• Rozbor možností řešení řízení rizikových stavů v České republice s užitím GIS 

   Autor: Gardoňová Alžbeta; Vedoucí práce: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Tvorba a využití kartogramů v systému MISYS 

   Autor: Vojtěchovský Tomáš; Vedoucí práce: Soukup Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Webová vizualizace historických výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na území hlavního města Prahy 

   Autor: Kyzlíková Eliška; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza uliční sítě v obcích České republiky 

   Autor: Karochová Simona; Vedoucí práce: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vývoj a rekonstrukce krajiny v oblasti Nakléřov-Krásný Les (Ústecký kraj) 

   Autor: Bejdová Viera; Vedoucí práce: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kalibrace nivelační latě prostřednictvím sekvence digitálních snímků 

   Autor: Vlk Václav; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vývoj protipovodňových opatření v Litoměřicích za posledních 10let 

   Autor: Dluhoš Daniel; Vedoucí práce: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Určení výškových anomálií kvazigeoidu na profilu Těšovice - Zbytiny 

   Autor: Pánková Sandra; Vedoucí práce: Holešovský Jan; Oponent práce: Zeman Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Diplomová práce se zabývá určením výškových anomálií vztažených k referenčnímu elipsoidu Geodetického referenčního systému 1980 - GRS80. Cílem práce je testování a srovnání modelů kvazigeoidu CR-2000, CR-2005 a QGZÚ-2013 ...
  • Tvorba fotoplánu rozvinutím - možnosti zpracování 

   Autor: Půbal Miloslav; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Dvořáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Mezi cíle této diplomové práce patří průzkum současné situace na trhu zabývající se technologií tvorby fotoplánu rozvinutím a získání vhodných nástrojů (softwarů) do následného testování. V rámci seznámení se s danými ...
  • Tvorba digitálního ortofota z archívních snímků - obec Hostouň (Kladno) 

   Autor: Řáda Tomáš; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Potůčková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce pojednává o tvorbě ortofota z historických leteckých měřických snímků obce Hostouň v okrese Kladno. Práce je zaměřena na popis veškerých činností potřebných k vytvoření ortofota z těchto snímků. Detailně ...
  • Předzpracování a analýza dat pro vyrovnání v systému GNU Gama 

   Autor: Hladík Dominik; Vedoucí práce: Čepek Aleš; Oponent práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá rozšířením grafického uživatelského rozhraní projektu GNU Gama. Pro tento projekt byly vytvořeny tři pluginy, které se zabývají analýzou délek a trojúhelníkových uzávěrů před vyrovnáním ...
  • Digitalizace knih pro použití v GIS 

   Autor: Valášková Tereza; Vedoucí práce: Halounová Lena; Oponent práce: Kuttelwascher Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem diplomové práce je převod knih Průvodce protektorátní Prahou: místa - události - lidé (Academia 2013) a Krvavé finále: Jaro 1945 v českých zemích (Academia 2015) autora Jiřího Padevěta do elektronické podoby pro ...
  • Prezentace kartografických výstupů ze zpracovaných archivních materiálů pro vybrané zámecké objekty v Jihomoravském kraji 

   Autor: Šípková Michaela; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce se zabývá zámeckými objekty Kunštát a Lysice v Jihomoravském kraji. Cílem práce je prezentace kartografických výstupů. Pro zpracování byl proveden archivní průzkum s požadavkem shromáždit mapové, plánové, ...
  • naučná stezka Franze Kafky - tvorba mobilní mapové aplikace pro Android 

   Autor: Klíma Jan; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou mobilní mapové aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Teoretická část je věnována nejen stručnému seznámení s operačním systémem Android a použitým programovacím ...
  • Geodetické práce v přípravné části komplexních pozemkových úprav 

   Autor: Nejmanová Tereza; Vedoucí práce: Benda Karel; Oponent práce: Jusková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Diplomová práce popisuje zpracování přípravné části pozemkových úprav v katastrálním území Příkrý. Přípravná část pozemkových úprav zahrnuje vektorizaci katastrální mapy spolu s mapou dřívější evidence jako je mapa bývalého ...
  • Geodeticko-geofyzikální průzkum lokality Skorkov 

   Autor: Dlesk Adam; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této diplomové práce je představit geofyzikální metody využívané v archeologii v kombinaci s geodetickými metodami. První část se zabývá představením těchto metod, jejich principem, výhodami a nevýhodami. Druhá část ...
  • Využití služeb WMS a WFS pro zeměměřické činnosti 

   Autor: Mocová Michaela; Vedoucí práce: Benda Karel; Oponent práce: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá službami označovanými zkratkami WMS a WFS a zaměřením se na jejich využití pro zeměměřické činnosti. Dále zvolením vhodných příkladů, kde lze služby využít a jejich popisem z pohledu uživatele. ...
  • Analýza vlivu znečištění ovzduší na obyvatelstvo pomocí GIS 

   Autor: Habal Jan; Vedoucí práce: Halounová Lena; Oponent práce: Landa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Úvod práce obsahuje teorii shrnující hlavní poznatky a trendy problematiky znečištění ovzduší a jeho analýzy pomocí nástrojů GIS. Vlastním obsahem práce je tvorba map koncentrací několika znečišťujících látek (polutantů) ...
  • Tvorba mapy zaměřeného skutečného stavu pro Pozemkové úpravy 

   Autor: Jasenovská Olga; Vedoucí práce: Benda Karel; Oponent práce: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Hlavní náplní této diplomové práce je tvorba mapy zaměřeného skutečného stavu v terénu pro provádění komplexních pozemkových úprav. Pro tvorbu je nezbytné zvolit vhodný software. Zhodnotit, zda funkce pro tvorbu mapy ...
  • Rozšíření nástroje pro práci s katastrálními daty v programu QGIS 

   Autor: Bambula Štěpán; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Müller Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce rozšiřuje stávající projekt laboratoře OSGeoREL ČVUT v Praze, který je zaměřen na práci s katastrálními daty poskytovanými ve výměnném formátu VFK v prostředí open source nástroje QGIS. Práce tento projekt, ...