Show simple item record

Analysis of Benefits System and Evaluation of its Influence on Employee Motivation in WITTE Nejdek, s.r.o.dc.contributor.advisorTureckiová Michaela
dc.contributor.authorAdéla Antonová
dc.date.accessioned2021-02-24T11:57:37Z
dc.date.available2021-02-24T11:57:37Z
dc.date.issued2021-02-06
dc.identifierKOS-1086045083605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93619
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá zaměstnaneckými benefity, motivací a pracovní spokojeností. Teoretická část je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. První kapitola definuje zaměstnanecké benefity a druhá kapitola se zabývá motivační teorií. U druhé kapitoly se autorka věnuje i tématu odměňování zaměstnanců. Praktická část je zaměřena na analýzu benefitního systému ve společnosti WITTE Nejdek, s r. o. Autorka nejprve společnost představí a následně vysvětlí systém zaměstnaneckých benefitů. Cílem práce je zanalyzovat, zda je benefitní systém společnosti optimální a zda má vliv na pracovní spokojenost zaměstnanců všech pozic ve společnosti. A to díky osobně zadávanému dotazníkovému šetření a následným otevřeným kódováním odpovědí. Na závěr autorka poskytne výsledky šetření a na základě nich navrhne doporučení na zlepšení systému.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with employee benefits, motivation and job satisfaction. The theoretical part is divided into two main chapters. The first chapter defines employee benefits and the second chapter deals with motivation theory. In the second chapter, the author also deals with the topic of employee reward scheme. The practical part is focused on the benefit system in the company WITTE Nejdek, s r. o. The author first introduces the company and then explains the system of employee benefits. The aim of this diploma thesis is to analyze whether the company's benefit system is optimal and whether it affects the job satisfaction of all employee positions. And that is thanks to a personally entered questionnaire survey and subsequent open coding of answers. Finally, the author provides the results of the survey and based on them proposes recommendations for improving the system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBenefitycze
dc.subjectmotivacecze
dc.subjectpracovní spokojenostcze
dc.subjectzaměstnancicze
dc.subjectpodnikcze
dc.subjectsystém odměňovánícze
dc.subjectmzdové tarifycze
dc.subjectBenefitseng
dc.subjectmotivationeng
dc.subjectjob satisfactioneng
dc.subjectemployeeseng
dc.subjectcompanyeng
dc.subjectremuneration systemeng
dc.subjectwage tariffseng
dc.titleAnalýza systému benefitů a hodnocení jeho vlivu na motivaci zaměstnanců v podniku WITTE Nejdek, s.r.o.cze
dc.titleAnalysis of Benefits System and Evaluation of its Influence on Employee Motivation in WITTE Nejdek, s.r.o.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠkorňová Eva
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record