Show simple item record

Risk development in storage and water-retention functions of reservoirs in relation to impacts of climate change on hydrological conditionsdc.contributor.advisorSatrapa Ladislav
dc.contributor.authorZukal Milan
dc.date.accessioned2012-02-29T01:00:33Z
dc.date.available2012-02-29T01:00:33Z
dc.date.issued2012-02-29
dc.date.submitted2012-02-29 02:00:03.0
dc.identifierKOS-43071903605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/9228
dc.description.abstractDisertační práce je zaměřena na vývoj rizik u jednotlivých funkcí nádrží se zahrnutím dopadů globální klimatické změny. Dopady změny klimatu patří v posledních letech mezi velmi diskutovaná témata odbornou veřejností v mnoha odvětvích lidské činnosti. V oblastech vodního hospodářství a krajinného inženýrství existuje celá řada nástrojů jak zmírnit případné negativní vlivy. K hlavním patří optimalizace hospodaření s vodou v nádržích. U 23 vybraných profilů rozmístěných po celé České republice byla nejprve provedena analýza reálných řad průměrných denních průtoků a řad denních srážkových úhrnů. Následně byl u výhledových víceúčelových vodních děl realizován rozbor jejich plánovaných funkcí, kdy důraz byl kladen hlavně na dvě funkce nádrží a to zásobní a retenční. V praxi bývají požadavky na zajištění těchto účelů protichůdné a je zapotřebí najít optimální přístup tak, aby byly zabezpečeny všechny účely plánovaného či již vybudovaného vodního díla. V dalším kroku byla provedena vodohospodářská bilance u těchto nádrží v řadách reálných hydrologických dat. S výhodou byla poté využita modifikovaná riziková analýza, pomocí které byly kvalifikovány a klasifikovány nejistoty v hospodaření s vodou v nádržích. V závěrech práce lze najít doporučení využitelná v oblasti hospodaření s vodou v nádržích se zahrnutím dopadů klimatické změny na hydrologické podmínky.
dc.description.abstractThe dissertation thesis is focused on the development of risks in individual functions of reservoirs, including the impacts of the global climate change. In the last years, the impacts of climate change have become a topic widely discussed by the professional public in many fields of human activity. In the area of water management and landscape engineering, there is a wide range of tools available to mitigate potential negative effects. The principal ones include the optimization of water management in reservoirs. For 23 selected profiles distributed across the whole Czech Republic, the analysis of real series of mean daily discharges and series of total daily discharges was made first. Subsequently, for perspective multipurpose dams and reservoirs, the analysis of their planned functions was made with a special emphasis on two reservoir functions: storage and water retention. In practice, the requirements for meeting these purposes tend to be in conflict, and an optimum approach must be found to guarantee the fulfilment of all purposes of a planned or existing hydraulic structure. In the next step, water management balance for these reservoirs was made using series of real hydrological data. Then, modified risk analysis was a suitable method for the quantification and classification of uncertainties in water management in reservoirs. The conclusions present recommendations applicable in the area of water management in reservoirs, including the impacts of climate change on hydrological conditions.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectfunkce nádrže, změna klimatu, riziková analýza reservoir function, climate change, risk analysiscze
dc.titleVývoj rizik v zásobní a retenční funkci nádrží v souvislosti s dopady změny klimatu na hydrologické podmínky
dc.titleRisk development in storage and water-retention functions of reservoirs in relation to impacts of climate change on hydrological conditionseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-02-29T01:00:34Z
dc.date.accepted2012-02-24 00:00:00.0
dc.contributor.refereeKos Zdeněk
dc.description.departmentkatedra hydrotechnikycze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record