Show simple item record

The role of Architect in social solution of Integration young people edanged with homelessnesdc.contributor.advisorHlaváček Dalibor
dc.contributor.authorKarolína Kripnerová
dc.date.accessioned2020-01-22T10:19:10Z
dc.date.available2020-01-22T10:19:10Z
dc.date.issued2020-01-16
dc.identifierKOS-691745842905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86009
dc.description.abstractBezdomovectví je společenský problém, který vyžaduje komplexní řešení, na kterém se bude podílet tým odborníků. Je nutné se zabývat jako rovinou personální (sociální, sociologickou), právní, ale i prostorovou. Jaké prostředí nabízíme lidem na okraji společnosti? Důležitou součástí řešení bezdomovectví je jeho prevence – a to jak práce s lidmi ohroženými bezdomovectvím, mj. mladými lidmi bez funkčního rodinného zázemí, tak práce s veřejností (osvěta a vzdělávání), a v neposlední řadě také práce s prostorem – veřejným i soukromým. Architekt je profese, která se zabývá utvářením prostoru. Architektura nás obklopuje a ovlivňuje. Vyjádřil to i Winston Churchill ve své větě: „My utváříme budovy a ty poté utváří nás.“ Architekt je proto společensky odpovědná profese, protože činnost architektů ovlivňuje životy druhých lidí. Disertační práce představuje role architekta v prevenci bezdomovectví mladých lidí. Architekt je spoluautor budov, které mají mladým lidem pomoci na cestě k samostatnému životu. Architekt je také vizionář, který může ukazovat nová řešení. Pracuje často jako dobrovolník, kdy investuje svůj čas ve prospěch druhých. Role architekta je také osvětová a vzdělávací, nebo může být výzkumníkem a tvůrcem norem. Architekt může být i provokatérem a v neposlední řadě nemusí čekat jen na zakázky, aloe sám může být hybatelem změn. Dále disertace představuje nový typ komunitního bydlení, který odstraňuje bariéry mezi členy společnosti. Rozdílnost lidí je naopak brána jako výzva a příležitost, která obohacuje a posiluje společnost. V další rovině je cílem tohoto typu bydlení promísení funkcí v domě, které je za předpokladu dodržování pravidel přínosem pro město. Práce záměrně stanovuje v určitých principech více možností, protože právě variabilita a možnost volby je dalším cílem. Celkově jde o určitou vizi bydlení budoucnosti. Základním „poučením“ z provedeného výzkumu by měla být nejen tato typologie, ale především dokázání, že role architekta je v přípravě „sociálních“ projektů nezastupitelná a architekt by měl vždy být součástí multidisciplinárního týmu, který se na přípravě staveb pro lidi ohrožené bezdomovectvím podílí. Výsledky práce by měly nalézt využití mezi architekty a studenty architektury, kterým mohou ukázat, jakým způsobem pracovat na „sociálních“ projektech a jakými problémy trpí mladí lidé bez stabilního rodinného zázemí. Dále jim práce ukáže, jak se věc řeší u nás i v zahraničí a jaká základní pravidla by činnost architektů měla mít, aby v budoucnu přinesla úspěch. Současně jim disertace může pomoci odhalit i jiné důležité role architekta, než jen „navrhování“. Pro státní správu i neziskové organizace zajímající se o tuto problematiku se disertace snaží nabídnout přehledná doporučení, jak vhodně pracovat s fyzickým prostředím, aby prevence bezdomovectví mezi mladými lidmi měla vyšší šanci na úspěch.cze
dc.description.abstractHomelessness is a social problém that requires a comprehensive solution involving a team of experts. I tis necessary to deal with the personal (social, sociological, anthropological), legal and spatial levels. Waht environment do we offer to marginalized people? An important part of combating homelessness is its prevention. That can be done in three ways: working with people at risk of homelessness, above all young people without a functional family background, working with the public (education and awareness) and last but not least, working with space – public and private. Architect is a profession that deals with the design of space. Architecture surrounds us and influences us. Winston Churchill expressel: „We shape our buildings and atrerwards our buildings shape us.“ The architect is therefore a socially responsible profession, becausse the activities of architects affect lives of others. The thesis presents the role of an architect in the prevention of homelessness of young people. The architect is a co-autor of buildings which help young people on their way to indepen dent life. The architect i salso a visionary who can show new solutions. He often works as a volunteer, ivvesting his time in favor of others. The role of the architect i salse educational or he can be a researcher and a standards maker. An architect can also be a provocateur. He does not only have to wait for commissions but he can himself be a driver of change. Furthemore, th thesis introduces a new type of community housing that removes barriers between members of society. On the contrary, diversity of people is seen as a challenge and opportunity that enriches and strengthens the society. The am of this type of housing i salso to mix functions in the house. ¨while the rules are kept, the mixture of function in the house is beneficial for the city. The work deliberately provides more options in certain principles because variability and choice is another goal. Overall, this is certain vision of living of the future. The man „lesson“ from the research should not be only this typology but above all proving tht the role of an architect is irreplaceable in the preparation of „social“ projects and that an architect should always be part of a multidisciplinary team infolved in prepanning buildings for people at risk of homelessness. The results of the work should find use among architects and students of architecture. It shows them how to work on „social“ projects and what problems young people without stable family background suffer from. Furthemore, the thesis will show them how this problém is solved in the Czech Republic and abroad, and what basic rules the work of architects should have to bring success in the future. At the same time, thesis can help them reveal other important roles of an architect than just „designing“. For the state administration and non-profil organizations interested in this issue, the thesis offers clear recommendations on how to work properly with the physical environment so that the prevention of homelessness among young people has a higher chance of success.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectArchitektcze
dc.subjectarchitekturacze
dc.subjectbezdomovectvícze
dc.subjectkomunitní bydlenícze
dc.subjectmladí lidé ohrožení bezdomovectvímcze
dc.subjectprevence bezdomovectvícze
dc.subjectArchitecteng
dc.subjectarchitectureeng
dc.subjectcommunity housingeng
dc.subjecthomelessnesseng
dc.subjectprevention of homelessnesseng
dc.subjectyoung people at risk of homelessnesseng
dc.titleRole architekta v řešení společenského začleňování mladých lidí ohrožených bezdomovectvímcze
dc.titleThe role of Architect in social solution of Integration young people edanged with homelessneseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeKratochvíl Petr
theses.degree.disciplineArchitektura, teorie a tvorbacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record