Show simple item record

Modelling of Latent Heat Thermal Energy Storage Using Commercial CFD Codedc.contributor.advisorHyhlík Tomáš
dc.contributor.authorElizaveta Schastlivtseva
dc.date.accessioned2020-09-04T13:57:10Z
dc.date.available2020-09-04T13:57:10Z
dc.date.issued2020-08-30
dc.identifierKOS-985499153605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90184
dc.description.abstractPráce se zabývá modelováním části latentního akumulátoru tepla typu výměník v komerčním CFD programu. V rešeršní části je uveden popis třech základních principů akumulace tepelné energie. Dále jsou popsány materiály používané k akumulaci latentního tepla. Na závěr jsou uvedeny hlavní typy konstrukce latentního zásobníku tepla. V praktické části je probrán model volné konvekce v tíhovém poli. Výsledky jsou diskutovány a porovnány s referenčním řešením pro různá Rayleighova čísla. Následně práce popisuje model tavení galia za použití metody efektivní tepelné kapacity s omezováním proudění neroztavené látky. Výsledky jsou porovnány s experimentálními a modelovanými hodnotami z vybrané práce. Závěrem je uveden fungující model výměníku ve tvaru trojbokého hranolu s umístěnou trubicí v jeho úhlech, kde mezi nimi proudí teplonosné médium. Při rozboru výsledků u modelu bylo provedeno porovnání 2 jeho různých délek, dále byl sledován vliv Reynoldsova čísla na rychlost přenosu tepla.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the modeling of a part of a latent heat storage of the exchanger type in a commercial CFD program. The research part describes three basic principles of thermal energy storage. Then, the materials used to accumulate latent heat are described. In conclusion, the main types of latent heat storage design are presented. In the practical part, the model of free convection in a gravitational field is discussed. The results are discussed and compared with the reference solution for different Rayleigh numbers. Subsequently, the work describes a model of gallium melting using the method of effective heat capacity with limiting the flow of unmelted material. The results are compared with experimental and modeled values from selected scientific paper. Finally, a working model of the exchanger in the shape of a triangular prism with placed tubes in its angles, where the heat transfer medium flows between them is presented. In analyzing the results, was made a comparison for two different model's lengths, and the effect of the Reynolds number on the heat transfer rate was also checked.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzásobník tepelné energiecze
dc.subjectvolná konvekcecze
dc.subjectmateriály s fázovou změnoucze
dc.subjectlatentní zásobník teplacze
dc.subjecttavení materiálucze
dc.subjectvýměník teplacze
dc.subjectthermal energy storageeng
dc.subjectnatural convectioneng
dc.subjectphase change materialseng
dc.subjectlatent heat storageeng
dc.subjectmelting of materialseng
dc.subjectheat exchangereng
dc.titleModelování latentního akumulátoru tepla za požití komerčního CFD programucze
dc.titleModelling of Latent Heat Thermal Energy Storage Using Commercial CFD Codeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSláma Pavel
theses.degree.disciplineAplikovaná mechanikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky tekutin a termodynamikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record