Show simple item record

Underground public space

dc.contributor.advisorKaplan Ivan
dc.contributor.authorZuzana Tlachová
dc.date.accessioned2019-10-29T23:19:12Z
dc.date.available2019-10-29T23:19:12Z
dc.date.issued2019-10-30
dc.identifierKOS-419169241505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85566
dc.description.abstractDisertační práce zkoumá podzemní veřejný prostor z hlediska jeho využívání a plánování. Snaží se o jeho zasazení do kontextu. Ten nastiňuje z několika různých hledisek, mezi něž řadí vlastnictví, finanční náklady, životní prostředí a aspekty psychologické a fyziologické, které spolu vzájemně souvisí. V oblasti plánování vychází z aktuálních konceptů (trvale udržitelný rozvoj měst) a modelů územního plánování (kompaktní město a město krátkých vzdáleností). Práce si klade otázky ohledně způsobu využití podzemního prostoru, jeho definice a specifických vlastností. Definici zakládá na 2 pojmech – „veřejný prostor“ a „podzemí“. Specifické vlastnosti potom určuje na základě odborné literatury. Práce také hledá odpověď na otázku plánování pražského podzemního veřejného prostoru a to ve 3 úrovních – strategie, plán a detail. Jejím cílem je prokázat, že Praha má potenciál využívat a plánovat podzemí jako veřejný prostor. Tuto hypotézu ověřuje a potvrzuje na základě sběru příkladů podzemních veřejných prostorů, analýzy vybraných vědeckých článků a publikací i plánů a metodik hlavního města Prahy.cze
dc.description.abstractThe dissertation thesis examines underground public space in terms of its use and planning. It tries to put it in context. It outlines several aspects, including ownership, financial costs, the environment, and psychological and physiological aspects which are all interrelated. In the area of planning it is based on current concepts (sustainable urban development) and spatial planning models (compact city and short-distance city). The thesis asks questions about the use of underground space, its definition and specific properties. The definition is based on 2 terms - "public space" and "underground". Specific properties are then determined on the basis of literature. The thesis also seeks to answer the question of planning Prague underground public space on three levels - strategy, plan and detail. Its aim is to prove that Prague has the potential to use and plan the underground as a public space. This hypothesis is verified and confirmed on the basis of collection of examples of underground public spaces, analysis of selected scientific articles and publications as well as plans and methodologies of the Capital City of Prague.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPodzemícze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjectúzemní plánovánícze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectUndergroundeng
dc.subjectpublic urban spaceeng
dc.subjecturban planningeng
dc.subjectPragueeng
dc.titleVeřejný prostor v podzemícze
dc.titleUnderground public spaceeng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.contributor.refereeHexner Michal
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record