Show simple item record

Residential and Recreational Floating Huses in the Conditions of the Czech Republicdc.contributor.advisorDvořák Václav
dc.contributor.authorHana Klapalová
dc.date.accessioned2020-10-28T23:19:13Z
dc.date.available2020-10-28T23:19:13Z
dc.date.issued2020-10-29
dc.identifierKOS-502772312905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91526
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá problematikou plovoucích domů pro trvalé bydlení a rekreaci v podmínkách České republiky. Teoretický úvod nastiňuje možnosti využívání plovoucích staveb pro bydlení i rekreaci pomocí rešerší souborů plovoucích staveb ve světě, poukazuje na varianty možných konfigurací. Dále srovnává možnosti rodinného domu na pevnině a plovoucího rodinného domu a představuje aktuální legislativní požadavky na plovoucí domy v České republice. Analytická část práce je rozdělena do několika sekcí. První částí je analýza plovoucích domů v Německu. Prezentovány jsou legislativní požadavky pro plovoucí domy v Německu a jsou zkoumány čtyři realizované projekty skupin plovoucích domů určených pro bydlení či rekreaci, konkrétně jsou sumarizovány aspekty jako základní parametry plovoucí zástavby, zázemí a vybavenost, územní plánování. Výzkumem jsou indikovány rozdíly v městském a mimoměstském prostředí. Druhou část analytické práce tvoří výzkum v konkrétních lokalitách České republiky, který je proveden pomocí případových studií. Principy a charakteristiky plovoucí zástavby jsou prověřeny návrhy schematických situačních řešení na třech vybraných reálných vodních plochách. Výstupem práce je soubor doporučení pro řešení stanovených problémů, který je odpovědí na cíle disertační práce. Jsou uvedena doporučení pro legislativu, pro výběr lokality a pro návrh a regulaci plovoucí zástavby.cze
dc.description.abstractThe dissertation is focused on residential and recreational fl oating houses in the conditions of the Czech Republic. The theoretical introduction outlines possibilities of use fl oating buildings for housing and recreation using searches of groups of fl oating buildings in the world, points out options of possible confi gurations. It also compares possibilities of a house on the mainland and a fl oating house and presents current legislative requirements for fl oating houses in the Czech Republic. The analytical part of the work is divided into several sections. The fi rst part is an analysis of fl oating houses in Germany. Legislative requirements for fl oating houses in Germany are presented and four completed projects of groups of fl oating houses intended for housing or recreation are examined. Aspects such as basic parameters of fl oating development, facilities and equipment and spatial planning are summarized. Research indicates diff erences in urban and extra-urban environments. The second part of the analytical work consists of research in particular localities of the Czech Republic, which is carried out using case studies. The principles and characteristics of fl oating development are tested by proposals of schematic situational solutions on three selected real water bodies. The output of the work is a set of recommendations for presented problems, which is a response to the objectives of the dissertation. Recommendations for legislation are given, as well as for site selection and for the design and regulation of fl oating development.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectplovoucí důmcze
dc.subjectbydlení na voděcze
dc.subjectplovoucí zástavbacze
dc.subjecthausbótcze
dc.subjectvodní stavbacze
dc.subjectúzemní plánovánícze
dc.subjectfloating houseeng
dc.subjectfl oating buildingeng
dc.subjectliving on watereng
dc.subjectfl oating developmenteng
dc.subjecthouseboateng
dc.subjectwater constructioneng
dc.subjectland use planningeng
dc.titlePlovoucí domy pro bydlení a rekreaci v podmínkách České republikycze
dc.titleResidential and Recreational Floating Huses in the Conditions of the Czech Republiceng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeKotas Patrik
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record