Show simple item record

Bridge girder made of fiber-reinforced polymer (FRP) and high-performance concrete (HPC)dc.contributor.advisorRyjáček Pavel
dc.contributor.authorLudvík Kolpaský
dc.date.accessioned2021-12-26T23:19:13Z
dc.date.available2021-12-26T23:19:13Z
dc.date.issued2021-12-27
dc.identifierKOS-548387210305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98894
dc.description.abstractCílem práce bylo vyvinout nový typ kompozitního nosníku pro mostní konstrukce. Navržený nosník je složen z korýtkového průřezu z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a betonové desky z vysokohodnotného betonu (HPC). Spřažení betonové desky je zajištěno pomocí perforované lišty. V experimentální části práce byly provedeny protlačovací zkoušky a zkouška kompozitního nosníku v ohybu o průřezu reálné velikosti. V numerické části byly pomocí dat z experimentu vytvořeny a validovány numerické MKP modely. Pro modelaci FRP byl použit materiálový model betonu s rozetřenou výztuží, který respektoval množství a směr vláken v kompozitu. Na základě výsledků experimentů a modelů bylo popsáno chování perforované lišty a nosníku v ohybu. V rámci práce byl vyvinut kompozitní nosník s vysokou odolností a trvanlivostí pro lávku o rozpětí 12 m.cze
dc.description.abstractThe goal of the thesis was to develop a new type of composite beam for bridge structures. The designed beam is made of a trough cross-section of fibre-reinforced polymer (FRP) and a concrete slab of high-performance concrete (HPC). Perfobond-rib shear connectors ensure the composite action of the concrete slab. In the experimental part of the thesis, push out tests and a test of a composite beam in bending with a real-size cross-section was performed. In the numerical part, numerical FEM models were created and validated using experimental data. A material model of concrete with smeared reinforcement was used for FRP modelling, which respected the amount and direction of fibres in the composite. Based on the results of experiments and models, the behaviour of the perfobond-rib shear connector and the beam was described. In this thesis, a composite beam with high resistance and durability was developed for a footbridge with a span of 12 m.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvlákny vyztužený polymercze
dc.subjectvysokohodnotný betoncze
dc.subjectkompozitnícze
dc.subjectnosníkcze
dc.subjectperforovaná lištacze
dc.subjectfibre-reinforced polymereng
dc.subjecthigh-performance concreteeng
dc.subjectcompositeeng
dc.subjectbeameng
dc.subjectperfobond-rib shear connectoreng
dc.titleMostní nosník z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a vysokohodnotného betonu (HPC)cze
dc.titleBridge girder made of fiber-reinforced polymer (FRP) and high-performance concrete (HPC)eng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeŠejnoha Michal
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record