Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 50

  • Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic 

   Autor: Hrabovský Jakub; Vedoucí práce: Otáhal Břetislav; Oponent práce: Veselský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Úvod: Radioterapeutická léčba nádorů plic vyžaduje specifický přístup z důvodu jejich pohybu během respirace a tudíž zvýšenému riziku ozáření okolní zdravé tkáně. Systém CyberKnife dokáže tento problém minimalizovat díky ...
  • Simulace odezvy detektoru při radionuklidové kontaminaci atmosféry po havárii jaderné elektrárny 

   Autor: Vágner Petr; Vedoucí práce: Urban Tomáš; Oponent práce: Šolc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   V práci jsou stručně popsány nejvýznamnější jaderné havárie, zejména nehody elektráren v Černobylu a ve Fukušimě, spolu s inventářem radionuklidů uniklých následkem těchto nehod do životního prostředí. V návaznosti na to ...
  • Diagnostika laserem urychlených protonů s využitím radiochromických filmů 

   Autor: Odložilík Boris; Vedoucí práce: Giuffrida Lorenzo; Oponent práce: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Urychlování iontů s využitím laseru je, díky svým možným aplikacím v mnoha oborech (produkce izotopů, radioterapie, radiografie, atd.), v současné době důležitou a perspektivní oblastí vědeckého výzkumu. V rámci snahy ...
  • Měření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejich směsném poli pomocí jednorázových odběrů na filtr 

   Autor: Pisarčík Ondrej; Vedoucí práce: Jílek Karel; Oponent práce: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Objemové aktivity produktov premeny radónu a torónu vo vzduchu sa stanovujú pomocou metódy jednorazových odberov na filter. Pre meranie aktivity na filtri bola použitá polovodičová alfa spektrometria a scintilačná gama ...
  • Odezva neurálních kmenových buněk na ionizující záření 

   Autor: Cupal Lukáš; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Andrlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Diplomová práce se zaměřuje na odezvu neurálních kmenových buněk (NSC) na ionizující záření. Tyto buňky, nacházející se hlavně v mozku v subventrikulární zóně a v subgranulární zóně hipokampu, se vyznačují různým fenotypem ...
  • Analýza chyb při měření rychlosti a průtoku krve pomocí magnetické rezonance: Vliv parametrů měřící sekvence, technických limitů skeneru, fyziologie a charakteru proudění. 

   Autor: Galabov Radek; Vedoucí práce: Tintěra Jaroslav; Oponent práce: Chabiniok Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Za tímto účelem bylo provedeno několik měření in vitro na plastovém průtokovém fantomu s možností nastavit různou hodnotu konstantní rychlosti proudění. Kromě toho bylo měněno prostorové rozlišení. Měření byla provedena ...
  • Návrh a ověření metodiky pro kalibraci neinvazivních měřičů napětí na rentgence v dozimetrické laboratoři SÚRO 

   Autor: Dudáš Denis; Vedoucí práce: Judas Libor; Oponent práce: Sochor Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou metodiky na kalibraci neinvazivních měřičů napětí na rentgence. Takzvané kVp metry jsou poměrně důležitou součástí dnešní radiologické fyziky (v oblasti radiodiagnostiky). Je tedy ...
  • Stanovení koncentrací přírodních radionuklidů přenosným gama spektrometrem 

   Autor: Svoboda Tomáš; Vedoucí práce: Thinová Lenka; Oponent práce: Černý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Spektrometrie záření gama poskytuje dobrou možnost monitorování oblastí kontaminovaných radionuklidy. Pokud však je narušená radioaktivní rovnováha, může být ovlivněna správnost výsledků. Byly diskutovány možnosti měření ...
  • Vliv dávkového příkonu na vedlejší účinky stereotaktické radiochirurgie Leksellovým gama nožem 

   Autor: David Miroslav; Vedoucí práce: Davídková Marie; Oponent práce: Falková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Cílem práce je určení vlivu dávkového příkonu na terapeutický účinek ozařování na Leksellově gama noži. Ozařování lidské tkáně in vivo bylo simulováno pomocí studia chování buněčných kultur in vitro. Jako parametr odezvy ...
  • Rozdíly v radiačním poškození restrikčních endonukleáz HindIII a PvuII způsobené fotonovým a protonovým zářením 

   Autor: Lužová Martina; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Peterková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-08)
   Předmětem studia této práce je vliv ionizujícího záření na aktivitu enzymů PvuII a HindIII. Tyto dva enzymy patří mezi restrikční endonukleázy typu II, které rozpoznávají na DNA specifické palindromické sekvence, v nichž ...
  • Zrychlení scintilačního dosvitu v monokrystalických Y_3Al_5O_12:Ce scintilátorech pomocí kodopování 

