Show simple item record

Textural features information qualitydc.contributor.advisorHaindl Michal
dc.contributor.authorPavel Kříž
dc.date.accessioned2023-06-09T22:52:04Z
dc.date.available2023-06-09T22:52:04Z
dc.date.issued2023-06-09
dc.identifierKOS-1240469474605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/108861
dc.description.abstractUž byly představeny desítky a možná i stovky texturálních příznaků, avšak nějaké rozsáhlé hodnocení a porovnání příznaků stále chybí. V této práci prozkoumáme a popíšeme monospektrální a multispektrální příznaky a na základě toho vytvoříme obecnou metodologii na měření informační kvality texturálních příznaků. V této metodologii rozřadíme příznaky do kategorií a tím vytvoříme zobecňující vrstvu, která umožní příznaky hodnotit obecně a automaticky. Tuto metodologii pak začleníme do tvorby multispektrálního texturálního benchmarku s webovým portálem, který umožní experimentovat s příznaky. Vysvětlíme všechny fáze vývoje od analýzy, návrhu uživatelského rozhraní a jeho testování, až po samotnou implementaci systému. Vytvořený benchmark bude složený z několika komponent a bude rozšiřitelný o další příznaky, datasety nebo statistiky a v neposlední řadě bude výpočetně škálovatelný jak vertikálně, tak horizontálně.cze
dc.description.abstractDozens and possibly hundreds of textural features have already been introduced, but any comprehensive evaluation and comparison of the features is still lacking. We study and describe monospectral and multispectral features and based on this we create a general methodology for measuring the information quality of textural features. In this methodology, we classify features into categories, which creates a generalization layer that allows features to be evaluated generally and automatically. We will then incorporate this methodology in the creation of a multispectral textural benchmark with a web portal that allows experimentation with features. We will explain all phases of development from analysis, design of the user interface and its testing, to the actual implementation of the system. The created benchmark is made up of several components and can be expanded with other features, datasets for statistics, and last but not least, it is computationally scalable both vertically and horizontally.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttexturní příznakycze
dc.subjectbenchmarkcze
dc.subjectreprezentacecze
dc.subjectmultispektrální příznakycze
dc.subjecttextural featureseng
dc.subjectbenchmarkeng
dc.subjectrepresentationeng
dc.subjectmultispectral featureseng
dc.titleInformační kvalita texturních příznakůcze
dc.titleTextural features information qualityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKlímek Jakub
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record