Show simple item record

Economic-clinical evaluation of surgical-prosthetic treatment of toothless jawdc.contributor.advisorGajdoš Ondřej
dc.contributor.authorTereza Petrová
dc.date.accessioned2022-10-21T09:07:38Z
dc.date.available2022-10-21T09:07:38Z
dc.date.issued2022-06-14
dc.identifierKOS-1200669189805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104610
dc.description.abstractZtráta všech zubů je koncovým bodem chronického onemocnění dutiny ústní, jako je zubní kaž či onemocnění parodontu. Ačkoliv se prevalence bezzubosti v posledním desetiletí snížila, ztráta zubů zůstává celosvětově významným problémem, zejména u starší populace. Hlavním cílem této diplomové práce je ekonomicko-klinické zhodnocení chirurgicko-protetické rekonstrukce bezzubé dolní čelisti. Jako hodnocené intervence byla zvolena hybridní náhrada podporovaná dvěma dentálními implantáty a fixní náhrada nesená implantáty (All-on-4). Vybraný komparátor představuje celková snímatelná náhrada. Pro splnění cíle byla vybrána analýza nákladů a užitku založená na modelování za pomoci Markovových modelů. CUA byla hodnocena ve 20letém časovém horizontu a jako perspektiva hodnocení byla zvolena perspektiva pacienta. Výsledky CUA nepotvrdily dominanci žádné z hodnocených intervencí. Obě chirurgicko-protetické varianty ošetření generují vyšší přínosy v jednotkách QAPY, ale zároveň vyšší celkové náklady v porovnání s celkovou snímatelnou náhradou. Nejistoty týkající se vstupních parametrů byly zahrnuty prostřednictvím jednosměrné analýzy citlivosti a analýzy scénářů.cze
dc.description.abstractThe loss of all natural teeth is the end point of a chronic oral disease, such as dental caries or periodontal disease. While the prevalence of edentulism has reduced over the last decade, tooth loss remains a significant problem worldwide, mainly among the elderly population. The primarily aim of this Master´s Thesis is the economic-clinical evaluation of surgical-prosthetic treatment of the edentulous mandible. The evaluated intervention were two implant retained overdentures and fixed implant coplete denture (All-on-4). Conventional complete denture was selected as a comparator intervention in this study. The objective was achieved through the cost-utility analysis based on Markov models simulation. The CUA period was set to 20 years and the perspective of a patients was select. The CUA results did not confirm the dominance of any of the evaluated interventions. Both surgical-prosthetic treatment variants generate higher utility in QAPY but at the same time higher total costs compared to the conventional complete denture. Uncertainties regarding input parameters were incorporated via one-way sensitivity analysis and scenario analysis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbezzubá dolní čelistcze
dc.subjectanalýza nákladů a užitkucze
dc.subjectMarkovovy modelycze
dc.subjecthybridní náhradacze
dc.subjectfixní náhradacze
dc.subjectcelková snímatelná náhradacze
dc.subjectedentulous mandibleeng
dc.subjectcost-utility analysiseng
dc.subjectMarkov modeleng
dc.subjecttwo implant retained overdentureseng
dc.subjectfixed implant complete dentureeng
dc.subjectcomplete dentureeng
dc.titleEkonomicko-klinické zhodnocení chirurgicko-protetického ošetření bezzubé čelisticze
dc.titleEconomic-clinical evaluation of surgical-prosthetic treatment of toothless jaweng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJonášová Renata
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record