Now showing items 1-20 of 76

  • Analýza a modelování časových řad objemové aktivity radonu 

   Author: Stránský Vojtěch; Supervisor: Thinová Lenka; Opponent: Smetanová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Časový vývoj objemové aktivity radonu v jeskyních lze dát do souvislosti s dalšími měřenými meteorologickými parametry. Tato práce se zabývá analýzou a modelováním časových řad objemové aktivity radonu, které byly změřeny ...
  • Analýza a predikce uvolňování radonu z důlních odvalů 

   Author: David Strnad; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Johnová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Po hlubinné těžbě uranu vznikají po celém světě odvaly s nevyužitou hlušinou, ze kterých se do okolního vzduchu uvolňuje radon, který může mít negativní důsledky na zdraví obyvatel přilehlých obcí. Největším odvalem v České ...
  • Analýza chyb při měření rychlosti a průtoku krve pomocí magnetické rezonance: Vliv parametrů měřící sekvence, technických limitů skeneru, fyziologie a charakteru proudění. 

   Author: Galabov Radek; Supervisor: Tintěra Jaroslav; Opponent: Chabiniok Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Za tímto účelem bylo provedeno několik měření in vitro na plastovém průtokovém fantomu s možností nastavit různou hodnotu konstantní rychlosti proudění. Kromě toho bylo měněno prostorové rozlišení. Měření byla provedena ...
  • Analýza časových řad koncentrací radonu a dalších parametrů naměřených v Mladečské jeskyni 

   Author: Ježková Tereza; Supervisor: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-13)
  • Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii 

   Author: Simona Šimůnková; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Linhartová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Diplomová práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, nalezením nejvhodnějšího prokladu pro stanovení kumulované aktivity, výpočtem celotělové absorbované dávky a její nejistoty. ...
  • Diagnostika laserem urychlených protonů s využitím radiochromických filmů 

   Author: Odložilík Boris; Supervisor: Giuffrida Lorenzo; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Urychlování iontů s využitím laseru je, díky svým možným aplikacím v mnoha oborech (produkce izotopů, radioterapie, radiografie, atd.), v současné době důležitou a perspektivní oblastí vědeckého výzkumu. V rámci snahy ...
  • Dlouhodobé sledování radionuklidů v ovzduší 

   Author: Hýža Miroslav; Supervisor: Rulík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Dozimetr na bázi běžné soli (NaCl) 

   Author: Marie Kubínová; Supervisor: Ekendahl Daniela; Opponent: Zelenka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-25)
   Práce se zabývá dozimetrem založeným na běžné dostupné soli (NaCl) ve formě peletek. Využívá přitom opticky stimulované luminiscence, kterou tento materiál vykazuje. V první části experimentů byly zkoumány tři druhy soli ...
  • Dozimetrické ověření klinických plánů Cyberknife: SRS MapCheck a alternativy 

   Author: Eva Davídková; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Dufek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Práce se zabývá problematikou dozimetrické verifikace individuálních radioterapeutických plánů stereotaktického ozařovacího systému Cyberknife. Při zvážení obecné problematiky přínosu a efektivity dozimetrické verifikace ...
  • Dozimetrie 131I-mIBG u pacientů s neuroendokrinním onemocněním 

   Author: Alena Keňová; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Solný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-25)
   Práce se věnuje orgánové dozimetrii u pacientů s neuroendokrinním onemocněním, kteří podstupují terapii využívající látku metaiodobenzylguanidin značenou 131I. V rámci práce je provedena kalibrace přístrojů Symbia Intevo ...
  • Dozimetrie a mikrodozimetrie ve svazcích těžkých nabitých částic 

   Author: Tichý Pavel; Supervisor: Ambrožová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dozimetrie a stanovení dávek pacientů v pediatrické radiologii 

   Author: Chytrá Kateřina; Supervisor: Novák Leoš; Opponent: Súkupová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   V prvé části jsou rozebrány postupy stanovení dávek v rentgenové diagnostice a analyzovány údaje o skiagrafických vyšetřeních dětí ze dvou zdravotnických zařízení. Podrobně je zde popsána metoda výpočtu diagnostických ...
  • Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic 

   Author: Hrabovský Jakub; Supervisor: Otáhal Břetislav; Opponent: Veselský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Úvod: Radioterapeutická léčba nádorů plic vyžaduje specifický přístup z důvodu jejich pohybu během respirace a tudíž zvýšenému riziku ozáření okolní zdravé tkáně. Systém CyberKnife dokáže tento problém minimalizovat díky ...
  • Fluorescenční detektor Pierra Augera Analýza relativních kalibračních dat 

   Author: Tománková Lenka; Supervisor: Boháčová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Formace mikrojader v ozářených buněčných kulturách 

   Author: Kaczor Stanislav; Supervisor: Michaelidesová Anna; Opponent: Horová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Jeden z cílů této práce je detailně popsat mechanismy poškození jaderné DNA z hlediska radiační fyziky a chemie, spolu s mechanismem vzniku mikrojader v lidských buňkách. Dále uvést přehled experimentálních studií, které ...
  • Implementace softwaru pro automatizovanou kontrolu RT plánu a jeho doručení v klinické praxi 

   Author: Magdaléna Cubrová; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Cílem diplomové práce bylo nastavit akční a toleranční limity pro kvalitu radioterapeutického plánu, nezávislý výpočet dávky a pro rekonstrukci doručené dávky v softwarech Mobius3D a SunCHECK. Materiály a metody: Pro ...
  • In vivo dozimetrie v brachyterapii 

   Author: Novák Václav; Supervisor: Přidal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • In-vivo dozimetrie elektronových svazků na základě polovodičové diody a radiochromického filmu 

   Author: Babor Josef; Supervisor: Konček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Indukce apoptózy v buňkách meduloblastomu při ozařování v klinických podmínkách na Leksellově gama noži Perfexion 

   Author: Markéta Hurychová; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Falk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Radiobiologii lze využít k získávání nových poznatků pro léčbu nádorových onemocnění. V této práci jsou k tomuto účelu použity nádorové kmenové buňky DAOY meduloblastomu. Je zde představena radioterapie, radiochirurgie a ...
  • Kalibrace CZT detektoru pro potřeby bezpilotní havarijní dozimetrie 

   Author: Selivanova Anna; Supervisor: Vrba Tomáš; Opponent: Šolc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce se zabývá simulacemi Monte Carlo pro havarijní bezpilotní dozimetrii. Pomocí kódu MCNP 6.1 byly uskutečněny účinnostní kalibrace koplanárnícho CdZnTe detektoru. Byly uvažovány geometrie ztraceného zdroje o malých ...