Show simple item record

Evaluation of the Effect of Rehabilitation in Relapse-remitting Form and Secondary Progressive Form of MS with a Focus on Gait and Balance Disordersdc.contributor.advisorBrach Martin
dc.contributor.authorBianka Smaržíková
dc.date.accessioned2022-10-25T06:51:43Z
dc.date.available2022-10-25T06:51:43Z
dc.date.issued2022-06-06
dc.identifierKOS-1062166404005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104658
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá popisem možností rehabilitační terapie osob s relaps-remitentní a sekundárně progresivní formou roztroušené sklerózy se zaměřením na poruchy rovnováhy a chůze. V kapitole současný stav je teoretické zpracování tématu – definice onemocnění roztroušená skleróza, příznaky, vyšetření a diagnostika onemocnění, typy onemocnění, farmakoterapie, fyzioterapie u roztroušené sklerózy a popsání souvislostí roztroušené sklerózy a neuroplasticity mozku člověka. Kapitola metodika se zabývá popisem vybraných a vhodných fyzioterapeutických postupů a metod. Ve speciální části jsou zpracovány kazuistiky dvou pacientů, se kterými jsme prováděli individuální fyzioterapii pro ovlivnění rovnováhy. Pro zhodnocení efektu terapie byly využity standardizované funkční testy: Test chůze na 25 stop, Berg Balance Scale a Timed Up and Go test spolu s kineziologickým rozborem. V kapitole výsledky je zhodnocen efekt terapie na základě porovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru. V kapitole diskuze je popsán přehled současného přístupu k meditaci v rehabilitaci, únavě a sexuálním dysfunkcím. Poslední kapitola shrnuje splnění cílů a přínos práce.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the description of possibilities of rehabilitation therapy for people with relapsing remitting and secondarily progressive forms of multiple sclerosis, focusing on balance and gait disorders. The current state chapter is a theoretical elaboration of the topic - definition of multiple sclerosis, symptoms, examination, diagnosis of the disease, types of disease, pharmacotherapy, physiotherapy for multiple sclerosis, and description of the context of multiple sclerosis and neuroplasticity of the human brain. The methodology chapter deals with the description of selected and suitable physiotherapeutic procedures and methods. The special part deals with case reports of two patients with whom we performed individual physiotherapy to affect balance. The standardized Timed 25foot walk, Berg Balance Scale and Timed Up and Go test, together with kinesiological analysis, were used to evaluate the effect of the therapy. The results chapter evaluates the effect of therapy based on a comparison of input and output kinesiological analysis. The discussion chapter provides an overview of the current approach to meditation in rehabilitation, fatigue and sexual dysfunction, The last chapter concludes with a summary of goals and benefits of the work.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectChůzecze
dc.subjectmožnosti fyzioterapiecze
dc.subjectneuroplasticitacze
dc.subjectrovnováhacze
dc.subjectroztroušená sklerózacze
dc.subjecttest chůze na 25 stopcze
dc.subjectBalanceeng
dc.subjectgaiteng
dc.subjectmultiple sclerosiseng
dc.subjectneuroplasticityeng
dc.subjectphysiotherapy optionseng
dc.subjectTimed 25foot walkeng
dc.titleZhodnocení vlivu rehabilitace u relaps-remitentní formy a sekundárně progresivní formy roztroušené sklerózy se zaměřením na poruchy chůze a rovnováhycze
dc.titleEvaluation of the Effect of Rehabilitation in Relapse-remitting Form and Secondary Progressive Form of MS with a Focus on Gait and Balance Disorderseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMoses Karel
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record