Show simple item record

Remediation Methods of Moisture-Related Failures of Concrete Structures in Buildings Using Crystalline Materialsdc.contributor.advisorPazderka Jiří
dc.contributor.authorHana Žáková
dc.date.accessioned2021-10-09T22:19:11Z
dc.date.available2021-10-09T22:19:11Z
dc.date.issued2021-10-10
dc.identifierKOS-923513939605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97803
dc.description.abstractZajištění odpovídající kvality vnitřního prostředí v suterénních prostorách budov je nedílnou součástí celkových požadavků kladených na dnešní stavby. Pronikání vody do interiéru spodní stavby v důsledku trhlin v železobetonových konstrukcích je jedním z nejčastějších problémů při použití základové vany z vodonepropustného betonu. Trhliny v konstrukci vodonepropustné základové vany vznikají zejména v důsledku sedání budovy a částečně též při smršťování betonu během tvrdnutí. Typická kritická místa, kde vznikají poruchy (dilatační spáry, technologické spáry, prostupy TZB), jsou obvykle preventivně chráněna pomocí přídavných prvků (těsnící pásky, bentonitové pásky apod.). Trhliny v konstrukci základové vany však téměř vždy vzniknou i mimo výše uvedená kritická místa a není je možné předem přesně predikovat. Z tohoto pohledu je velkou výhodou možnost posílení autogenního hojení betonu, které může za určitých podmínek (v závislosti na šířce trhlin a dalších parametrech) tento negativní jev z větší části eliminovat. Jednou z cest k posílení autogenního hojení betonu je použití krystalizačních materiálů, které jsou dnes běžně používány ve stavební praxi. Krystalizační přísady do betonu jsou těžištěm výzkumu popsaného v této disertační práci. Vedle toho se v současnosti také ve světě postupně rozvíjí výzkum spojený s možností použití mikroorganismů pro posílení autogenního hojení betonu. Tato problematika se v současné době nachází spíše v experimentální rovině a tato disertační práce se tímto tématem zabývá pouze okrajově, především z hlediska komparace vlivu krystalizačních přísad a mikroorganismů na posílení autogenního hojení betonu. Hlavním cílem disertační práce bylo zjistit vliv krystalizačních přísad na posílení autogenního hojení betonu v místech trhlin a zároveň popsat vhodné okrajové podmínky, při kterých je zacelování trhlin nejúčinnější. Cílem disertační práce bylo zároveň zjistit i vliv krystalizačních přísad na autogenní hojení betonu v delším časovém horizontu.cze
dc.description.abstractFor newly created buildings it is necessary to ensure the adequate indoor environment inside their underground floors. One of the most common problems in concrete waterproof substructure is penetration of water into the interior of the substructure due to cracks. Structural cracks in the waterproof substructure occur mainly due to the settlement of the building. The cracks partly occur due to the shrinkage of the concrete as well. Typical places where the cracks occur (e.g. technological joints, expansion joints, HVAC penetrations, etc.) are usually protected by additional elements. However, cracks in the concrete substructure almost always occur even out of the above-mentioned typical places which cannot be accurately predicted in advance. From this point of view, the great advantage could be the possibility of improving of the autogenous healing (depending on crack width and other parameters). This could eliminate negative consequence of the crack creation. There are some ways how the autogenous healing can be supported. One way is using of crystalline admixtures, which are commonly used in practice. Research, which is described in this Ph.D. thesis is mainly focused on using of crystalline admixtures. However, the possibility of using microorganisms to enhance the autogenous healing of concrete is currently solved problem around the world but this issue is more on an experimental level. This Ph.D. thesis is focused on this topic (microorganisms) only marginally, the aim in this case was to compare the effect of crystalline admixtures and microorganisms on enhancing the autogenous healing of concrete. The main aim of the Ph.D. thesis was to determine the effect of crystalline admixtures on enhancing the autogenous healing of concrete and at the same time to describe suitable boundary conditions under which crack healing is most effective. The aim of the Ph.D. thesis was also to determine the long-term effect of crystalline admixtures on the autogenous healing of concrete.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAutogenní hojení betonucze
dc.subjectKrystalizační přísadacze
dc.subjectKonstrukce spodní stavby budovcze
dc.subjectBetoncze
dc.subjectTextilií vyztužený betoncze
dc.subjectAutogenous healing of concreteeng
dc.subjectCrystalline admixtureeng
dc.subjectBuilding substructureeng
dc.subjectConcreteeng
dc.subjectTextile reinforced concreteeng
dc.titleMetody sanace vlhkostních poruch betonových konstrukcí budov s využitím krystalických materiálůcze
dc.titleRemediation Methods of Moisture-Related Failures of Concrete Structures in Buildings Using Crystalline Materialseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeDohnálek Jiří
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record