Show simple item record

Construction of anthropomorphic phantom using 3D printing and its use for optimization of CT exam protocols in obese patientsdc.contributor.advisorSúkupová Lucie
dc.contributor.authorZdenka Balogová
dc.date.accessioned2021-09-15T07:51:23Z
dc.date.available2021-09-15T07:51:23Z
dc.date.issued2021-09-10
dc.identifierKOS-981626725605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97540
dc.description.abstractObezita ovplyvňuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých smeroch a jedným z nich je aj rádiodiagnostika. CT vyšetrenia bariatrických pacientov sú častejšie ako v minulosti a nadpriemerná hmotnosť týchto pacientov má vplyv na priebeh aj výsledok CT vyšetrenia. CT obrazy majú horšiu kvalitu a môžu obsahovať artefakty, ktoré sa u referenčných pacientov nevyskytujú. Práca sa zaoberá optimalizáciou vyšetrovacích CT protokolov u obéznych pacientov. Dostupné CT protokoly sú hodnotené a porovnávané z hľadiska kvality obrazu, dávky pacientovi, času skenovania a na základe výsledkov je vybraný najvhodnejší protokol pre dva CT prístroje výrobcu Siemens. Na optimalizáciu bol použitý antropomorfný fantóm brušnej dutiny s rozširujúcim prstencom simulujúcim tuk. Antropomorfný fantóm bol zostrojený pomocou 3D tlače na základe CT dát reálnych pacientov. Všetky orgány a tkanivá boli vyrobené z tkanivovo - ekvivalentných materiálov, ktoré svojím zoslabením vhodne simulujú dané orgány.cze
dc.description.abstractObesity affects health care in several ways and one of them is radiodiagnostics. CT examinations of bariatric patients are now more frequent than in the past, and weight of these patients affects the whole CT examination. These CT images have worse quality and may contain artifacts that do not occur in reference patients. The thesis deals with the optimization of CT exam protocols in obese patients. The available CT protocols are evaluated and compared in terms of image quality, patient dose, scan time. The most suitable protocol for obese patients is selected based on the results of optimization for two CT devices manufactured by Siemens. An anthropomorphic phantom of the abdominal cavity with an expanding ring simulating fat was used for optimization. The anthropomorphic phantom was constructed based on CT data from real patients using 3D printing. All organs and tissues were made of tissue - equivalent materials which simulate real organs according to their attenuation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectantropomorfný fantómcze
dc.subjectCT artefaktycze
dc.subjectobezitacze
dc.subjectoptimalizácia CTcze
dc.subjecttkanivovo - ekvivalentné materiálycze
dc.subjectvyšetrovacie CT protokolycze
dc.subjectanthropomorphic phantomeng
dc.subjectCT artifactseng
dc.subjectCT exam protocolseng
dc.subjectobesityeng
dc.subjectoptimization of CTeng
dc.subjecttissue - equivalent materialseng
dc.titleVýroba antropomorfního fantomu pomocí 3D tisku a jeho využití při optimalizaci vyšetřovacích CT protokolů u obézních pacientůcze
dc.titleConstruction of anthropomorphic phantom using 3D printing and its use for optimization of CT exam protocols in obese patientseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBorovičková Simona
theses.degree.disciplineRadiologická fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record