Show simple item record

Femtosecond electrostatic electron gun design and optimizationdc.contributor.advisorKrůs Miroslav
dc.contributor.authorZdeněk Vostřel
dc.date.accessioned2022-09-08T12:51:27Z
dc.date.available2022-09-08T12:51:27Z
dc.date.issued2022-09-03
dc.identifierKOS-1083588522005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104063
dc.description.abstractCílem této práce je návrh femtosekundového elektrostatického elektronového děla a studium vlastností produkovaného svazku po průchodu fokusační aparaturou. Navrhované zařízení má silný potenciál sloužit jako samostatný urychlovač nebo jako předurychlovač a injekční systém pro plazmové urychlovače. Výsledky této práce budou sloužit pro návrh optických prvků upravujících časový profil laseru indukujícího emisi elektronů tak, aby bylo kompenzováno prodloužení svazku při fokusaci pro dosažení délky elektronového svazku v řádu jednotek femtosekund. Na základě simulace v programu SIMION byla zjištěna kvadratická závislost zpoždění na příčné vzdálenosti elektronů od středu svazku při průchodu čočkou. Kromě geometrických efektů má podstatný vliv na toto zpoždění energetický profil, který je způsoben průchodem fokusační aparaturou. V práci je ukázáno, že energetický a časový profil lze optimalizovat pomocí změny rozměrů čočky a využitého napětí.cze
dc.description.abstractThe goal of this thesis is the design of femtosecond electrostatic electron gun and the study of generated electron beam after traversing through the focusing apparatus. The proposed device has a strong potential to work as an independent accelerator or as a preaccelerator and an injection device for plasma accelerators. The results of this work will serve in designing the optical elements adjusting the time profile of the laser inducing the electron emission, in order to compensate the prolongation of the bunch caused by the focusing apparatus to achieve the bunch duration of the order of few femtoseconds. In the simulation in Simion programme, the quadratic dependence of time delay on the transverse distance of electrons from the centre of the bunch when entering the lens was observed. Aside from the geometrical effects, significant impact on this delay has the variance in the energetic spectrum, which arises after passing the focusing lens. In this thesis, it is shown that it is possible to optimize the energetic and temporal profile by changing the dimensions of the lens and the applied voltage.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectfemtosekundové svazkycze
dc.subjectfotokatodacze
dc.subjectelektronové dělocze
dc.subjectkomprese svazkucze
dc.subjectfemtosecond beamseng
dc.subjectfotocathodeeng
dc.subjectelectron guneng
dc.subjectbeam compressioneng
dc.titleNávrh a optimalizace femtosekundového elektrostatického elektronového dělacze
dc.titleFemtosecond electrostatic electron gun design and optimizationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMyška Miroslav
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record