace podmínek prostorového uspořádání a krajinného rázu v územním plánování 

   Author: Faust Michal; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Rodinné bydlení na Táborsku 

   Author: Dlubal Daniel; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Rozvoj obce Suchomasty 

   Author: Nikola Kasalová; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie, zabývající se rozvojem obce Suchomasty. Obsahem předdiplomního projektu jsou analýzy, rozbory a následný návrh rozvojových ploch a nového centra obce. ...
  • Rozvojový potenciál Krušných hor v oblasti ORP Teplice 

   Author: Chlad Martin; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce je zaměřena na navržení rozvojového potenciálu Krušných hor v oblasti správního obvodu obce s rozšířenou působností Teplice. Práce se zabývá případnými možnostmi využití rozvojového potenciálu území obce ...
  • Řeka a město v územních plánech 

   Author: Mayerová Silvie; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce Řeka a město v územních plánech shrnuje základní teoretické poznatky z legislativy, metodik a publikací na dané téma. Pro znázornění přístupu k řešení řek a jejich břehů v územních plánech jsou poznatky ...
  • Sedlec – Prčice, charakter a struktura sídel 

   Author: Kmotras Michal; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá charakterem a strukturou sídel ve správním území města Sedlec - Prčice. Obsahuje část textovou a grafickou. V textové části jsou definovány pojmy charakter a struktura zástavby a další související ...
  • Sjezdové (alpské) lyžování v územních plánech 

   Author: Marek Havrda; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Práce je zaměřena na vývoj územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace na území východních Krkonoš, speciálně pak na zobrazování ploch lyžařských areálů v územních plánech. Byla provedena analýza a porovnání ...
  • Starý Spořilov – ochrana genia loci 

   Author: Preclík Miroslav; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce na téma Starý Spořilov - ochrana Genia loci, se primárně zabývá ochranou hodnot, které tvoří kvality původní zástavby. Práce pomocí anketního šetření zkoumá, zda obyvatelé Spořilova vnímají proměny zástavby ...
  • Stav a možnosti využití zemědělských areálů v okrese Pelhřimov 

   Author: Davidová Lucie; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Územní studie krajiny 

   Author: Markéta Müllerová; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce shrnuje východiska plánování krajiny v České republice, mezi něž zařazuje územní studie krajiny, které jsou jejím hlavním předmětem. Pro bližší analýzu byl vybrán vzorek šesti územních studií krajiny, ...
  • Veřejná prostranství ve městě Přelouč 

   Author: Soukup Roman; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Beránek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá pojmem veřejná prostranství v širších souvislostech i na konkrétním příkladu města Přelouč. Charakterizuje veřejná prostranství v průběhu historie, jejich problémy a trendy v následujících letech. ...
  • Výstavba apartmánových a rekreačních domů v NP Šumava 

   Author: Vlk Vojtěch; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Diplomová práce "Výstavba apartmánových a rekreačních domů v NP Šumava" se zabývá problematikou objektů druhého bydlení se zaměřením na apartmánové domy a vztahem této problematiky k územnímu plánování. Na území NP Šumava ...
  • Zahradní město Spořilov - proměny zástavby 

   Author: Černá Markéta; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)