Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 357

  • Metodologie tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů 

   Autor: Vojta Lukáš; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Janíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Tato diplomová práce pojednává o metodologii tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů. V první části je tato problematika popsána z obecného hlediska. Nejprve je provedena obecná rešerše, kde jsou popsány jednotlivé ...
  • K bezproblémové realizaci optimalizací přípravných a realizačních procesů 

   Autor: Velek Petr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Vlček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   V této diplomové práci (dále jen "DP") se autor zaměřil na výstavbový proces velkých projektů. Konkrétně práci aplikoval na projekt "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově" Nejprve si kladl za cíl ...
  • Zařízení staveniště v komplikovaných podmínkách průmyslových areálů 

   Autor: Konvrzková Kristina; Vedoucí práce: Šrytr Petr; Oponent práce: Krejčí Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Diplomová práce popisuje funkci a klasifikaci zařízení staveniště, požadavky na jeho návrh, realizaci a provoz neboť bez podrobného zpřehlednění a rozboru není možné navrhnout funkční a efektivní zařízení staveniště. Práce ...
  • Přepracování monolitické stavby do systému prefabrikovaných sendvičových panelů 

   Autor: Koudelka Jiří; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Chadima Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Autor se v práci soustředí na přepracování návrhu bytového domu z monolitické stavby na prefabrikovanou. Bytový dům, který je v práci uváděn, by měl po dokončení splňovat nároky pro pasivní budovu. Hlavním tématem autora ...
  • Plán BOZP z pohledu jeho aplikace v realizeční fázi 

   Autor: Kubeček Petr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Strnadl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   KUBEČEK, Petr. Plán BOZP z pohledu jeho aplikace v realizační fázi Diplomová práce je zaměřena na zpracování plánu BOZP na staveništi pro konkrétní projekt dle aktuální legislativy týkající se této problematiky. Jako ...
  • Využití softwarových řešení pro optimalizaci návrhu a dodávky dočasných konstrukcí 

   Autor: Kühn Jakub; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Hampl Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce se zabývá principy ekonomicky efektivního a bezpečného návrhu dočasných konstrukcí. Důraz je v ní kladen na popis a zhodnocení softwarových nástrojů, které mohou uživateli pomoci při přípravě projektu ...
  • Světelná odrazivost barevných hliněných omítek 

   Autor: Kutiš Štěpán; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Smítal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Autor se v práci zabývá tématem světelné odrazivosti barevných hliněných omítek. Nejprve stanovuje hodnoty činitelů odrazivosti pro různé hliněné omítky následně s naměřenými hodnotami provádí výpočty na vytvořeném modelu ...
  • Metoda pro analýzu rovinnosti podkladu u lepených střech 

   Autor: Koula Tomáš; Vedoucí práce: Popenková Miloslava; Oponent práce: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Autor se bude v této práci zabývat hledáním vhodné metody pro analýzu rovinnosti podkladu za účelem nalezení skutečných hodnot nerovností na střešních konstrukcích před realizací vrstvy tepelné izolace. Pro získání vstupních ...
  • Charakteristika a návrh CAFM systému pro FSv ČVUT 

   Autor: Maršík Jaroslav; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Choutka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se věnuje poskytování softwarové podpory pro zajištění správy majetku a organizační podpory pro Fakultu stavební ČVUT v Praze. V této práci se autor zabývá výpočetními systémy, které jsou alespoň ...
  • Problematika realizace staveb dle BIM z pohledu technologie 

   Autor: Žebera Martin; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Diplomová práce se zabývá použitím BIM technologie při výstavbě. V úvodní části autor nastiňuje klasifikaci BIM a co to vlastně BIM je. Dále pokračuje shrnutím historického vývoje, současného stavu míry implementace, použití ...
  • Současná legislativa BOZP ve stavebnictví v Ruské federaci 

   Autor: Urbancová Michaela; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Nykodymová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Úrazovost na stavbě je bohužel i v dnešní moderní době stále velmi vysoká, proto je třeba se touto otázkou důkladně zabývat a neustále se snažit o zlepšení. Je nutná jak kontrola a dohled ze strany státu formou legislativních ...
  • Porovnání požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbách v České republice a Norsku 

   Autor: Zahradník Tomáš; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Hendrich Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Tento výzkum porovnává požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbách v České Republice a Norsku. Zaměřuje se na porovnání stavebních předpisů a zákonů pro bezpečnost práce a jejich dodržování. Tato diplomová ...
  • Analýza geometrické přesnosti stavebních konstrukcí 

   Autor: Trejbalová Hana; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Bartoš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se zabývá posouzením a vyhodnocením geometrické přesností vybraných konstrukcí bytového domu ,,Rezidence Vrchlického", který je ve fázi rozestavěnosti. Rozdělena je do několika tematických částí. Nejprve je shrnut ...
  • Optimalizace plánu BOZP NEXEN TIRE Česká republika 

   Autor: Vranka Tomáš; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Brůha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato práce se věnuje souhrnu základních legislativních předpisů pro dodržování BOZP na pracovištích a stavbách i mimo ně. Analyzuje kompletnost plánu BOZP pro stavbu NEXEN TIRE v souladu s českou legislativou, popisuje ...
  • Stačitelnost střešního souvrství střech s povlakovou hydroizolační vrstvou namáhaného provozním zatížením 

   Autor: Šmíd Jan; Vedoucí práce: Synek Jaroslav; Oponent práce: Vomlel Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Diplomová práce se zabývá stlačitelností skladeb střešního souvrství u nepochozích plochých střech s klasickým pořadím vrstev. Účelem práce je zjistit, jaký vliv má provozní zatížení na stlačitelnost střešní skladby. Autor ...
  • Analýza vedlejších rozpočtových nákladů zhotovitele 

   Autor: Sušanková Jana; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Vojta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vedlejších rozpočtových nákladů. Teoretická část přibližuje základní členění nákladů, metody jejich kalkulace a oceňování stavební produkce. Následně je uvedeno dělení a metody ...
  • Stavebně technologický projekt - Škoda Auto - Modelářské centrum 

   Autor: Richter Marek; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   V této diplomové práci se autor zabývá řešením stavebně technologického projektu - rekonstrukce modelářského centra ve firmě Škoda Auto. Cílem práce je navrhnout časové uspořádání výstavby celého projektu s ohledem na ...
  • Strategie zajištění správy majetku a organizační podpory FSv ČVUT 

   Autor: Tesařík Michal; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Ryjáčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením strategie zajištění správy majetku a organizační podpory pro Fakultu stavební ČVUT. Autor zde představuje tuto instituci a její dlouhodobý záměr. Následně analyzuje stávající způsob ...
  • Systém hodnocení udržitelnosti (užitečnosti) objektu veřejné a státní správy 

   Autor: Suková Lucie; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Tichá Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cílem práce je vytvoření systému hodnocení administrativních budov veřejné a státní správy. Tímto nástrojem bude možné číselně ohodnotit a tím pádem i porovnat veškeré objekty, spadající do výše zmíněné kategorie. Byl ...
  • Využití informačního modelování v oblasti projektovaní elektroinstalací 

   Autor: Šindelář Jiří; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Šourek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-01)
   Autor rozebírá problematiku informačního modelování v oboru elektroinstalací. Cílem práce je poskytnout návrhy na správné a efektivnější vytváření modelu elektroinstalací. Hlavním tématem je tvorba rodin, jejich správné ...