Show simple item record

Multi-modal threat detection frameworkdc.contributor.advisorKopp Martin
dc.contributor.authorJaroslav Hlaváč
dc.date.accessioned2021-06-03T22:53:12Z
dc.date.available2021-06-03T22:53:12Z
dc.date.issued2021-06-03
dc.identifierKOS-1088201560205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94565
dc.description.abstractDetekce behaviorálních anomálií je široce používaná metoda pro ochranu počítačových sítí proti moderním útokům. Systémy behaviorální analýzy uživatelů a entit (UEBA) sledují chování entit a odhalují v něm vzorce běžné pro malware. Pro monitorování počítačových sítí lze použít mnoho heterogenních zdrojů telemetrie. Mohou to být síťové toky, logy z koncových zařízení a logy z aplikačních serverů. Vytvořit kombinovanou telemetrii z těchto zdrojů je náročné, ale může to výrazně rozšířit detekční schopnosti systémů UEBA. Tato práce navrhuje architekturu typu pipeline, která obsahuje tři nezávislé vrstvy pro zpracování kombinované telemetrie ze sítě i koncových zařízení. První vrstva kombinuje zdroje telemetrie do normalizovaného formátu. Vrstva Event generation ji předává modelům určeným pro detekci anomálií a ty z ní generují bezpečnostní události. Poslední vrstva používá vygenerované bezpečnostní události pro automatickou detekci hrozeb. Implementace navrhovaného konceptu vrstvy Event generation byla úspěšně otestována na telemetrii z více než 25 různých privátních sítí. Velikosti sítí se pohybovaly od stovek do stovek tisíc zařízení. Jednalo se o sítě z různých odvětví, jako akademické sféra, finančnictví, doprava a medicína. V rámci práce je zaveden nový postup pro vytváření embeddingů síťových entit pomocí Bag of Words modelů s použitím časových okének. Kombinace vytvořených embeddingů byla úspěšně otestována na problému sledování zařízení v průběhu času. Tento přístup rovněž umožňuje vytvořit nové typy modelů pro sledování náhlé změny chování zařízení.cze
dc.description.abstractBehavioral anomaly detection is the state-of-the-art method for protecting computer networks against modern attacks. User and entity behavioral analytics (UEBA) systems track the behavior of entities to uncover patterns common for malicious software. Computer network can be monitored using many heterogeneous types of telemetry sources. They include network flows, endpoint logs, and application-specific server logs. The combination of information from these sources is challenging, but it can vastly extend the detection capabilities of a UEBA framework. This thesis proposes framework containing three independent layers for processing combined telemetry from both network and endpoints. The first layer combines the telemetry sources in a normalized format. The combined telemetry is forwarded to anomaly detection models in the event generation layer. Generated events are then used for automated threat detection in the last layer. The proof-of-concept implementation of the event generation layer was successfully tested using telemetry from more than 25 different private networks. Sizes of these networks ranged from hundreds to hundreds of thousands of devices in multiple industries, including academia, finance, transportation, and medicine. The thesis also introduces a new approach for embedding network entities by time window Bag of Words models in latent space. A combination of these embeddings was successfully tested for device tracking over time. It is also a prerequisite for a new type of behavioral models, such as a model for detection of a sudden change in behavior.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdetekce behaviorálních anomáliícze
dc.subjectembedding entitcze
dc.subjectsíťové chovánícze
dc.subjectUEBAcze
dc.subjectbehavioral anomaly detectioneng
dc.subjectentity embeddingeng
dc.subjectnetwork behavioreng
dc.subjectUEBAeng
dc.titleFramework pro detekci hrozeb z heterogennich datcze
dc.titleMulti-modal threat detection frameworkeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeČejka Tomáš
theses.degree.disciplinePočítačová bezpečnostcze
theses.degree.grantorkatedra informační bezpečnosticze
theses.degree.programmeInformatika 2010cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record