Show simple item record

Constutive Modeling of Wodd Using Microscopic Analysis

dc.contributor.advisorKuklík Pavel
dc.contributor.authorVěra Celler
dc.date.accessioned2020-06-26T22:19:10Z
dc.date.available2020-06-26T22:19:10Z
dc.date.issued2020-06-27
dc.identifierKOS-450006873605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88842
dc.description.abstractDisertační práce představuje dřevo z mikroskopické úrovně a popisuje jeho jednotlivé složky. Složky jsou popsány nejen z hlediska tvaru a rozměrů, ale také z hlediska chemického složení. Mikroskopické informace týkající se vlastností dřeva jsou doplněny poznatky získanými nanoindentací. Na základě získaných poznatků jsme si zvolili na makroúrovni fyzikální vztahy popisující ortotropní a transverzálně izotropní materiál. Z tohoto pohledu byla analyzována buňka dřeva a vypočteny příčné tahy mezi jednotlivými konstituenty. Vycházejíce z těchto znalostí jsme se zaměřili na vliv příčných tahů při jednoosém tlaku. Vzhledem ke složení dřevního kompositu jsme zanalyzovali vliv MFA a jeho vliv na tuhost vzorku. Pro získávání ortotropních parametrů bylo odvozeno analytické řešení popisující matici poddajnosti razníku zatlačovaného do dřeva. Na základě analytických vztahů byla vyhodnocena řada měření. Jejich výhodou je, že získáváme komplexní informace o chování dřevního kompozitu, včetně vlivu smyku a příčné kontrakce. Laboratorní testování bylo provedeno za účelem ověření analytické studie a odvozených vzorců.cze
dc.description.abstractThe doctoral thesis introduces the wood from the microscopic level describing all constituents. The constituents are described not only from the shape and dimensions, but they are described from the chemical composition as well. Microscopic information concerning wood properties is complemented by the knowledge obtained by nanoindentation. Constitutive relations describing orthotropic and transversally isotropic material were chosen based on the acquired knowledge. From this perspective, the wood cell was analyzed and the transverse tensions between the constituents were calculated and analyzed. This effect was studied consequently on the uniaxial compression tests. We have analyzed the influence of MFA on stiffness of the tested wood sample. As the summary of the study was proposed the formula describing the effect of the MFA angle on the stiffness of wood composite. The analytical solution describing matrix of compliance of the punch pressed into the timber was derived to obtain its orthotropic parameters. Several measurements were carried out based on this analytical solution. The advantage is that we get comprehensive information including the effect of the shear and transverse contraction on the behavior of the wood composite. Laboratory testing were carried out to validate analytical study and derived formulas.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDřevocze
dc.subjectmakroskopická stavba dřevacze
dc.subjectmikroskopická stavba dřevacze
dc.subjectkonstitutivní modelovánícze
dc.subjectdřevní vláknocze
dc.subjectbuňka dřevacze
dc.subjectnanoindentacecze
dc.subjectortotropní materiálcze
dc.subjectpříčně transverzálně izotropní materiálcze
dc.subjectcelulózacze
dc.subjecthemicelulózacze
dc.subjectlignincze
dc.subjectanalytický modelcze
dc.subjectnumerický modelcze
dc.subjectúhel mikrofibrilcze
dc.subjecttlakové zkouškycze
dc.subjectmodul pružnosti dřevacze
dc.subjectWoodeng
dc.subjecttimbereng
dc.subjectmacroscopic analysiseng
dc.subjectmicroscopic analysiseng
dc.subjectconstitutive modelingeng
dc.subjectwood fibereng
dc.subjectwood celleng
dc.subjectnanoindentationeng
dc.subjectorthotropic materialeng
dc.subjecttransversally isotropic materialeng
dc.subjectlaboratory testingeng
dc.subjectcelluloseeng
dc.subjecthemicelluloseeng
dc.subjectlignineng
dc.subjectanalytical modelingeng
dc.subjectnumerical modelingeng
dc.subjectmicrofibril angleeng
dc.subjectcompression testseng
dc.subjectorthotropic parameters of woodeng
dc.titleKonstitutivní modelování dřeva s využitím mikroskopické analýzycze
dc.titleConstutive Modeling of Wodd Using Microscopic Analysiseng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.contributor.refereeLokaj Antonín
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record