Now showing items 21-40 of 54

  • Možnosti a efektivita záchranných činností složek integrovaného záchranného systému na vodě, se zaměřením na řeku Vltavu 

   Author: Kubík Vojtěch; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Stanovení správnosti rozmístění a využití automatických externích defibrilátorů na území hlavního města Prahy 

   Author: Mrňák David; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Buňatová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce na téma Stanovení správnosti rozmístění a využití automatických externích defibrilátoru je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části by měla čtenáře podrobně seznámit s anatomií a patologií srdce, ...
  • Softwarová podpora krizového řízení 

   Author: Veltruský Daniel; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled oexistujících softwarových nástrojíchurčených pro krizové řízení azhodnotit využívání podpor krizového řízení aplánovánívobcích. Přehled obsahuje nejčastěji využívaný software. ...
  • Traumatologický plán jako součást krizové připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby 

   Author: Šín Robin; Supervisor: Hejkal Luděk; Opponent: Bříza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Cílem této práce je představit správnou praxi a formu traumatologické plánování poskytovatele zdravotnické záchranné služby ve smyslu přípravy a řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Představena je ...
  • Účinky syndromu vyhoření na pracovníky integrovaného záchranného systému 

   Author: Ralbovská Denisa Charlotte; Supervisor: Brukkerová Darina; Opponent: Matlach Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem diplomové práce je problematika syndromu vyhoření u pracovníků IZS. Aktuálnost tématu vychází z náročnosti práce, zejména z psychické zátěže, která postihuje pracovníky. Teoretická část definuje syndrom vyhoření, ...
  • Analýza možností záchrany života příslušníky HZS u osoby zasažené nespecifickou nebezpečnou látkou 

   Author: Sýkora Jan; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Hon Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato práce si klade za cíl zpracovat analýzu možností záchrany života člověka zasaženého nespecifickou nebezpečnou látkou příslušníky Hasičského záchranného sboru. Výchozím dokumentem bude Bojový řád jednotek požární ochrany ...
  • Vliv teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. 

   Author: Pazdera Filip; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Biedermannová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem této diplomové práce je problematika vlivu teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. Aktuálnost této práce vychází z psychických dopadů teroristických útoků na cestující v letecké dopravě v ...
  • Trestní odpovědnost právnických osob ve vztahu k ochraně obyvatelstva a s tím související hospodářské trestné činnosti 

   Author: Holasová Jana; Supervisor: Kejzlar Pavel; Opponent: Rosinová Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Diplomová práce na téma Trestní odpovědnost právnických osob ve vztahu k ochraně obyvatelstva a s tím související hospodářské trestné činnosti se zabývá problematikou protiprávního jednání právnických osob. Cílem práce je ...
  • Analýza rizik a ochranná opatření papírny Mondi Štětí 

   Author: Proftová Barbora; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Pitschmann Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Diplomová práce se především zaměřuje na zpracování a objasnění analýzy rizik papírny Mondi a. s. ve Štětí. Teoretická část práce popisuje dosud vypracované dokumenty a potřebné informace o podniku a legislativě, které má ...
  • Studie možných scénářů chemického teroristického útoku v objektu divadla 

   Author: Jelínková Lucie; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Florus Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Diplomová práce na téma Studie možných scénářů chemického teroristického útoku v objektu divadla se zabývá problematikou hrozby teroristického činu se zneužitím chemické látky v uzavřeném prostoru s vysokou koncentrací osob.
  • Uvolňování radonu do životního prostředí po ukončení provozu uranového dolu Rožná a jeho vliv na okolní obyvatelstvo. 

   Author: Bajerová Soňa; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Diplomová práce se zabývá problematikou radonu a jeho dceřiných produktů v okolí uranového dolu Rožná I.
  • Úloha geografických informačních systémů při přípravě a plánování na krizové situace 

   Author: Vašková Michaela; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Seidl Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Úkolem diplomové práce s názvem ?Úloha geografických informačních systémů při přípravě řešení krizových situací? je splnění následujících tří hlavních cílů. Za účelem zorientování se v problematice bude provedena analýza ...
  • Analýza rizik sportovního areálu, zajištění bezpečnosti v rámci mezinárodního turnaje. 

   Author: Malovíková Vladimíra; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tématem diplomové práce byla Analýza rizik sportovního areálu, zajištění bezpečnosti v rámci mezinárodního turnaje. Čerpáno bylo převážně z domácích zdrojů a ze znalosti prostředí daného areálu. Teoretická část se zabývala ...
  • Využití shlukové analýzy k nalezení center terorismu 

   Author: Šuláková Miroslava; Supervisor: Pecherková Pavla; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   V diplomové práci je řešena problematika určení center terorismu ve světě. Tato centra se vyznačují tím, že jsou cílem teroristických skupin (organizací). Cílem práce není pouze vytipování významných center, ale také jejich ...
  • Varování obyvatel pomocí lokalizovaných textových zpráv 

   Author: Závodská Jana; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Diplomová práce s názvem Varování obyvatelstva pomocí lokalizovaných textových zpráv se zabývá zlepšením soudobých nástrojů varování a může sloužit k lepší podpoře Integrovaného záchranného systému. Práce je rozdělena na ...
  • Systém psychosociální intervence poskytované Hasičským záchranným sborem, Policí ČR a Zdravotnickou záchrannou službou. 

   Author: Minaříková Martina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Adamová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Obsahem diplomové práce je přinést ucelený náhled na problematiku systému psychosociální intervence poskytované u Hasičského záchranného sboru České republiky, Policie České republiky a Zdravotnické záchranné služby. V ...
  • Přínos České republiky k obnově a rozvoji Afghánistánu, analýza postupů a výsledků 

   Author: Knotková Pavla; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Eichler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce je zaměřena na přínos České republiky k obnově a rozvoji Afghánistánu. Analyzuje českou rozvojovou pomoc v této válkou zničené zemi po svržení vlády Tálibánu (od roku 2002). Jedním z nástrojů české rozvojové ...
  • Nová pravidla stanovení zóny havarijního plánování v systému prevence závažných havárií 

   Author: Ševcovicová Nikola; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem diplomové práce byl popis nových pravidel stanovení zóny havarijního plánování v systému prevence závažných havárií. Dále stanovení zóny pro vybraný objekt skupiny B a vymodelování pomocí dostupných softwarových ...
  • Analýza rizik města Lázně Bělohrad 

   Author: Petřivý Tomáš; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá analýzou rizik města Lázně Bělohrad. Jejím cílem je analyzovat současný stav připravenosti města na mimořádné události a krizové situace, vyhledat slabá místa a navrhnout opatření k jejich zlepšení. ...
  • Analýza současného stavu systému varování obyvatelstva a návrh na jeho modernizaci 

   Author: Mohrmann Pavel; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomov{ pr{ce se zaobír{ systémem varov{ní v České republice, jeho analýzou a n{vrhy na možnou modernizaci tohoto systému. Ke zpracov{ní této diplomové pr{ce byly použity všeobecně zn{mé vědecké metody, kterými jsou ...