Show simple item record

RFID Tags and Their Application at Prague Airport (LKPR) and for Travel Service

dc.contributor.advisorKoláčová Daniela
dc.contributor.authorMatúš Kováč
dc.date.accessioned2019-09-11T22:52:01Z
dc.date.available2019-09-11T22:52:01Z
dc.date.issued2019-09-11
dc.identifierKOS-779307605705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85326
dc.description.abstractPredkladaná bakalárska práca s názvom RFID tagy a ich aplikácia na letisku Praha a pre spoločnosť Travel Service pojednáva o jedinečnosti systému RFID v novodobej histórií v spôsobe odbavovania batožín. Úvodom práce sa definujú pojmy nevyhnutné pre širšie uvedenie do problematiky batožín, je predstavený batožinový lístok, o ktorom práca pojednáva, je vysvetlený spôsob odbavovania batožín, či už so štandardným papierovým lístkom alebo s RFID batožinovým lístkom. História RFID štítku je doplnená o jeho technické parametre a vypichnuté sú najdôležitejšie výhody v používaní RFID štítku v doprave ale aj v ostatných priemyselných odvetviach. Výhody a prípadné nevýhody používania vyššie spomínaného systému sú v práci rozoberané z dvoch uhľov pohľadov. Na jednej strane sa práca venuje leteckej spoločnosti a nevyhnutných požiadavkov na zavedenie daného systému, na strane druhej sa rovnaké aspekty popisujú z pohľadu letiska/prevádzkovateľa letiska. Praktická stránka tejto práce spočíva v analýze ekonomickej rentability zavedenia tohto systému pre leteckú spoločnosť a pre prevádzkovateľa letiska, kde sú k dispozícií jednotlivé konkrétne finančné hodnoty poskytnuté priamo spoločnosťou Travel Service. Cieľ nasledovnej bakalárskej práce spočíva v prvom rade šíriť osvetu pre laickú verejnosť ohľadne postupov a nových technológií odbavovania batožín no tiež môže slúžiť ako konkrétna ekonomická analýza pre spoločnosť Travel Service ohľadne prípadného zavedenia RFID batožinových lístkov pre ich sídlo, letisko Václava Havla v Prahe.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis called RFID tags and their application at Prague Airport and for Travel Service company deals with the uniqueness of the RFID system in modern history in the way of baggage handling. At the beginning of the thesis, the terms necessary for a broader introduction to the luggage issue are defined. The history of the RFID tag is complemented by its technical parameters and the most important advantages in the use of the RFID tag in transport as well as in other industries are outlined. Advantages and possible disadvantages of using the above-mentioned system are discussed from two angles. On the one hand, the work deals with the airline and the necessary requirements to implement the system, on the other hand the same aspects are described from the perspective of the airport / airport operator. The practical part of this work is to analyse the economic viability of implementing this system for the airline and for the airport operator, where individual specific financial values are provided directly by Travel Service. The aim of the following bachelor thesis is primarily to spread education to the general public about the procedures and new technologies of baggage handling, but it can also serve as a concrete economic analysis for Travel Service regarding the possible introduction of RFID luggage tickets for their headquarters, Václav Havel Airport in Prague.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBatožinacze
dc.subjectbatožinový lístokcze
dc.subjectekonomikacze
dc.subjectfinanciecze
dc.subjectletecká spoločnosťcze
dc.subjectletiskocze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectsystémcze
dc.subjectTravel Servicecze
dc.subjectAirlineeng
dc.subjectairporteng
dc.subjectbaggageeng
dc.subjectbaggage tageng
dc.subjecteconomicseng
dc.subjectfinancialeng
dc.subjectPragueeng
dc.subjectsystemeng
dc.subjectTravel Serviceeng
dc.titleRFID tagy a jejich aplikace na letišti Praha a pro společnost Travel Servicecze
dc.titleRFID Tags and Their Application at Prague Airport (LKPR) and for Travel Serviceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeVittek Peter
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record