   Autor: Páterek Juraj; Vedoucí práce: Nikl Martin; Oponent práce: Martinčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práca je zameraná na problematiku zrýchlenia scintilačného dosvitu monokryštalického scintilátoru YAG:Ce pomocou kodopovania. Princíp tejto metódy je založený na prenose energie z luminiscenčného centra Ce3+ na kodopant. ...
  • Simulace šíření radionuklidů z vybraných lokalit pro trvalé podzemní úložiště radioaktivního odpadu v České republice 

   Autor: Možnar Radim; Vedoucí práce: Vrba Tomáš; Oponent práce: Kuča Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-08)
   Hlavní téma této práce je popis a verifikace nového programu určeného k přípravě demografických dat pro systém HAVAR. HAVAR je expertní systém pro modelování úniků radionuklidů do atmosféry a hodnocení jejich radiologických ...
  • Studium pokročilých metod kontinuálního monitorování objemové aktivity radonu ve vodě 

   Autor: Vyletělová Petra; Vedoucí práce: Froňka Aleš; Oponent práce: Otáhal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Kontinuální monitorování radonu ve vodě lze využít například při radonové diagnostice nebo při studiu hydrogeologických procesů. Výsledkem kontinuálního monitoringu je časová řada objemové aktivity radonu, která reflektuje ...
  • Kalibrace Straw detektoru pro studium DVCS procesu na experimentu COMPASS 

   Autor: Jurášková Karolína; Vedoucí práce: Augsten Kamil; Oponent práce: Zálešák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   COMPASS je terčíkový experiment, který používá urychlené protony z SPS urychlovače v CERNu k produkci mionového, pionového a elektronového svazku. Fyzikální program COMPASSu je zameren na výzkum struktury hadronu a hadronovou ...
  • Analýza a modelování časových řad objemové aktivity radonu 

   Autor: Stránský Vojtěch; Vedoucí práce: Thinová Lenka; Oponent práce: Smetanová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Časový vývoj objemové aktivity radonu v jeskyních lze dát do souvislosti s dalšími měřenými meteorologickými parametry. Tato práce se zabývá analýzou a modelováním časových řad objemové aktivity radonu, které byly změřeny ...
  • Formace mikrojader v ozářených buněčných kulturách 

   Autor: Kaczor Stanislav; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Horová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Jeden z cílů této práce je detailně popsat mechanismy poškození jaderné DNA z hlediska radiační fyziky a chemie, spolu s mechanismem vzniku mikrojader v lidských buňkách. Dále uvést přehled experimentálních studií, které ...
  • Kalibrace CZT detektoru pro potřeby bezpilotní havarijní dozimetrie 

   Autor: Selivanova Anna; Vedoucí práce: Vrba Tomáš; Oponent práce: Šolc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce se zabývá simulacemi Monte Carlo pro havarijní bezpilotní dozimetrii. Pomocí kódu MCNP 6.1 byly uskutečněny účinnostní kalibrace koplanárnícho CdZnTe detektoru. Byly uvažovány geometrie ztraceného zdroje o malých ...
  • Dozimetrie a stanovení dávek pacientů v pediatrické radiologii 

   Autor: Chytrá Kateřina; Vedoucí práce: Novák Leoš; Oponent práce: Súkupová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   V prvé části jsou rozebrány postupy stanovení dávek v rentgenové diagnostice a analyzovány údaje o skiagrafických vyšetřeních dětí ze dvou zdravotnických zařízení. Podrobně je zde popsána metoda výpočtu diagnostických ...
  • Použití radioaktivního uhlíku C-9 v radioterapii 

   Autor: Šlegl Jakub; Vedoucí práce: Ploc Ondřej; Oponent práce: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   C-9 je považován za možnou alternativu k hadronové terapii C-12. V současné době zkoumaná potenciální výhoda této metody spočívá v beta-rozpadu iontu C-9 s následnou emisí dvou alpha-částic a jednoho protonu s dosahy ...
  • Využití range-shifteru v protonové radioterapii 

   Autor: Štika Jan; Vedoucí práce: Urban Tomáš; Oponent práce: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   Energetická modulace svazku umístěná za cyklotronem umožňuje měnit energii primárního svazku od cca 230 MeV do cca 110 MeV. V případě, že je alespoň část cílového objemu v měkké tkáni uložena v hloubce menší než 9 cm (dosah ...