Show simple item record

Machine Learning Applications for Analysis of Security Audit Records in the GDPR Contextdc.contributor.advisorRůžička Jakub
dc.contributor.authorJakub Sekera
dc.date.accessioned2020-06-11T14:35:00Z
dc.date.available2020-06-11T14:35:00Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-862365963805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87826
dc.description.abstractTeoretická časť tejto diplomovej práce je venovaná podrobnému popisu bezpečnostných auditných záznamov, log manažmentu a SIEM systémov, ale aj tomu ako je možné využiť strojové učenie k analýze záznamov a identifikácií podozrivej aktivity. Súčasťou teoretickej časti je aj podrobná analýza nariadenia GDPR vo vzťahu k strojovému učeniu a bezpečnostným auditným záznamom, ale aj popis odporúčaní a nariadení, ktoré sú spojené s týmto nariadením. Praktická časť tejto diplomovej práce navrhuje a implementuje funkčný prototyp (skript) schopný detegovať podozrivú aktivitu (anomálie) pomocou algoritmov strojového učenia zo záznamov vytvorených webovým proxy serverom. Navrhnutý a implementovaný skript je testovaný na reálnych dátach poskytnutých firmou Cisco Systems a je navrhnutý tak, aby mohol byť v budúcnosti (po ďalšom vývoji) súčasťou rôznych SIEM systémov ako programový modul. Výstupom skriptu sú rôzne metriky a grafy, ale hlavne súbor s detegovanými anomáliami, ktorý môže slúžiť bezpečnostným analytikom ako ďalší zdroj informácií a pomôcť im tak pri analýze a riešení rôznych bezpečnostných incidentov. Skript môže plniť aj funkciu "automatizovaného" filtra a to tak, že z veľkého množstva záznamov vyfiltruje hrozby, ktoré sú relevantné (vzbudzujú podozrenie žeby mohli byť škodlivé) a ktoré môžu byť použité ako vstup do ďalších systémov určených k ich detailnejšej analýze.cze
dc.description.abstractThe theoretical part of this master's thesis consists of a detailed description of security audit records, log management, and SIEM systems, but also how machine learning can be used to analyze records and identify suspicious activity. Moreover, it includes a detailed analysis of GDPR in relation to machine learning and security audit records, as well as a description of the recommendations and regulations associated with this regulation are included. The practical part of this master's thesis designs and implements prototype (script), which is able to detect suspicious activity with the help of machine learning from records created by web proxy servers. Designed and implemented script is tested on real data provided by Cisco System company and is designed to be part of various SIEM systems as a module in the future (after further development). The script outputs include various metrics and charts but mainly a file with detected anomalies. The file can serve as a source of information for security analysts to help them analyze and resolve various security incidents and alerts. The script can also be used as an "automated" filter because the script is able to filter threats from a large number of records that are relevant (might be harmful) and can be used as input to other systems designed to analyze these threats in more detail.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstrojové učeniecze
dc.subjectdetekcia anomáliícze
dc.subjectGDPRcze
dc.subjectSIEM systémycze
dc.subjectlog manažmentcze
dc.subjectbezpečnostné auditné záznamycze
dc.subjectweb proxy záznamycze
dc.subjectmachine learningeng
dc.subjectanomaly detectioneng
dc.subjectGDPReng
dc.subjectSIEM systemseng
dc.subjectlog managementeng
dc.subjectsecurity audit recordseng
dc.subjectweb proxy logseng
dc.titleAplikace strojového učení pro analýzu bezpečnostních auditních záznamů v kontextu GDPRcze
dc.titleMachine Learning Applications for Analysis of Security Audit Records in the GDPR Contexteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDostál Jiří
theses.degree.disciplinePočítačová bezpečnostcze
theses.degree.grantorkatedra informační bezpečnosticze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record