Show simple item record

Solving old environmental problems focusing on affected the acid leaching technology for uranium mining site in Straz pod Ralskemdc.contributor.advisorVaníček Ivan
dc.contributor.authorVacek Jiří
dc.date.accessioned2012-10-09T00:00:28Z
dc.date.available2012-10-09T00:00:28Z
dc.date.issued2012-10-09
dc.date.submitted2012-10-09 02:00:03.0
dc.identifierKOS-60602067305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/13501
dc.description.abstractNa severozápadě České republiky se nachází lokalita Stráž pod Ralskem, kde probíhala čtyřicet let chemická těžba uranu pomocí technologie kyselého loužení. Od roku 1996 bylo zahájeno sanační čerpání a čištění podzemních vod firmou Diamo, s.p. Tato práce se zaměřuje na řešení starých ekologických zátěží se soustředěním na lokalitu po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem. Jelikož se jedná o složitý proces, byla tato práce logicky rozdělena na dvě základní části. První část je teoretická a zpracována formou rešerše z dostupné odborné literatury. Nejprve je věnována pozornost obecné charakteristice, identifikaci a výběru vhodných metod při řešení starých ekologických zátěží, kde je popsána i specifická problematika brownfields, zdroje a způsob šíření kontaminace a určování charakteristických parametrů horninového prostředí. Další popis souvisí se zpracováním numerických metod řešení kontaminovaného území včetně vysvětlení způsobů použití jednotlivých výpočetních modulů pro konkrétní program GMS 6.0. Formou rešerše jsou zpracovány i údaje o popisu lokality a technologii těžby uranu ve Stráži pod Ralskem včetně popisu geologických a hydrogeologických poměrů na lokalitě. Druhá část je praktická se zaměřením na vyhodnocení praktických úloh na lokalitě po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem. Pomocí analytických a numerických metod je provedeno vyhodnocení konkrétních parametrů horninového prostředí souvisejících s vrstvou fukoidových pískovců na lokalitě ve Stráži pod Ralskem. Fukoidové pískovce jsou v kontaktu s turonskými vrstvami a společně s rozpadovými pískovci jsou součástí cenomanského souvrství. Během dřívější chemické těžby uranu na lokalitě ve Stráži pod Ralskem došlo k rozšíření kontaminantů nejen do vrstev rozpadových pískovců, ale částečně také do vrstvy fukoidových pískovců. Chemické ovlivnění horninového prostředí mohlo způsobit vytvoření preferenčních cest. Z tohoto důvodu tato vrstva může významně ovlivnit rychlost ukončení sanačních prací a uvedení horninové prostředí do stavu, který zajistí trvalé využívání zásob pitných vod v severočeské křídě.
dc.description.abstractOn the northwest of the Czech Republic is Straz pod Ralskem location, where chemical extraction of uranium by acid leaching technology took place for forty years. "Pump and treat" technology has been used by the company Diamo since 1996. This work focuses on solution to old environmental problems with concentration in site after chemical extraction of uranium in Straz pod Ralskem. Because this is complicated process, this work has been logically divided into two main parts. The first part is theoretical and processed through the research of available literature. First of all, attention is paid to the general characteristics, identification and selection of appropriate methods in dealing with old environmental problem, where the specific issue of brownfields and the source and method of spread of contamination and determining of the characteristic parameters of the rock environment are described. Further description is related to the processing of numerical methods for solution to the contaminated area, including an explanation of the use of computational modules for specific program GMS 6.0. Description of location and technology of uranium mining in Straz pod Ralskem, including a description of geological and hydrogeological conditions at the site, are also processed through the research. The second part is practical, focusing on evaluation of practical problems at the site of chemical mining of uranium in Straz pod Ralskem. Evaluation of specific parameters of the geological environment associated with a layer of fucoid sandstone at the locality fucoid in Straz pod Ralskem is by use of analytical and numerical methods. Fucoid sandstones are in contact with Turonian strata, and together with friable sandstones are the parts of Cenomanian strata. Contaminants have been extended not only into the layer of friable sandstone, but partly also to the fucoid sandstones layer during the previous chemical extraction of uranium at the site in Straz pod Ralskem. The chemical influence of the geological environment could cause preferential paths. Therefore this layer can significantly affect the rate of completion of remediation and release of geological environment to the state, which ensure the sustainable use of drinking water supplies in part of Bohemian Cretaceous Basin.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectFukoidové pískovce, uranová ruda, stará ekologická zátěž, koeficient filtrace, Cenomanská zvodeň, vzorec Cerman-Kozeny, Hantushova metoda, Markovovy řetězce, deterministický model, stochastický model, numerické modelování, analýza rizika, Fucoid's sandstone, uranium ore, old environmental problem, hydraulic conductivity, Cenoman aquifer, Cerman-Kozeny's equal, Hantush's method, Markov's chain, deterministic model, stochastic model, numerical model, risk analysiscze
dc.titleŘešení starých ekologických zátěží se zaměřením na lokalitu po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem
dc.titleSolving old environmental problems focusing on affected the acid leaching technology for uranium mining site in Straz pod Ralskemeng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-10-09T00:00:29Z
dc.date.accepted2012-10-08 00:00:00.0
dc.contributor.refereeCíslerová Milena
dc.description.departmentkatedra geotechnikycze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record