Show simple item record

MARKET HALL IN PRAGUE

dc.contributor.advisorCísler Ondřej
dc.contributor.authorJosef Holeček
dc.date.accessioned2020-09-16T08:51:30Z
dc.date.available2020-09-16T08:51:30Z
dc.date.issued2020-09-10
dc.identifierKOS-866637185805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90768
dc.description.abstractV Praze nevznikla nová tržnice několik desetiletí. Navíc lze říci, že tržnice jako kategorie mezi občanskými stavbami u nás byla takřka zapomenuta a nahrazena soudobými chrámy konzumu. Diplomová práce si klade tyto jednoduché otázky: Je možné v dnešní době v centru Prahy rehabilitovat architektonický koncept tržnice? Je možné vystavět krytou vícepodlažní agoru v samotném jádru historického města? Úvodní část práce se pokouší nalézt ideální parcelu pro takovou stavbu. V následujících pasážích se pak představuje koncept stavby, její provoz i dílčí detaily. Celá struktura diplomové práce je koncipována jako akademická hra, na jejímž konci stojí základní apel: „O čem se nedá mluvit, o tom se musí stavět!“cze
dc.description.abstractA new marketplace has not been created in Prague in several decades. In addition, it can be said that the marketplace as a type among public buildings in our country has almost been forgotten and replaced by contemporary temples of consumption. The diploma thesis is asking these simple questions: Is it possible in this day and age to reinstate the architectural concept of a marketplace into the center of Prague? Is it possible to build a covered multi-storey agora in the very heart of the historic city? The introductory part of the thesis tries to find the ideal place for such a building. The following passages then present the concept of the building, its funcionality and partial details. The whole structure of the diploma thesis is conceived as an academic game, at the end of which there is a basic appeal: " Whereof one cannot speak, thereof one must build!"eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectměstská tržnicecze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectSenovážné náměstícze
dc.subjectmarket placeeng
dc.subjectPragueeng
dc.subjectSenovážné náměstíeng
dc.titleMĚSTSKÁ TRŽNICE PRAHAcze
dc.titleMARKET HALL IN PRAGUEeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHrůša Petr
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav nauky o budováchcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record