Show simple item record

THE RELATIONSHIP BETWEEN ART AND URBAN ENVIRONMENTdc.contributor.advisorFialová Irena
dc.contributor.authorPetra Vlachynská
dc.date.accessioned2021-11-04T19:08:21Z
dc.date.available2021-11-04T19:08:21Z
dc.date.issued2021-05-29
dc.identifierKOS-1237255644405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98358
dc.description.abstractTématem této disertační práce jsou trvale instalovaná umělecká díla ve veřejném prostoru. Práce je postavena na předpokladu, že sochy, objekty a instalace jsou prostorovými prvky začleněnými do urbánního prostředí. Představují akupunkturní detail, který může významně dotvářet obraz města, přispívat k jeho čitelnosti a identitě. Pokud chceme porozumět dílu ve veřejném prostoru, je nezbytné do svých úvah zahrnout jeho kontext, uvažovat o něm jako o celku díla a místa a zkoumat jej na základě jak uměleckých, tak urbanistických kategorií.Práce se soustředí na trvalá umělecká díla, jejichž vznik byl iniciován a která byla instalována do veřejného prostoru Prahy oficiální cestou mezi lety 1989–2019. Hlavním znakem těchto tří dekád je absence strategické podpory a kulturní politiky na úrovni města ve vztahu k umění ve veřejném prostoru. Proces vzniku každého díla je jedinečný a závislý výhradně na kompetencích a odbornosti zapojených aktérů. Kvalita procesu a motivace aktérů ovlivňují konečnou podobu díla a jeho umístění. Cílem této práce je vytvořit ucelený obraz trvalého umění ve veřejném prostoru, které vzniklo v Praze ve sledovaném období. Na základě shromážděných dat popisuji základní tendence v produkci a distribuci na území Prahy a hledám vztahy mezi formou a významem uměleckých děl a charakterem lokalit, jejichž prostředí dotváří.cze
dc.description.abstractThe topic of this dissertation is permanent art in public space. The work is based on the assumption that sculptures, objects and installations are spatial elements integrated into the urban environment. They represent an acupunctural detail that can significantly complete the image of the city, contribute to its legibility and identity. For the analysis and evaluation of art in public space, it is necessary to reflect its context and examine it on the basis of both artistic and urban categories.The work focuses on permanent works of art initiated and installed in the public space of Prague officially between the years 1989 and 2019. The main feature of these three decades is the absence of strategic support and cultural policy of the capital in relation to art in public space. The process of creation of each art work depends exclusively on the competencies and expertise of the actors involved. The aim of this work is to create a comprehensive scene of permanent art in public space, which originated in Prague in the period under study. Based on the collected data, it describes the basic tendencies in production and distribution in the territory of Prague and looks for relationships between the form and meaning of art works and the character of the localities whose environment they completeeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUmění ve veřejném prostorucze
dc.subjectsochacze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjecturbánní prostředícze
dc.subjectlokalita místně specifické uměnícze
dc.subjectArt in public spaceeng
dc.subjectsculptureeng
dc.subjectPragueeng
dc.subjectpublic spaceeng
dc.subjecturban environmenteng
dc.subjectlocalityeng
dc.subjectsite specific arteng
dc.titleVztah umění a urbánního prostředícze
dc.titleTHE RELATIONSHIP BETWEEN ART AND URBAN ENVIRONMENTeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeKratochvíl Petr
theses.degree.grantorústav urbanismucze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record