Show simple item record

Daylight in generic classrooms of secondary vocational (technical) school

dc.contributor.advisorVobořilová Jarmila
dc.contributor.authorVychytil Jaroslav
dc.date.accessioned2014-06-28T00:18:11Z
dc.date.available2014-06-28T00:18:11Z
dc.date.issued2014-06-28
dc.date.submitted2014-06-28 02:00:04.0
dc.identifierKOS-565769355705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/26490
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je hodnocení kmenových učeben na středních odborných školách z hlediska denního osvětlení pomocí objektivních (výpočtové metody) a subjektivních (názory žáků na úroveň a kvalitu denního osvětlení) metod. Tato práce je členěna do dvou částí, teoretické a praktické. V úvodu teoretické části práce jsou uvedeny specifické pojmy vyjadřující úroveň denního osvětlení v prostorách škol. Dále je popsáno slunečního záření, jeho charakteristika a jeho fyziologický a hygienický význam. Důležitou součástí je i stručný popis lidského zraku a jeho vlastností. Hlavní náplní teoretické části práce jsou kritéria a limity denní osvětlenosti včetně metod stanovení hodnocených veličin (činitel denní osvětlenosti) vztažené na specifika školních staveb. Jsou zde rovněž uvedeny možnosti řešení osvětlovacích systémů (boční, horní, kombinované). V praktické části jsou popsány vybrané kmenové učebny na středních odborných školách, které jsou následně vyhodnoceny z hlediska činitele denní osvětlenosti objektivními (výpočtový postup) metodami a v širších souvislostech i subjektivními metodami (dotazník). V závěru práce je uvedeno porovnání výsledků výpočtů s názory uživatelů a soubor doporučení vedoucí k zajištění zrakové pohody. Práce se opírá o platnou legislativu a odbornou literaturu týkající se problematiky denního osvětlení.
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is evaluation of generic classrooms of secondary vocational (technical) schools from the point of daylighting with the use of objective (computational) methods and subjective (opinions of pupils on the level and quality of daylighting) methods of evaluations. Bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. Specific terms, expressing the level of daylight in school spaces, are listed in the introduction of theoretical part. Subsequently, solar radiation, its characteristics and its physiologic and hygienic importance, is described. Brief description of the human eyesight is important part of thesis. The criteria and limits of daylight, including methods for determination of assessed values (daylight factor), related to specific of school buildings are the main contents of the theoretical part. Possible solutions of lighting systems (lateral, overhead, combined) are also indicated. Generic classrooms in secondary vocational (technical) schools are described in the practical part. They are subsequently evaluated from the point of view of daylight factor using objective methods (computation procedure) and in a broader context using subjective methods (questionnaire). In conclusion, the calculation results are compared with users opinions and with set of measures, needed for ensuring of visual comfort. This work is based on current legislation and specialized literature related to the issue of daylighting.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectČinitel denní osvětlenosti; denní světlo; školní prostor; učebna; výpočtová metoda.cze
dc.titleDenní světlo v kmenových učebnách středních odborných škol
dc.titleDaylight in generic classrooms of secondary vocational (technical) schooleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.date.updated2014-06-28T00:18:11Z
dc.date.accepted2014-06-12 00:00:00.0
dc.contributor.refereeKaňka Jan
dc.description.departmentkatedra inženýrské pedagogikycze
theses.degree.nameBc.cze
theses.degree.disciplineUčitelství odborných předmětůcze
theses.degree.grantorMasarykův ústav vyšších studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record