Show simple item record

CT specification for radiotherapy treatment planningdc.contributor.advisorDvořák Pavel
dc.contributor.authorJakub Dlouhý
dc.date.accessioned2022-02-07T11:51:19Z
dc.date.available2022-02-07T11:51:19Z
dc.date.issued2022-02-02
dc.identifierKOS-878300385905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99634
dc.description.abstractProces plánování radioterapie začíná pořízením CT série pacienta – 3D modelu pro tvorbu ozařovacího plánu. Na plánovací CT sérii se definuje cílový objem pacienta a kritické orgány, voxely 3D modelu pak udávají informaci o materiálovém složení použitém pro výpočet dávkové distribuce. Každému voxelu je přiřazena hodnota, formou CT čísel nebo Hounsfieldových jednotek, udávající míru zeslabení záření v daném místě. Informace o složení tkáně, udávané v relativní elektronové hustotě a/nebo fyzikální hustotě, plánovací systém radioterapie získává z CT kalibrační křivky. Tato křivka je z CT získána pomocí dedikovaných fantomů s objekty o známém složení a může záviset na akvizičních parametrech použitého CT vyšetření. Bakalářská práce studuje vliv akvizičních parametrů CT na tvar CT kalibrační křivky a následný vliv na vypočtenou dávkovou distribuci v plánovacím systému. V rámci práce byla pořízena řada CT sérií densitního fantomu na několika CT přístrojích, včetně využití kovových materiálů simulujících implantáty. Pro vybrané klinicky relevantní algoritmy a radioterapeutické modality byly porovnány dávkové distribuce příslušné různým CT kalibračním křivkám.cze
dc.description.abstractRadiotherapy treatment planning process begins with acquisition of a patient CT series - 3D model to create a treatment plan. Planning CT series is used to define target volume as well as critical organs. Individual voxels then give information about material distribution used in calculation of dose distribution. Each voxel is assigned with value, CT number or Hounsfield unit, reflecting attenuation of ionizing radiation at given spot. Information about tissue composition is expressed by relative electron density and/or physical density and is obtained from CT calibration curve. The CT calibration curve is constructed using CT of dedicated phantoms with objects of known material composition and may depend on parameters of CT acquisition. This degree project studies impact of CT acquisition parameters on CT calibration curve and consequent effect on calculated dose distribution. The work is based on series of density phantom CT exams on several CT scanners including metalic materials simulating implants. For selected algorithms/radiotherapy modalities the resulting calculated dose distributions relevant to different CT calibration curves were compared.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPlánování radioterapiecze
dc.subjectvýpočetní tomografiecze
dc.subjectrelativní elektronová hustotacze
dc.subjectplánovací systémycze
dc.subjectkalibrační fantomycze
dc.subjectRadiotherapy planningeng
dc.subjectcomputed tomographyeng
dc.subjectrelative electron densityeng
dc.subjectcalibration phantomseng
dc.subjecttreatment planning systemseng
dc.titleSpecifikace CT pro plánování radioterapiecze
dc.titleCT specification for radiotherapy treatment planningeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMolenda Lukáš
theses.degree.disciplineDozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record