Show simple item record

Composite structures of filigree slabsdc.contributor.advisorNovák Josef
dc.contributor.authorPetr Josefus
dc.date.accessioned2022-06-21T22:53:40Z
dc.date.available2022-06-21T22:53:40Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifierKOS-980435587805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102614
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou spřažených konstrukcí z filigránových desek a návrhem vybraných konstrukčních prvků. Na úvod práce jsou prefamonolitické konstrukce rozděleny a vybrané typy konstrukcí jsou podrobně popsány. Hlavní částí práce je souhrn aktuálních poznatků ke spřaženým konstrukcím z filigránových desek. V práci lze nalézt obecné informace, podstatu chování, zatížení či metodiku navrhování. V závěru práce jsou tři způsoby návrhu spřažených konstrukcích z filigránových desek, které jsou mezi sebou porovnány.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the topic of composite structures made of filigree boards and the design of selected structural elements. At the beginning of the thesis, prefamonolithic structures are divided and selected types of structures are described in detail. The main part of the thesis is a summary of current knowledge about composite structures made of filigree slabs. In the thesis you can find general information, the nature of behavior, strain or design methodology. At the end of the thesis are three drawings to design composite structures from filigree slabs, which are compared with each other.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFiligránové deskycze
dc.subjectspřaženécze
dc.subjectspolupůsobenícze
dc.subjectprefamonolitické konstrukcecze
dc.subjectprefabrikovaný díleccze
dc.subjectmonolitická částcze
dc.subjectprostorová výztužcze
dc.subjectpodélný smykcze
dc.subjectdočasné zatíženícze
dc.subjectFiligree slabseng
dc.subjectcompositeeng
dc.subjectinteractioneng
dc.subjectprefamonolithic structureseng
dc.subjectprefabricated parteng
dc.subjectmonolithic parteng
dc.subjectspatial reinforcementeng
dc.subjectlongitudinal sheareng
dc.subjecttemporary loadingeng
dc.titleSpřažené konstrukce z filigránových desekcze
dc.titleComposite structures of filigree slabseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBazgier Vojtěch
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record