Show simple item record

The Physiotherapy in Volleyball Playersdc.contributor.advisorKřížková Štěpánka
dc.contributor.authorDorota Rybová
dc.date.accessioned2022-10-25T06:52:54Z
dc.date.available2022-10-25T06:52:54Z
dc.date.issued2022-06-07
dc.identifierKOS-1062166400905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104688
dc.description.abstractPredmetom bakalárskej práce je ovplyvňovanie svalových dysbalancií v oblasti ramenného pletenca, ktoré vznikajú na základe jednostranného preťažovania u hráčiek volejbalu medzi 15-21 rokov. Cieľom práce bolo zostaviť na základe vstupného kineziologického vyšetrenia ucelenú cvičebnú jednotku, ktorá pozostávala z cvikov vychádzajúcich z metódy Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie, zameraných na zlepšenie stability ramenného kĺbu a sily pri tvrdom útočnom údere. V teoretickej časti bakalárskej práce popisujem anatómiu ramenného kĺbu, charakterizujem volejbal a jeho herné činnosti so zameraním na analýzu tvrdého útočného úderu tzv. smeču. Rovnako uvádzam funkčné poruchy pohybového aparátu a najčastejšie preťažované oblasti volejbalistov a zranenia v oblasti ramenného kĺbu. V kapitole metodika opisujem použité vyšetrovacie postupy a terapeutické postupy, ktoré som aplikovala vo vstupnom a výstupnom vyšetrení. Špeciálna časť zahŕňa rozbor vstupného kineziologického vyšetrenia 10 aktívnych hráčok volejbalu, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín, testovanej a kontrolnej. Rovnako uvádzam krátkodobý a dlhodobý rehabilitačný plán, ktorý je založený na cvičení ucelenej cvičebnej jednotky. V časti výsledky uvádzam výstupné kineziologické vyšetrenie a hodnotím efekt terapie u testovanej skupiny v porovnaní s kontrolnou skupinou. Kde zároveň výsledky potvrdili pozitívny vplyv terapie u testovanej skupiny.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is the influence of muscle imbalances in the area of the shoulder girdle, which arise on the basis of unilateral overload in volleyball players between 15-21 years of age. The aim of the work was to compile a comprehensive exercise unit based on the initial kinesiological examination, which consisted of exercises based on the method of Dynamic Neuromuscular Stabilization, aimed at improving the stability of the shoulder joint and strength in a hard attack. In the theoretical part of the bachelor thesis I describe the anatomy of the shoulder joint, I characterize volleyball and its game activities with a focus on hard analysis attack strike so-called smash. I also mention functional disorders of the musculoskeletal system and the most congested areas for volleyball and sholder injuries joint. In the methodology chapter I describe the used examination procedures and therapeutic procedures, which I applied in the input and output examination. The special part includes an analysis of the initial kinesiological examination of 10 active volleyball players, which are divided into two groups, test and control. I also present a short-term and long-term rehabilitation plan, which is based on the exercise of a created, comprehensive exercise unit. In the results section, I present the final kinesiological examination and evaluate the effect of therapy in the test group in comparison with the control group. Where at the same time the results confirmed the positive effect of therapy in the tested group.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvolejbalcze
dc.subjectramenný kĺbcze
dc.subjectDynamická neuromuskulárna stabilizáciacze
dc.subjectsmečcze
dc.subjectvolleyballeng
dc.subjectshoulder jointeng
dc.subjectdynamic neuromuscular stabilizationeng
dc.subjectsmasheng
dc.titleFyzioterapia u hráčiek volejbalucze
dc.titleThe Physiotherapy in Volleyball Playerseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePříhoda Aleš
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record