Show simple item record

Assessment methodology for underground services constructed by means of trenchless technology from the environmental point of viewdc.contributor.advisorŠrytr Petr
dc.contributor.authorNenadálová Lucie
dc.date.accessioned2012-11-10T01:00:33Z
dc.date.available2012-11-10T01:00:33Z
dc.date.issued2012-11-10
dc.date.submitted2012-11-10 02:00:03.0
dc.identifierKOS-43071902605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/13701
dc.description.abstractBezvýkopové technologie jsou metodami umožňujícími výstavbu a obnovu inženýrských sítí. Disertační práce popisuje metodiku hodnocení výstavby inženýrských sítí bezvýkopovým a klasickým způsobem výstavby z pohledu vlivů na životní prostředí. Metodologie se především opírá o důslednou analýzu staveb prováděných bezvýkopovým a výkopovým způsobem výstavby a analyzuje stávající ekologické metodiky. Podkladem pro tvorbu metodiky byla analogie hodnocení environmentálních dopadů u pozemních staveb, kde jsou v dnešní době sledovány environmentální dopady absolutně a relativně. Dopad výstavby inženýrských sítí je sledován prostřednictvím environmentálně technických parametrů stavby zahrnující všechny činnosti během jejich výstavby a instalace. Vyhodnocením skutečných staveb byly zjištěny nejdůležitější parametry, které ovlivňují způsob výstavby a výběr jednotlivých bezvýkopových technologií. Všechny kvantifikované parametry stavby jsou agregovány do pěti základních skupin - materiál, stroje, transport, instalace, externality - zahrnující porovnání běžně používaných materiálů pro výstavbu inženýrských sítí, dopravu strojů pro bezvýkopové technologie a jejich výrobu, varianty provádění výstavby a instalace inženýrských sítí. Metodika vyčísluje možné externality, za které jsou považovány snížení propustnosti komunikaci, či jejích úplné uzavření, respektive přerušení provozu na železnici. Přepočtením technicko - ekonomických parametrů stavby na primární zdroje energie a poté převedením na měřitelné environmetální veličiny podle emisních faktorů získáváme množství spotřebovaných emisí. V rámci metodiky je vyhodnocováno množství produkce oxidu uhličitého CO2, oxidu uhelnatého CO, oxidů dusíku NOx, oxidu siřičitého SO2, tuhých znečišťujících látek, organických látek a spotřeba primární energie, tím je získán okamžitý přehled vlivů jednotlivých technologií na životní prostředí. Porovnáním skutečných staveb je zjištěn rozdíl produkce emisí pro bezvýkopové a výkopové technologie.
dc.description.abstractThe Trenchless technology is a technology allowing for the construction and restoration of utilities. The thesis describes the methodology of assessing the construction of utilities employing trenchless and traditional ways of construction in terms of environmental impact.The methodology is based on a thorough environmentally oriented analysis of the constructions carried out trenchlessly and by means of excavation. The basis for the methodology creation is the analogy with assessing the environmental impact of building constructions, which is now being monitored absolutely and relatively. The impact of the construction of utilities is monitored through the environmental, economic and technical specifications covering all construction activities during the construction and installation.By evaluating the actual buildings, the most important parameters have been found affecting the method of construction and selection of particular trenchless technologies. All the quantified parameters of the construction are aggregated into five basic groups - materials, machinery, transportation, utility installation, and externalities - including the comparison of the materials commonly used for construction of utilities, transportation of machines for trenchless technologies and their production, construction alternatives and installation of utilities. The methodology quantifies the possible externalities such as the reduced traffic flow or complete closure of a road, or the railway traffic interruption.By converting the technical and economical parameters of the construction into primary energy sources and then transferring them into measurable, from the environmental point of view, quantities according to the emission factors, we get the amount of consumed of emissions. Within the methodology, the amounts of carbon dioxide CO2, carbon monoxide CO, nitrogen oxides NOx, sulphur dioxide SO2, particulate matter and organic matter are evaluated and that way, an instant overview of the effects of particular technologies on the environment is obtained.By comparing the actual constructions, we discover the difference in the emission consumption for trenchless and excavation technologies and thus the environmental appropriateness of a given alternative of utility installation.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectbezvýkopové technologie, ekologické hodnocení, rozhodovací procescze
dc.titleMetodika hodnocení bezvýkopových technologií inženýrských sítí z ekologického hlediska
dc.titleAssessment methodology for underground services constructed by means of trenchless technology from the environmental point of vieweng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-11-10T01:00:33Z
dc.date.accepted2012-10-26 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra technologie stavebcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record