• Analýza a modelování časových řad objemové aktivity radonu 

   Autor: Stránský Vojtěch; Vedoucí práce: Thinová Lenka; Oponent práce: Smetanová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Časový vývoj objemové aktivity radonu v jeskyních lze dát do souvislosti s dalšími měřenými meteorologickými parametry. Tato práce se zabývá analýzou a modelováním časových řad objemové aktivity radonu, které byly změřeny ...
  • Analýza chyb při měření rychlosti a průtoku krve pomocí magnetické rezonance: Vliv parametrů měřící sekvence, technických limitů skeneru, fyziologie a charakteru proudění. 

   Autor: Galabov Radek; Vedoucí práce: Tintěra Jaroslav; Oponent práce: Chabiniok Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Za tímto účelem bylo provedeno několik měření in vitro na plastovém průtokovém fantomu s možností nastavit různou hodnotu konstantní rychlosti proudění. Kromě toho bylo měněno prostorové rozlišení. Měření byla provedena ...
  • Analýza časových řad koncentrací radonu a dalších parametrů naměřených v Mladečské jeskyni 

   Autor: Ježková Tereza; Vedoucí práce: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-13)
  • Diagnostika laserem urychlených protonů s využitím radiochromických filmů 

   Autor: Odložilík Boris; Vedoucí práce: Giuffrida Lorenzo; Oponent práce: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Urychlování iontů s využitím laseru je, díky svým možným aplikacím v mnoha oborech (produkce izotopů, radioterapie, radiografie, atd.), v současné době důležitou a perspektivní oblastí vědeckého výzkumu. V rámci snahy ...
  • Dlouhodobé sledování radionuklidů v ovzduší 

   Autor: Hýža Miroslav; Vedoucí práce: Rulík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Dozimetrie a mikrodozimetrie ve svazcích těžkých nabitých částic 

   Autor: Tichý Pavel; Vedoucí práce: Ambrožová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dozimetrie a stanovení dávek pacientů v pediatrické radiologii 

   Autor: Chytrá Kateřina; Vedoucí práce: Novák Leoš; Oponent práce: Súkupová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   V prvé části jsou rozebrány postupy stanovení dávek v rentgenové diagnostice a analyzovány údaje o skiagrafických vyšetřeních dětí ze dvou zdravotnických zařízení. Podrobně je zde popsána metoda výpočtu diagnostických ...
  • Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic 

   Autor: Hrabovský Jakub; Vedoucí práce: Otáhal Břetislav; Oponent práce: Veselský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Úvod: Radioterapeutická léčba nádorů plic vyžaduje specifický přístup z důvodu jejich pohybu během respirace a tudíž zvýšenému riziku ozáření okolní zdravé tkáně. Systém CyberKnife dokáže tento problém minimalizovat díky ...
  • Fluorescenční detektor Pierra Augera Analýza relativních kalibračních dat 

   Autor: Tománková Lenka; Vedoucí práce: Boháčová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Formace mikrojader v ozářených buněčných kulturách 

   Autor: Kaczor Stanislav; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Horová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Jeden z cílů této práce je detailně popsat mechanismy poškození jaderné DNA z hlediska radiační fyziky a chemie, spolu s mechanismem vzniku mikrojader v lidských buňkách. Dále uvést přehled experimentálních studií, které ...
  • In vivo dozimetrie v brachyterapii 

   Autor: Novák Václav; Vedoucí práce: Přidal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • In-vivo dozimetrie elektronových svazků na základě polovodičové diody a radiochromického filmu 

   Autor: Babor Josef; Vedoucí práce: Konček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kalibrace CZT detektoru pro potřeby bezpilotní havarijní dozimetrie 

   Autor: Selivanova Anna; Vedoucí práce: Vrba Tomáš; Oponent práce: Šolc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce se zabývá simulacemi Monte Carlo pro havarijní bezpilotní dozimetrii. Pomocí kódu MCNP 6.1 byly uskutečněny účinnostní kalibrace koplanárnícho CdZnTe detektoru. Byly uvažovány geometrie ztraceného zdroje o malých ...
  • Kalibrace Straw detektoru pro studium DVCS procesu na experimentu COMPASS 

   Autor: Jurášková Karolína; Vedoucí práce: Augsten Kamil; Oponent práce: Zálešák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   COMPASS je terčíkový experiment, který používá urychlené protony z SPS urychlovače v CERNu k produkci mionového, pionového a elektronového svazku. Fyzikální program COMPASSu je zameren na výzkum struktury hadronu a hadronovou ...
  • Korekce na pravé koincidence záření gama pro HPGe detektory 

   Autor: Fantínová Karin; Vedoucí práce: Trnková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření kvality uhlí pomocí zpětného rozptylu brzdného záření a rentgenfluorescenční analýzy 

   Autor: Burianová Ludmila; Vedoucí práce: Čechák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejich směsném poli pomocí jednorázových odběrů na filtr 

   Autor: Pisarčík Ondrej; Vedoucí práce: Jílek Karel; Oponent práce: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Objemové aktivity produktov premeny radónu a torónu vo vzduchu sa stanovujú pomocou metódy jednorazových odberov na filter. Pre meranie aktivity na filtri bola použitá polovodičová alfa spektrometria a scintilačná gama ...
  • Modelování procesu tvorby a rekonstrukce SPECT obrazu 

   Autor: Novotná Šárka; Vedoucí práce: Ptáček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Monitor svazku těžkých nabitých částic a přenosný, tkáňově ekvivalentní submikrodozimetr 

   Autor: Novotný Pavel; Vedoucí práce: Linhart Vladimír; Oponent práce: Nikl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   Tato práce se zabývá vývojem zařízení pro měření prostorového profilu svazku těžkých nabitých částic. Experimentálně byla ověřena funkčnost zobrazovacího systému, využívajícího tenký scintilátor monitorovaný pomocí CCD ...
  • Návrh a ověření metodiky pro kalibraci neinvazivních měřičů napětí na rentgence v dozimetrické laboratoři SÚRO 

   Autor: Dudáš Denis; Vedoucí práce: Judas Libor; Oponent práce: Sochor Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou metodiky na kalibraci neinvazivních měřičů napětí na rentgence. Takzvané kVp metry jsou poměrně důležitou součástí dnešní radiologické fyziky (v oblasti radiodiagnostiky). Je tedy ...