Show simple item record

Experimental and model description of diesel fuel injectors behaviourdc.contributor.advisorKlír Vojtěch
dc.contributor.authorDavid Blažek
dc.date.accessioned2022-08-31T22:52:33Z
dc.date.available2022-08-31T22:52:33Z
dc.date.issued2022-08-31
dc.identifierKOS-1068848402805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103697
dc.description.abstractTato práce se zabývá popisem provozního opotřebení vstřikovačů systému Common-Rail využívaných v současných vznětových motorech. Dále možnostmi využití měřicí vývojové stolice EFS, která je součástí vybavení laboratoře vstřikování CVUM ve VTP Roztoky, k hodnocení provozního opotřebení vstřikovačů. Rešeršní část pojednává o vzniku škodlivin ve vznětových motorech a vývoji emisních norem, které vedly k intenzivnímu vývoji a vzniku systému Common-Rail. Na to navazuje jeho popis zaměřující se na vstřikovače a jejich provozní opotřebení. V praktické části bylo provedeno měření na vývojové stolici EFS. Pro měření byly vybírány vstřikovače z vozidel, u kterých byla diagnostikována závada na vstřikovacím systému. Z výsledků měření byl vyhodnocen stav provozního opotřebení a jeho vliv na chování motoru. Na závěr došlo k porovnání naměřených hodnot z vývojové stolice EFS a servisních stolic, které jsou v servisní praxi využívány pro hodnocení stavu vstřikovačů.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the description of the operational wear of Common-Rail system injectors used in current diesel engines. Furthermore, the possible usage of the EFS measuring development bench, which is part of the equipment of the injection laboratory CVUM at VTP Roztoky, for assessing the operational wear of injectors is evaluated. The research part discusses the formation of pollutants in diesel engines and the development of emission standards that led to the intensive development and invention of the Common-Rail system. This is followed by its description focusing on the injectors and their operational wear. In the practical part, measurements were made on the EFS development bench. Injectors from vehicles that were diagnosed with a fault in the injection system were selected for measurement. The state of operational wear and its effect on the behaviour of the engine was evaluated from the measurement results. At the end, the results from the EFS development test bench and service test bench were compared. These benches are used in field practice to evaluate condition of injectors.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVstřikovačcze
dc.subjectměřicí stolicecze
dc.subjectprovozní opotřebenícze
dc.subjectCommon-Railcze
dc.subjectvznětový motorcze
dc.subjectInjectoreng
dc.subjecttest bencheng
dc.subjectoperational weareng
dc.subjectCommon-Raileng
dc.subjectdiesel engineeng
dc.titleExperimentální a modelové možnosti popisu vlastností vstřikovačů pro vznětové motorycze
dc.titleExperimental and model description of diesel fuel injectors behavioureng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBezvoda Josef
theses.degree.disciplineSpalovací motorycze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeDopravní a transportní technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record