Show simple item record

Threats to Unmanned Aerial Systems and Their Protection

dc.contributor.advisorHůlek David
dc.contributor.authorOndřej Vítovec
dc.date.accessioned2019-09-12T22:51:59Z
dc.date.available2019-09-12T22:51:59Z
dc.date.issued2019-09-12
dc.identifierKOS-779307217505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85364
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce nazvané "Hrozby působící na bezpilotní systémy a obrany proti nim" je poskytnout srozumitelný, ucelený přehled těchto hrozeb a situací, za kterých k nim dochází, a také podrobně popsat nebo navrhnout různé možnosti obran bezpilotních systémů (UAS) proti těmto hrozbám. V úvodu práce je zařazena kapitola popisující bezpilotní systém jako celek a jeho hlavní části. Stěžejní část práce poté tvoří popis jednotlivých hrozeb působících na bezpilotní systémy v jeho běžném provozu a také popis možných obran proti popisovaným hrozbám. Příkladem časté vážné hrozby je kolize UAS ve vzduchu s jiným objektem nebo také útok na jeho komunikační a navigační systémy. Veškeré hrozby a jejich obrany pro lepší přehlednost shrnují dvě vytvořené tabulky. V poslední části bakalářské práce je vytvořen návrh pro vybavení ústavního UAS Phantom 3 Standard od společnosti DJI.cze
dc.description.abstractThe main aim of this bachelor thesis, entitled "Threats to Unmanned Aerial Systems and Their Protection", is to provide a comprehensive overview of threats to unmanned aerial systems (UAS) and situations in which they arise, as well as to offer a solutions and ways in which UAS may prevent such threats. The introductory part includes a chapter describing UAS as a whole and their major components. The main body of the thesis comprises a description of a number of threats UAS may face during operation and the protection against them. An example of commonly encountered significant threat is a collision of the UAS with another flying object or an attack on the UAS communication and navigation systems. All threats and protections against them are summarised in two comprehensive tables. The final part of the thesis includes a proposed design of the equipment of the Department's DJI Phantom 3 Standard UAS.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectbezpilotní systémcze
dc.subjectbezpilotní letadlocze
dc.subjectřídící stanicecze
dc.subjectUAScze
dc.subjecthrozbycze
dc.subjectobranycze
dc.subjectprotisrážkový systémcze
dc.subjectDSAcze
dc.subjectkomunikační prostředkycze
dc.subjectútokcze
dc.subjectsestřelenícze
dc.subjectunmanned aerial systemeng
dc.subjectunmanned aircrafteng
dc.subjectcontrol stationeng
dc.subjectUASeng
dc.subjectthreatseng
dc.subjectprotectioneng
dc.subjectcollision avoidance systemeng
dc.subjectDSAeng
dc.subjectmeans of communicationeng
dc.subjectattackeng
dc.subjectshooting downeng
dc.titleHrozby působící na bezpilotní systémy a obrany proti nimcze
dc.titleThreats to Unmanned Aerial Systems and Their Protectioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeNovák Martin
theses.degree.disciplineTechnologie údržby letadelcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record