Now showing items 1-20 of 69

  • Analýza a modelování časových řad objemové aktivity radonu 

   Author: Stránský Vojtěch; Supervisor: Thinová Lenka; Opponent: Smetanová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Časový vývoj objemové aktivity radonu v jeskyních lze dát do souvislosti s dalšími měřenými meteorologickými parametry. Tato práce se zabývá analýzou a modelováním časových řad objemové aktivity radonu, které byly změřeny ...
  • Analýza chyb při měření rychlosti a průtoku krve pomocí magnetické rezonance: Vliv parametrů měřící sekvence, technických limitů skeneru, fyziologie a charakteru proudění. 

   Author: Galabov Radek; Supervisor: Tintěra Jaroslav; Opponent: Chabiniok Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Za tímto účelem bylo provedeno několik měření in vitro na plastovém průtokovém fantomu s možností nastavit různou hodnotu konstantní rychlosti proudění. Kromě toho bylo měněno prostorové rozlišení. Měření byla provedena ...
  • Analýza časových řad koncentrací radonu a dalších parametrů naměřených v Mladečské jeskyni 

   Author: Ježková Tereza; Supervisor: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-13)
  • Diagnostika laserem urychlených protonů s využitím radiochromických filmů 

   Author: Odložilík Boris; Supervisor: Giuffrida Lorenzo; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Urychlování iontů s využitím laseru je, díky svým možným aplikacím v mnoha oborech (produkce izotopů, radioterapie, radiografie, atd.), v současné době důležitou a perspektivní oblastí vědeckého výzkumu. V rámci snahy ...
  • Dlouhodobé sledování radionuklidů v ovzduší 

   Author: Hýža Miroslav; Supervisor: Rulík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Dozimetrie a mikrodozimetrie ve svazcích těžkých nabitých částic 

   Author: Tichý Pavel; Supervisor: Ambrožová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dozimetrie a stanovení dávek pacientů v pediatrické radiologii 

   Author: Chytrá Kateřina; Supervisor: Novák Leoš; Opponent: Súkupová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   V prvé části jsou rozebrány postupy stanovení dávek v rentgenové diagnostice a analyzovány údaje o skiagrafických vyšetřeních dětí ze dvou zdravotnických zařízení. Podrobně je zde popsána metoda výpočtu diagnostických ...
  • Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic 

   Author: Hrabovský Jakub; Supervisor: Otáhal Břetislav; Opponent: Veselský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Úvod: Radioterapeutická léčba nádorů plic vyžaduje specifický přístup z důvodu jejich pohybu během respirace a tudíž zvýšenému riziku ozáření okolní zdravé tkáně. Systém CyberKnife dokáže tento problém minimalizovat díky ...
  • Fluorescenční detektor Pierra Augera Analýza relativních kalibračních dat 

   Author: Tománková Lenka; Supervisor: Boháčová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Formace mikrojader v ozářených buněčných kulturách 

   Author: Kaczor Stanislav; Supervisor: Michaelidesová Anna; Opponent: Horová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Jeden z cílů této práce je detailně popsat mechanismy poškození jaderné DNA z hlediska radiační fyziky a chemie, spolu s mechanismem vzniku mikrojader v lidských buňkách. Dále uvést přehled experimentálních studií, které ...
  • In vivo dozimetrie v brachyterapii 

   Author: Novák Václav; Supervisor: Přidal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • In-vivo dozimetrie elektronových svazků na základě polovodičové diody a radiochromického filmu 

   Author: Babor Josef; Supervisor: Konček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Indukce apoptózy v buňkách meduloblastomu při ozařování v klinických podmínkách na Leksellově gama noži Perfexion 

   Author: Markéta Hurychová; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Falk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Radiobiologii lze využít k získávání nových poznatků pro léčbu nádorových onemocnění. V této práci jsou k tomuto účelu použity nádorové kmenové buňky DAOY meduloblastomu. Je zde představena radioterapie, radiochirurgie a ...
  • Kalibrace CZT detektoru pro potřeby bezpilotní havarijní dozimetrie 

   Author: Selivanova Anna; Supervisor: Vrba Tomáš; Opponent: Šolc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce se zabývá simulacemi Monte Carlo pro havarijní bezpilotní dozimetrii. Pomocí kódu MCNP 6.1 byly uskutečněny účinnostní kalibrace koplanárnícho CdZnTe detektoru. Byly uvažovány geometrie ztraceného zdroje o malých ...
  • Kalibrace Straw detektoru pro studium DVCS procesu na experimentu COMPASS 

   Author: Jurášková Karolína; Supervisor: Augsten Kamil; Opponent: Zálešák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   COMPASS je terčíkový experiment, který používá urychlené protony z SPS urychlovače v CERNu k produkci mionového, pionového a elektronového svazku. Fyzikální program COMPASSu je zameren na výzkum struktury hadronu a hadronovou ...
  • Korekce na pravé koincidence záření gama pro HPGe detektory 

   Author: Fantínová Karin; Supervisor: Trnková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Korelace výskytu radiačních nekróz mozku s dozimetrickými vlastnostmi ozařovacích plánů pro úzký skenovaný protonový svazek 

   Author: Kateřina Poráková; Supervisor: Vilimovský Jan; Opponent: Trnka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   U nádorů ozařovaných protonovou radioterapií může docházet k neplánovanému zvýšení biologické dávky z důvodu rostoucího lineárního přenosu energie ($LET$) na distálním spádu Braggova píku. Navzdory tomu je při plánování ...
  • Měření kvality uhlí pomocí zpětného rozptylu brzdného záření a rentgenfluorescenční analýzy 

   Author: Burianová Ludmila; Supervisor: Čechák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejich směsném poli pomocí jednorázových odběrů na filtr 

   Author: Pisarčík Ondrej; Supervisor: Jílek Karel; Opponent: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Objemové aktivity produktov premeny radónu a torónu vo vzduchu sa stanovujú pomocou metódy jednorazových odberov na filter. Pre meranie aktivity na filtri bola použitá polovodičová alfa spektrometria a scintilačná gama ...
  • Modelování cyklu izotopů uhlíku v přírodě 

   Author: David John; Supervisor: Pachnerová Brabcová Kateřina; Opponent: Trubač Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   V důsledku probíhajících klimatických změn je v poslední době věnována stále větší pozornost přírodnímu cyklu uhlíku. Radioaktivní izotop uhlíku 14C, využívaný jinak zejména v radiouhlíkovém datování, je ideální stopovač ...