Show simple item record

Optimization of measurements in geodetic networksdc.contributor.advisorŠtroner Martin
dc.contributor.authorOndřej Michal
dc.date.accessioned2022-10-11T22:19:18Z
dc.date.available2022-10-11T22:19:18Z
dc.date.issued2022-10-12
dc.identifierKOS-628775620105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104394
dc.description.abstractTato práce se zabývá optimalizací geodetických sítí, konkrétně designem 2. řádu, který řeší náklady na měření v dané konfiguraci sítě. Stávající řešení jsou nevyhovující, neboť používají nevhodná kritéria optimalizace, pracují s neceločíselnými počty opakování měření a měření prováděná v rámci v rámci jedné záměry navrhují provádět s různými počty opakování. Proto byla navržena nová metoda optimalizace, založená na hladovém algoritmu, hledajícím měření s největším přínosem pro přesnost sítě. Po aplikaci na základní geodetické sítě bylo provedeno několik modifikací prvotního algoritmu. Výsledkem je optimalizační algoritmus využívající několik strategií, z nichž je vždy vybrána ta s nejmenším počtem měření. Metoda byla komplexně testována, jednak pro porovnání použitých strategií mezi sebou, jednak pro kontrolu optimálnosti nalezených řešení tzv. hrubou silou (prohledáním relevantní části prostoru všech existujících řešení). Dle výsledků prezentovaná metoda nalézá ve většině případů řešení optimální, v menšině optimálním blízké.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the optimization of geodesic networks. Specifically, a 2nd order design that addresses the cost of measurement in a given network configuration. Existing solutions are unsatisfactory because they use inappropriate optimization criteria, work with non-integer numbers of measurement repetitions, and propose to perform measurements performed within a single survey with different numbers of repetitions. Therefore, a new optimization method based on a greedy algorithm seeking measurements with the greatest benefit to the accuracy of the network was proposed. Several modifications to the initial algorithm were made after application to the baseline geodetic networks. The result is an optimization algorithm using several strategies, from which the one with the smallest number of measurements is always selected. The method has been comprehensively tested, both for comparison of the used strategies among themselves and for checking the optimality of the found solutions by the so-called brute force (by searching the relevant part of the space of all existing solutions). According to the results, the presented method finds in most cases the optimal solution, in a minority of cases close to optimal.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectoptimalizace geodetických sítícze
dc.subjectdesign 2. řáducze
dc.subjecthladový algoritmuscze
dc.subjectvyrovnání metodou nejmenších čtvercůcze
dc.subjectGeodetic network optimizationeng
dc.subjectsecond order designeng
dc.subjectgreedy algorithm least square adjustmenteng
dc.titleOptimalizace měření v geodetických sítíchcze
dc.titleOptimization of measurements in geodetic networkseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeKřemen Tomáš
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record