Show simple item record

Life assessment of welded joints of martensitic HP pipelines under condition of creep damagedc.contributor.advisorJanovec Jiří
dc.contributor.authorMichal Junek
dc.date.accessioned2021-10-11T09:19:10Z
dc.date.available2021-10-11T09:19:10Z
dc.date.issued2021-10-06
dc.identifierKOS-598882424605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97823
dc.description.abstractPři posuzování životnosti energetických zařízení jsou kontrolovány nejexponovanější místa, kterými jsou v případě vysokotlakých parovodů např. svarové spoje, ohyby a tvarovky. Disertační práce se zabývá hodnocením životnosti parovodních systémů z hlediska výzkumu mikrostrukturní degradace a degradace mechanických vlastností orbitálních svarových spojů do úzkého úkosu 9% Cr martenzitických ocelí P91 a P92. Orbitální svařování do úzkého úkosu je nově využívanou technologií v oblasti svařování nejen VT parovodů energetických celků. Jedná se o vysoce produktivní a efektivní metodu svařování, která vede ke zvýšení produktivity, kvality a opakovatelnosti procesu svařování. Tato metoda nahrazuje původní metodu ručního svařování obalenou elektrodou do klasického úkosu. Degradovaných stavů svarových spojů bylo dosaženo izotermickým laboratorním žíháním bez napětí při 650, 675 a 700 °C po dobu až 30 000 h a pomocí creepových zkoušek při 600 a 650 °C. Mikrostrukturní degradace jednotlivých oblastí svarů (ZM, TOO, SK) byla popsána pomocí různých experimentálních metod (LM, SEM, TEM, EDS). Pro hodnocení degradace mechanických vlastností bylo využito měření tvrdosti, zkoušek rázem v ohybu a zkoušky tahem klasických a miniaturizovaných těles. Disertační práce popisuje vliv technologie orbitálního svařování na změny mikrostrukturních, mechanických a creepových vlastností v průběhu degradace. Na základě získaných výsledků je pak usuzováno na možnosti prodloužení projektované životnosti vysoko parametrických bloků elektráren.cze
dc.description.abstractWhen assessing the service life of power plants, the most exposed places are inspected, which in the case of high-pressure steam pipelines are welds and bends. This thesis deals with the evaluation of the residual service life of high-pressure steam pipeline systems from the point of view of the description of the degradation of the microstructure and mechanical properties of orbital welded joints into a narrow bevel of 9% Cr creep resistant steels P91 and P92. Degraded states of welds were achieved by isothermal laboratory annealing without stress at 650, 675 and 700 °C for up to 30,000 h and by creep tests at 600 and 650 °C. Microstructural degradation of individual regions of welds was described by various experimental methods (light microscopy, transmission and scanning electron microscopy with EDS). Hardness measurements, impact tests and tensile tests of classic and miniaturized specimens were used to evaluate the degradation of mechanical properties. The thesis describes the influence of orbital welding technology on changes in microstructural, mechanical and creep properties during degradation. Based on the obtained results is considered for individual possibilities of extending the designed service life.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMartenzitické žáropevné ocelicze
dc.subjectP91cze
dc.subjectP92cze
dc.subjectsvarový spojcze
dc.subjectLavesova fázecze
dc.subjectcreepcze
dc.subjectstrukturní stabilitacze
dc.subjectživotnostcze
dc.subjectMartensitic creep resistant steelseng
dc.subjectP91eng
dc.subjectP92eng
dc.subjectweldseng
dc.subjectLaves phaseeng
dc.subjectcreepeng
dc.subjectStructural stabilityeng
dc.subjectlive assessmenteng
dc.titlePosuzování životnosti svarových spojů VT parovodů z martenzitických ocelí v podmínkách creepového poškozovánícze
dc.titleLife assessment of welded joints of martensitic HP pipelines under condition of creep damageeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeHaušild Petr
theses.degree.disciplineMateriálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav materiálového inženýrstvícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record