Show simple item record

Fire staircase designdc.contributor.advisorDolejš Jakub
dc.contributor.authorAleksandra Ivanova
dc.date.accessioned2020-07-01T22:51:30Z
dc.date.available2020-07-01T22:51:30Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.identifierKOS-695600025605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89092
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením požárního schodiště. Jedná se o samostatně stojící venkovní schodiště s úrovní horní podesty +4,500 m nad okolním terénem. Jako konstrukční materiál byla použita ocel S 355 J0. Statický 3D model jsem tvořila pomocí výpočetního programu SCIA Engineer. Pro celou konstrukci je použit nelineární a stabilitní výpočet. Spoje nosných prvků jsou modelované jako klouby. Po vytvoření modelu byl proveden statický výpočet všech nosných části a hlavních detailů. Výsledkem mé práce je statický posudek nosných prvků a hlavních detailů, vypracování výkresové dokumentace a technická zpráva.cze
dc.description.abstractBachelor's thesis deals with the design and assessment of the fire staircase. It is a separate outdoor standing staircase with a level of upper landing +4,500 m above the surrounding terrain. Structural material is steel S 355 J0. I created a static 3D model using the SCIA Engineer software. For the entire structure, a nonlinear and stability calculation is used. Connections of the supporting elements are modeled as joints. After the model was created, a static calculation was made for all the supporting parts and the main details. The result of my work is a static assessment of the supporting elements and the main details, the drawing up the drawing documentation and the technical report.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPožární schodištěcze
dc.subjectocelové schodištěcze
dc.subjectstabilitní výpočetcze
dc.subjectnelineární výpočetcze
dc.subjectsloupcze
dc.subjectstyčníkcze
dc.subjectFire staircaseeng
dc.subjectsteel staircaseeng
dc.subjectstability calculationeng
dc.subjectnonlinear calculationeng
dc.subjectcolumneng
dc.subjectjointeng
dc.titleNávrh požárního schodištěcze
dc.titleFire staircase designeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeCábová Kamila
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record